Đề thị nghệ thuật lãnh đạo UEH K16 Đêm 2 thầy Nguyễn Thanh Hội

Đề thi 90 phút. Phần yêu cầu của Thầy đã hết hơn 1/2 trang giấy.
Đề thi gồm 2 câu lý thuyết
Câu 1: Theo anh chị tại sao các nhà quản lý phải cần có kiến thức tâm lý quản lý? Nếu có kiến thức tâm lý quản lý, nhà quản lý có lợi gì trong công tác quản lý?

Câu 2: Giải thích mối quan hệ giữa nghệ thuật lãnh đạo và hiệu quả lãnh đạo? Nhà lãnh đạo thành công cần có những điều kiện gì? 

Câu 3: Bài tập tình huống về vấn đề đánh giá năng lực nhân viên trong 1 doanh nghiệp nhỏ và liên quan đến môn quản trị nguồn nhân lực, không có trong tài liệu. 

1 thought on “Đề thị nghệ thuật lãnh đạo UEH K16 Đêm 2 thầy Nguyễn Thanh Hội”

Comments are closed.