Điều công ti cần

Theo một báo cáo công nghiệp, có một số sự kiện thú vị về công ti phần mềm đang tìm cái gì trong người tốt nghiệp đại học. Nhiều sinh viên tin rằng điểm thi và điểm học là yếu tố then chốt trong thuê người nhưng báo cáo này thấy rằng kĩ năng mềm, đặc biệt giao tiếp trao đổi và khả năng làm việc trong tổ là những yếu tố mấu chốt nhất trong thuê người. Một người quản lí cấp cao nói: “Điểm thi chẳng nói gì mấy về công nhân, chỉ nói họ đã học tốt trong trường. Chúng tôi không quan tâm về điều họ đã học trong trường nhưng chỉ quan tâm tới điều họ sẽ làm trong công ti chúng tôi.”

Tất nhiên, điểm học tốt và điểm thi cao là tốt nhưng điều công ti muốn nhất là kĩ năng mềm, kĩ năng giải quyết vấn đề, và khả năng hiểu thông tin phức tạp hay nhìn vấn đề từ các cách nhìn khác nhau. Báo cáo này thấy rằng thành tích hàn lâm thực tại được đánh giá kém hơn kĩ năng mềm và kĩ năng giải quyết vấn đề. Gần 72% các công ti công nghệ ưa thích người tốt nghiệp có động cơ cao, trưởng thành, và có mục đích nghề nghiệp sánh đúng với mục đích của công ti mà họ xin vào.

Một người chủ công ti giải thích: “Thuê người tốt nghiệp đại học là đầu tư chính. Với nhiều người tốt nghiệp thế để chọn, nhiều người có điểm thi cao và điểm học tốt, điều có nghĩa là tất cả họ đều có kĩ năng kĩ thuật tốt. Tuy nhiên, kĩ năng kĩ thuật là không đủ; chúng tôi muốn chọn người giỏi nhất, người có tiềm năng là lãnh đạo tương lai trong công ti chúng tôi. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, các công ti phải “làm việc thông minh” để tìm ra những ứng cử viên lí tưởng này. Đó là lí do tại sao chúng tôi hội tụ vào bản kế hoạch nghề nghiệp và kĩ năng mềm. Phần lớn những người tốt nghiệp  chỉ muốn việc làm; họ không phân biệt được việc làm và nghề nghiệp. Việc làm nghĩa là họ chỉ chăm chăm để được trả tiền và nếu ai đó trả nhiều hơn họ sẽ chuyển việc liền. Đó không phải là điều chúng tôi muốn bởi vì đó là đầu tư kém. Chúng tôi sẽ hội tụ nhiều hơn vào người tốt nghiệp mà có kế hoạch nghề nghiệp. Chúng tôi muốn biết họ muốn đạt tới cái gì trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm để chúng tôi có thể xác định liệu họ có muốn nghề nghiệp hay chỉ là việc làm. Chỉ những người có phẩm chất lãnh đạo mới có bản kế hoạch nghề nghiệp và họ là những người chúng tôi cần.”

Đọc thêm  Học kĩ năng mới

Báo cáo này là bằng chứng rõ ràng rằng công nghiệp đang làm việc về giải pháp để giải quyết vấn đề với nhiều người tốt nghiệp hay chuyển việc làm thường xuyên để được lương tốt hơn. Điều họ cần là thuê những người có thể ở lại với họ để xây dựng nghề nghiệp dài hạn, người tìm nhiều điều hơn là chỉ lương khi xin việc làm.

Đọc thêm  Thành đạt và tận hưởng

 

—-English version—-

 

What company wants

According to an industry report, there are some interesting facts about what software companies are looking for in college graduates. Many students believe that test scores and grades are key factors in hiring but the report found that soft-skills, especially communication and the ability to work in teams, are the most critical factors in hiring. A senior manager said: “Test scores do not say much about the workers, only that they did well in school. We do not care about what they did in school but only care about what they will do in our company.”

Of course, good grades and high test scores are good but what companies want most are soft-skills, problem solving skills, and the ability to understand complex information or to see problems from different views. The report found that actual academic achievement was rated much less than these soft-skills and problem solving skills. Nearly 72% of technology companies preferred graduates with high motivations, maturity, and have career goals that matched those of the companies they were applying to.

Đọc thêm  Giáo dục, tiền bạc và hạnh phúc

A company owner explained: “Hiring college graduates is a major investment. With so many graduates to choose, many have high test scores and good grades which mean they all have good technical skills. However, technical skills are not enough; we want to select the best who have the potential to be future leaders in our company. In today’s competitive climate, companies must “work smart” to find these ideal candidates. That is why we focus on career plan and soft skills. Most graduates only want a job; they do not distinguish a job and a career. A job means they only care for getting paid and if somebody pays more they will switch job. That is not what we want because it is a bad investment. We will focus more on graduates that have a career plan. We want to know what they want to achieve in 3 years, 5 years or 10 years so we can determine if they want a career or just a job. Only people with leadership quality have career plan and they are people that we want.”

The report is the clear evidence that the industry is working on solution to solve the issue with so many graduates switch jobs often to get better salary. What they want is to hire people who may stay with them to build a long term career, people who look for more than just salary when applying for jobs.

Nguồn: science-technology.vn/?p=417 (science-technology.vn)