Đề thi triết học cao học kinh tế K23 Ngày 1

CÂU 1: 

A/c hãy phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

CÂU 2: 

A/c hãy làm sáng tỏ luận điểm sau đây của Lenin: ” Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên.

1 thought on “Đề thi triết học cao học kinh tế K23 Ngày 1”

Comments are closed.