Để thành công ở đại học

Một sinh viên năm thứ nhất hỏi: “Em cần cái gì để thành công ở đại học? Em muốn là một trong những sinh viên giỏi nhất. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Để thành công ở đại học, em cần tham dự mọi lớp, KHÔNG BAO GIỜ bỏ lớp. Khi ở trong lớp, tắt điện thoại di động và không để bất kì cái gì khác làm sao lãng em khỏi học tập. (Không tin nhắn hay facebook.) Lắng nghe chăm chú điều giáo sư dạy và hỏi các câu hỏi nếu em không hiểu. Đừng sợ hỏi câu hỏi; phần lớn các giáo sư ưa thích sinh viên hỏi và tham gia vào thảo luận trên lớp. Nếu các em vẫn còn vấn đề chưa hiểu, xin hẹn gặp Giáo sư trong giờ văn phòng.

Đọc tài liệu TRƯỚC KHI lên lớp, để cho em biết điều giáo sư đang dạy vào ngày đó. Việc học phải bắt đầu với việc đọc này để xây dựng tri thức cơ sở, và tiếp tục trong lớp. Bằng việc làm điều này, em có thể xác nhận điều em biết, và điều em không hiểu. Việc học nên xảy ra trong cùng ngày bài giảng được cho, không muộn hơn hay trước kì thi. Điều này sẽ giúp em duy trì song hành với lớp, và tránh vấn đề cố đuổi theo.

Với mỗi giờ trên lớp, em cần ít nhất hai giờ học của riêng em. Em có thể tìm một nhóm học tập với những người khác có mục đích giáo dục tương tự và phát triển một lịch biểu cố định để gặp gỡ học tập cùng nhau. Tuy nhiên, em phải làm các phân công đọc và bài tập về nhà của em. ĐỪNG sao chép bất kì cái gì từ bạn bè (tức là, việc đó là gian lận, và sự kiện là em đang gian lận với bản thân em). Nếu em không thể hoàn thành được bài tập về nhà đúng thời gian, hỏi giáo sư để xin kéo dài thời gian cho dù bị giảm điểm. Em vào đại học để học, và em chịu trách nhiệm cho giáo dục của em.

Đọc thêm  Lời khuyên của Kathy

Trước kì thi, em phải thực hành một số ứng dụng nào đó về điều em đã học. Em sẽ hiểu tài liệu tốt hơn nếu em tham gia bằng việc hỏi: “Giáo sư có thể hỏi câu hỏi nào? Mình phải giải quyết vấn đề gì? Làm so mình áp dụng lí thuyết này vào vấn đề kia?” Duy trì bình tĩnh trước kì thi. ĐỪNG học nhồi nhét vào những phút cuối. Cách tốt nhất để làm tốt trong bài kiểm tra là duy trì bình thản trước và trong kì thi. Nếu em đã học, em sẽ không lo nghĩ.

Có nhiều thứ thế ở đại học, nhưng em phải đặt ưu tiên của em. Cái gì đó có thể đợi, nhưng việc học thì không thể đợi được. Hội tụ vào việc học phải là ưu tiên hàng đầu. Duy trì hội tụ vào một việc từng lúc một và không để bất kì cái gì làm sao lãng em khỏi việc học. Em có thể học hiệu quả hơn là làm nhiều thứ đồng thời. Tắt điện thoại của em, và không nở facebook chỉ để xem liệu ai đó có đăng cái gì đó không. Điều đó sẽ làm sao lãng em khỏi việc học. ĐỪNG có bất kì cớ nào cho việc không học.

Đừng so sánh bản thân em với người khác. Bao giờ cũng sẽ có ai đó giỏi hơn nhưng cũng có ai đó kém hơn. Hội tụ vào việc học của em vì chỉ em là chịu trách nhiệm cho việc học của em. Là sinh viên giỏi nhất KHÔNG ngụ ý là người đứng đầu lớp hay có điểm số tốt nhất trong lớp, nhưng là bản thân em, biết em đã học được cái gì và đạt tới mục đích giáo dục của em. Điểm và thậm chí bằng cấp chỉ là cột mốc trong cuộc hành trình giáo dục của em. Đích đến tối thượng là tri thức và kĩ năng của em, điều em biết và cách em học chúng trong trường vì chúng sẽ còn lại với em trong phần còn lại của đời em.

Đọc thêm  Làm việc ở Thung lũng Silicon

—English version—a

 

To succeed in college

A first-year student asked: “What do I need to succeed in college? I want to be one of the best students. Please advise.

 

Answer: To succeed in college, you need to attend all classes, NEVER skip class. When in class, turn off your mobile phone and do not let anything distract you from the study. (No text messages or facebook) Listening carefully to what the professor teach and ask questions if you do not understand. Do not afraid to ask questions; most professors prefer students who ask and participate in class discussion. If you still have a problem understanding, make an appointment to go to see the Professor during office hours.

Read material BEFORE going to class, so you know what the professor is teaching on that day. Learning must begin with this reading to build a basic knowledge, and continue in class. By doing this, you can verify what you know, and what you do not understand. Learning should happen on the same day the lecture is given, not later or before the exam. This will help you to stay current with the class, and avoid the problem of trying to catch up.

For every hour in class, you need at least two hours of studying on your own. You may find a study group with others who have similar educational goals and develop a fixed schedule to meet to study together. However, You must do your reading assignments and homework. DO NOT copy anything from a friend (i.e., that is cheating, and the fact is you are cheating yourself) If you could not complete a homework in time, Ask the professor for an extension even at a reducing grade.  You are going to college to learn, and you are responsible for your education.

Đọc thêm  Ngày mai là hôm nay

Before an exam, you must practice some applications based on what you have learned. You will understand the materials better if you practice by asking: “What questions the professor may ask? What problems should I solve? How do I apply this theory to that problem?. Stay calm before exams. DO NOT cram at the last minutes. The best way to do well during an exam is to stay calm before and during the exam. If you study, you should not worry.

There are so many things to do in college, but you must set your priority. Something can wait, but study cannot. Focusing on learning should be the top priority. Stay focus on one work at a time and do not let anything distract you from studying. You can be more productive than doing several things at the same time. Turn off your phone, and do not open your facebook just to see whether someone post something. It will distract you from your studying. DO NOT have any excuses for not learning.

Do not compare yourself with others. There will always be someone better but also someone lesser. Focus on your study because only you are responsible for your learning. Being the best student DOES NOT mean being the top of the class or have the best grade in the class, but being yourself, knowing what you have learned and achieve your educational goal. Grades and even a degree is only a milestone in your educational journey. The ultimate destination is your knowledge and skills, what you know and how you learn them in school because they will stay with you for the rest of your life.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5644 (science-technology.vn)

Leave a Reply