Đề thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng K22 Ngày 2

Câu 1: có 5 công nhân lắp ráp 5 loại sản phẩm như sau:                                                     

SP

CN

A

B

C

D

E

I

195

191

220

173

190

II

200

210

220

220

200

III

190

173

190

210

190

IV

230

173

220

170

230

V

162

162

170

180

161

 

a)      Dùng thuật toán Hungary anh chị hãy tìm cách bố trí các công nhân sao cho tổng năng suất đạt tối đa. (đáp án 1032)

b)      Nếu công việc B chỉ có thể làm bởi III thì anh chị hãy tìm cách bố trí lại sao cho tổng năng suất đạt tối đa (đáp án 1005).

 

Câu 2: Hãy trình bày những phương pháp thay đổi bộ phận của chuỗi cung ứng tại công ty anh/chị?

Câu 3: Trình bày đặc trưng và lợi ích của hệ thống Kanban?