Đề thi quản trị tài chính cao học UEH cô Nguyễn Quang Thu K22 Đ7

Một số đề thi và bài giải sưu tập môn quản trị tài chính Cô Nguyễn Quang Thu UEH.

Bài tập quản trị tài chính về chia cổ tức cô Nguyễn Quang Thu: Download (xls file)

Bài tập quản trị tài chính nhu cầu tài trợ – Cô Nguyễn Quang Thu UEH: (xls file) Download

Bài giải FM 1

Bài giải FM 2

Học FM cô Nguyễn Quang Thu được xem là khá nhẹ nhàng nếu bạn nào đi học chăm chỉ và giải các bài cô yêu cầu. Đọc sách và đi học môn này chăm chỉ sẽ ok. Dạng bài tập của Cô không quá đánh đố để rớt đậu.

Tôi rất thích sự nhiệt tình, tận tâm và kiến thức của Cô Nguyễn Quang Thu.

Chúc ACE học vui,

Kevin

[email protected]

5 thoughts on “Đề thi quản trị tài chính cao học UEH cô Nguyễn Quang Thu K22 Đ7”

Comments are closed.