Đọc như một thói quen tốt

Tuần trước Dave Foster, người sáng lập một công ti khởi nghiệp tới lớp của tôi để nói chuyện về phần mềm đặc biệt của anh ấy giúp các giáo sư đo việc đọc của sinh viên. Anh ấy nói: “Khi sinh viên dùng sách giáo khoa, các giáo sư không có ý tưởng liệu sinh viên có đọc chúng hay không. Nhưng khi tài liệu được đăng trực tuyến, mọi sinh viên đọc đều có thể được giám sát, kể cả chi tiết về thói quen đọc của họ. Phần mềm của tôi có thể theo dõi hành vi đọc của sinh viên: họ dành bao nhiêu thời gian vào việc đọc, họ đọc bao nhiêu trang, liệu họ có bỏ cái gì không, và dữ liệu sẽ được xử lí thành điểm cho từng sinh viên cũng như báo cáo cho giáo sư.”

Bằng việc theo dõi việc đọc của sinh viên, các giáo sư có thể tiếp cận tới sinh viên không hoàn thành việc đọc của họ hay bỏ qua nhiều trang quan trọng và cung cấp hướng dẫn thêm. Dave nói với lớp: “Ngày nay nhiều sinh viên không đọc trước khi lên lớp; họ tới lớp mong đợi được thầy nói cho điều phải làm. Tuy nhiên đọc đang trở thành yếu tố mấu chốt tại mức đại học vì phương pháp dạy hiện thời đang hội tụ nhiều hơn vào học và áp dụng thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện như trong quá khứ. Nếu sinh viên không đọc trước khi lên lớp, họ sẽ không có khả năng áp dụng cái gì và thường thất bại. Ít sinh viên nhận ra rằng ngày nay phương pháp dạy đã thay đổi để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp. Thời của việc đọc bài giảng và ghi nhớ công thức đã qua rồi. Để thành công sinh viên phải biết cách áp dụng tri thức của họ để giải quyết vấn đề, điều có nghĩa là họ phải đọc nhiều.”

Anh ấy kết luận: “Phần mềm của tôi có thể giúp cho các bạn thành công. Có nhiều sinh viên muốn mua phần mềm này để theo dõi thói quen đọc của họ. Phần mềm của tôi sẽ để cho họ biết họ đọc tốt thế nào khi so với người khác. Tất nhiên điều đó là tuy ở giáo sư của bạn và trường của bạn dùng nó khi mà sinh viên biết rằng họ đang bị giám sát. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều phụ huynh và họ thích điều đó. Bất kì cái gì làm cho thành công của con cái họ đều được đón mừng.”

Sau khi anh ấy đi, tôi hỏi ý kiến của sinh viên. Quá nửa lớp quan ngại về việc giám sát đọc như việc xâm phạm vào đời họ. Một sinh viên nói: “Điều tôi đọc hay không đọc là việc riêng của tôi và tôi không muốn bất kì ai theo dõi nó. Công cụ này là gián điệp cho các giáo sư.” Sinh viên khác phản đối: “Điều kì lạ là có sách giáo khoa theo dõi người đọc và báo cáo về họ, công nghệ này đã đi quá xa.”

Tôi bảo lớp tôi rằng tôi sẽ không bao giờ dùng loại phần mềm này. Tôi tin rằng sinh viên chịu trách nhiệm cho việc học riêng của họ. Mặc dầu đọc là một yếu tố quan trọng cho thành công của họ nhưng điều đó là tuỳ họ quyết định học thế nào, đọc cái gì và khi nào đọc. Tôi bao giờ cũng khuyến khích sinh viên đọc nhiều hơn, không chỉ điều môn học của tôi yêu cầu mà bất kì cái gì đáng quan tâm với họ vì họ cần mở rộng tri thức của họ vì cuộc sống là nhiều hơn nhiều so với điều trường có thể dạy. Việc đọc giúp cho họ phát triển tri thức chung về thế giới mà họ đang sống trong. Ngày nay nhiều sinh viên có tri thức giới hạn về thế giới và điều đang xảy ra vì họ không có thói quen đọc tốt. Không biết tất cả những yếu tố này của thế giới quanh họ, họ có thể bỏ lỡ những điều quan trọng. Việc đọc mở mang tâm trí họ tới từ vựng mới mà họ có thể không biết và bởi việc có nguồn từ phong phú, họ có thể nói tốt hơn và viết tốt hơn. Về căn bản, họ càng đọc nhiều, họ càng viết tốt hơn.

