Categories
HỌC

Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung K23 cao học QTKD UEH

Thời gian 75 phút, đề đóng – K23

Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung K23 cao học QTKD UEH

Trình bày các nội dung chính trong nghiên cứu hiện trạng đánh giá hiệu quả công việc và giải pháp và cho ví dụ minh họa

1 reply on “Đề thi quản trị nguồn nhân lực cô Trần Kim Dung K23 cao học QTKD UEH”