Categories
HỌC

Đề thi quản trị emarketing cô Hoàng Lệ Chi lớp Đêm 1 K22

Đây là đề thi quản trị emarketing cô Hoàng Lệ Chi Lớp Đêm 1 K22 UEH

Đề đóng – Thời gian 90 phút.

Câu 1: Với vai trò là một marketer, bạn có đồng ý với quan điểm “better quality customer relationship” là một trong những lợi ích quan trọng nhất của E-business? Tại sao?
Câu 2: Dựa trên những hiểu biết của bạn về Amazon.com, theo bạn thì những mục tiêu chiến lược nào được xem là phù với doanh nghiệp kinh doanh điện tử này? Bạn sẽ sử dụng những thước đo hiệu quả nào để đo lường thành tích cho những mục tiêu đó? Tại sao?
Câu 3: Các chiến lược về định giá? So sánh giá cố định và giá linh hoạt? cho ví dụ các cty định giá thành công.
Chúc ACE thi tốt,
[email protected]
K.

1 reply on “Đề thi quản trị emarketing cô Hoàng Lệ Chi lớp Đêm 1 K22”