Tôi bảo họ: “Nhiều người trong các em chỉ hội tụ vào đọc điều nhà trường yêu cầu các em và bỏ lỡ một nửa điều các em có thể học được bởi vì cuộc sống là nhiều hơn điều trường có thể dạy các em. Chỉ bằng việc đọc nhiều hơn, các em có thể lấp vào kẻ hở đó. Các em không phải chỉ đọc sách kĩ thuật mà nên đọc bất kì cái gì các em quan tâm, dù nó là tiểu thuyết lãng mạn, tiểu thuyết lịch sử, hay tiểu thuyết hư cấu. Các em có thể đọc ở bất kì chỗ nào, bất kì lúc nào vì các em có thể bắt đầu và dừng lại ở bất kì chỗ nào các em muốn. Các em có thể theo sách và để tưởng tượng của các em soải cánh bay lên theo cách riêng của các em và để cho câu chuyện đem các em đi. Nếu các em muốn học ngoại ngữ, cố đọc chúng trong ngôn ngữ đó thì các em sẽ thấy các em cải thiện kĩ năng ngôn ngữ tốt thế nào. Ngày nay với Internet, có nhiều bài báo tốt sẵn có tuỳ thuận tiện của các em. Khi thầy còn trẻ, thầy thường tới thư viện để đọc và thỉnh thoảng sách thầy muốn mượn lại bị ai đó khác mượn và thầy phải đợi vài tuần. Với laptop, máy tính bảng và điện thoại thông minh các em có thể đọc gần như bất kì cái gì và ở bất kì đâu cho nên phát triển thói quen đọc tốt và các em sẽ thấy các em học được nhiều làm sao.”

 

—English version—

 

Read as a good habit

Last week Dave Foster, a startup company founder came to my class to talk about his special software that help professors measure students’ reading. He said: “When students use textbooks, professors have no idea whether students read them or not. But as materials are posted online, everything students do can be monitored, including the details of their reading habits. My software can track students’ reading behavior: how much time they spend on reading, how many pages they read, whether they skip anything, and data will be processed into a score for each student as well as a report to professors.”

By tracking students’ reading, professors can approach students who did not complete their reading or skip many important pages and provide additional guidance. Dave told the class: “Today many students do not read before class; they come to class expect to be told on what to do. However reading is becoming a critical factor at college level because current teaching method is focusing more on learning and applying rather than just memorize facts as in the past. If students do not read before class, they will not be able to apply anything and often fail. Few students realize that today teaching method has changed to meet industry’s demand. The day of lecturing and remember formulas are gone. To succeed students must know how to apply their knowledge to solve problems which means they must read more.”

He concluded: “My software can help you to succeed. There are many students who want to buy this software to track their reading habit. My software will let them know how well they are reading as compare with others. Of course it is up to your professor and your school to use it as long as students know that they are being monitored. We have talked to many parents and they loved it. Anything that make their children’s succeed are welcomed.”

After he left, I asked for students’ opinion. More than half of the class were concerned about the reading surveillance as an invading in their life. A student said: “What I read or not read is my own and I do not want anybody to track it. This tool is a spy for professors.” Another student protested: “It is strange to have textbooks watching the readers and report on them, this technology have gone too far.”

I told my class that I will never use this kind of software. I believe that students are responsible for their own learning. Although reading is one of the important factor for their success but it is up to them to decide how to study, what to read and when to read. I always encourage students to read more, not just what my course requires but anything that interested them as they need to broaden their knowledge because life is much more than what school can teach. Reading helps them to develop general knowledge about the world that they live in. Today so many students have limited knowledge of the world and what is happening as they do not have good reading habit. Without knowing all these facts of the world around them, they may miss important things. Reading opens their minds to new vocabulary that they may not know and by having a rich source of words to use, they can speak better and write better. Basically, the more they read, the better they write.

I told them: “Many of you only focus on reading what the school ask you and miss half of what you can learn because life is much more than what the school can teach you. Only by reading more, you can fill in that gap. You do not have to read technical books but just read whatever interest you, be it romantic novels, history novels, or fictional novels. You can read at anywhere, at any time as you can start and stop whenever you wanted. You can follow the book and let your imagination soar in your own way and let the story carry you along. If you want to learn a foreign language, try to read them in that language then you will see how much you improve your language skills. Today with the Internet, there are so many good articles available at your convenience. When I was young, I often went to the library to read and sometime the book that I wanted was borrowed by someone and I had to wait several weeks. With laptops, tablets and smartphones you can read almost anything and anywhere so develop a good reading habit and you will see how much you will learn.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=3916 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.