Categories
IT

Đổi avatar mặc định của WordPress

Mặc định Avatar mặc định sẽ được link theo Gravatar. Nếu các bạn muốn đổi Avatar này có thể theo cách sau:

B1: Chuẩn bị 1 avatar bạn muốn size 48×48. Có thể dùng các tool để resizing image như GIMP hay PTS.

B2: Upload lên hosting của các bạn. Giả sử tôi upload lên root hosting với file name avatar.png

B3: go to /wp-content/themes/your-theme/functions.php thêm vào đoạn code sau vào cuối file:

add_filter( ‘avatar_defaults’, ‘newgravatar’ ); 

function newgravatar ($avatar_defaults) { 

$myavatar = get_bloginfo(‘template_directory’) . ‘/avatar.png’; 

$avatar_defaults[$myavatar] = “myAvatar”; 

return $avatar_defaults; 

}

B4: Vào Dashboard/Settings/Discussion chọn Avatar thích hợp:

Chúc thành công!

[email protected]