3 thoughts on “Điểm thi quản trị sản xuất điều hành lớp Đêm 3 K22”

  1. Em cũng mới có điểm môn này xong, 5.6 vừa đủ đậu, ai học thầy rồi sẽ biết, qua môn được mừng biết bao nhiêu 😀

Comments are closed.