Đề thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng Cao học UEH K22 Đêm 1 Đêm 2 Đêm 3 updated 2014

Đề thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng Cao học UEH K22 Đêm 1 Đêm 2 Đêm 3 updated 2014

Đề này chung cho K22 D1 D2 và D3. Gồm 3 câu lý thuyết, thời gian 90 phút, không sử dụng tài liệu.

Câu 1: Trình bày những phương pháp tăng độ tin cậy hệ thống của doanh nghiệp.

Câu 2: Trình bày mô hình tồn kho xác suất với thời gian không đổi? Ví dụ minh họa với 7 mức.

Câu 3: Trình bày phương pháp hoạch định tổng hợp bằng biểu đồ? Ví dụ minh họa.

Chúc cả team may mắn!