Đổi nghề

Ngày nay, ít người làm việc trong một công ti suốt cả đời. Sớm hay muộn mọi người sẽ chuyển việc làm hay thậm chí xem xét đổi nghề. Đổi việc làm nghĩa là bạn vẫn làm cùng việc làm nhưng ở công ti khác. Chẳng hạn, công nhân phần mềm liên tục phát triển phần mềm nhưng ở công ti khác. Đổi nghề nghĩa là bạn làm việc khác ở công ti khác. Chẳng hạn một kế toán viên muốn đổi nghề sang phát triển phần mềm. Nhiều người phạm phải sai lầm khi đổi nghề đặc biệt nếu họ:

1)   Săn đuổi theo tiền: Một số người đổi nghề đơn giản để làm nhiều tiền hơn. Có những việc làm hấp dẫn mọi người bởi vì lương cao nhưng có thể không phải là ý tưởng tốt mà săn đuổi chỉ mỗi tiền. Thành ngữ có câu “Tiền không mua được hạnh phúc.” Phần lớn mọi người làm thay đổi nghề với mục đích duy nhất để làm ra nhiều tiền hơn đều thấy điển hình họ không hạnh phúc hơn với nghề mới so với việc họ đã từng hạnh phúc với nghề cũ.

2)   Ghét việc hiện thời của bạn: Nhiều người nghĩ bởi vì họ không thích việc làm của họ nên họ cần tìm nghề mới. ĐỪNG lẫn lộn việc làm của bạn với nghề nghiệp của bạn. Bạn có thể có vấn đề với ông chủ của bạn, hay công ti của bạn nhưng điều đó không có nghĩa là nghề của bạn là xấu. Bạn phải chắc rằng bạn không rời bỏ việc làm của bạn chừng nào bạn chưa có bản kế hoạch để tìm vị trí mới. Một trong những sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải là bỏ việc của bạn mà không có việc làm mới.

3)   Không lập kế hoạch nghề nghiệp mới: Sai lầm thông thường mà mọi người thường phạm phải là đổi nghề mà không có kế hoạch. Trong khi nghề mới có thể dường như lí thú, việc đổi nghề không phải đơn giản như chuyển việc làm. Nó yêu cầu bản kế hoạch để chuẩn bị kĩ năng của bạn cho nghề mới. Phần lớn mọi người làm việc đổi nghề mà không có kế hoạch thường gặp phải kinh nghiệm rất xấu. Trước khi chuyển nghề, bạn phải có bản kế hoạch chi tiết bao gồm đào tạo, tài chính, nghiên cứu về nghề mới v.v.

Đọc thêm  Phỏng vấn việc làm

4)   Chuyển nghề mà không có kĩ năng cần thiết: làm việc đổi nghề nghiêm chỉnh mà không có giáo dục cần thiết là một sai lầm nghiêm trọng. Để có đổi nghề thành công bạn phải tìm cách truyền kĩ năng bạn có trong nghề hiện tại sang nghề mới của bạn. Trong khi những kĩ năng chuyển được (kĩ năng mềm, trao đổi, v.v.) là quan trọng thì cần được đào tạo phụ để chuyển vào trong lĩnh vực nghề mới. Trước khi bạn rời nghề nghiệp hiện thời hãy tìm ra kĩ năng nào được yêu cầu để thành công trong nghề mới. Nghiên cứu giáo dục thêm, đào tạo, hay các chứng nhận mà sẽ giúp bạn trở thành có đủ tư cách.

5)   Đổi nghề mà không thăm dò mọi khả năng: Bạn đừng bao giờ nhảy vào trong nghề mới mà không xem xét mọi khả năng. Bạn có thể nghĩ bạn biết đích xác nghề nào bạn muốn chuyển sang được yêu cầu nhưng không tiến hành nghiên cứu kĩ lưỡng bạn có thể phạm sai lầm. Bạn phải nói với những người trong nghề đó, và cân nhắc gặp gỡ với cố vấn nghề nghiệp trước khi bạn làm thay đổi nghề. Bạn càng học nhiều về các nghề khác nhau bạn càng được thông tin tốt hơn để đi tới chọn lựa nghề chung cuộc của bạn.

6)   Đổi nghề bởi vì ảnh hưởng bên ngoài: Làm việc đổi nghề do sức ép từ bố mẹ hay vợ chồng là ý tưởng kém. Bạn có thể hạnh phúc được bao lâu trong nghề mà bạn không thích và nghề mà bạn chọn bởi vì ai đó ép bạn vào nó? Bạn có thể chấm dứt với việc ghét người đã ép bạn làm việc đổi nghề và bạn sẽ không hạnh phúc trong nghề mới của bạn.

7)   Đổi nghề mà không có tự đánh giá: Một trong những cấu phần cốt yếu của thành công đổi nghề là đánh giá mối quan tâm riêng của bạn để biết bạn thích hay không thích cái gì. Làm đổi nghề mà không có tự đánh giá thích hợp có thể tạo ra nhiều vấn đề về sau. Bạn phải hiểu bạn thực sự thích thú làm cái gì để giúp bạn ra quyết định đổi nghề tốt. Một khi bạn đã ra quyết định đổi rồi, bắt đầu tìm ai đó làm thầy kèm cho bạn, ai đó có thể giúp bạn học thêm và giới thiệu bạn với các nhà chuyên nghiệp khác.

Đọc thêm  Dạy học sinh trung học về STEM

 

—-English version—-

 

Career change

Today, few people work in one company for the entire life. Sooner or later people will switch job or even consider a career change. Changing job means you are doing the same job in different company. For example, a software worker continue to develop software but in different company. Changing careers means you are doing different work in different company. For example an accountant want switch career to develop software. Many people make mistakes when changing career especially if they:

1)       Chasing after the money: Some people change careers simply to make more money. There are jobs that attract people because of high salary but it may not be a good idea to chase after money alone. There is a phrase, “Money cannot buy happiness”. Most people who make a career change with the sole purpose of making more money typically find they are not happier with their new career than they were with their previous career.

2)       Hate your current job: Many people think because they do not like their job they need to find a new career. Do NOT confuse your job with your career. You may have a problem with your boss, or your company but it does not mean your career is bad. You must make sure that you do not quit your job until you have a plan for finding a new position. One of the biggest mistakes you can make is quit your job without a new job.

3)       Not planning for new career: The common mistake that people make is to change careers without a plan. While the new career may seem exciting, changing careers is not as simple as switching job. It requires a plan to prepare your skills for new career. Most people who make career change without a plan usually have a very bad experience. Before switching career, you must have a detail plan includes trainings, finances, research on new career, etc.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên học tiến sĩ

4)       Switch career without the necessary skills: Making a serious career change without the necessary education is a serious mistake. In order to have a successful career change you must find a way to transfer the skills you have in your current career to your new career. While transferable skills (soft-skills, communication, etc.) are important it is necessary to gain additional training in order to transition into a new career field. Before you leave your current career find out what skills are required to succeed in the new career. Research additional education, training, or certifications that will help you become qualified.

5)       Changing careers without exploring all possibilities: You should never jump into a new career without considering all possibilities. You may thing you know exactly what career you want to switch to required but without conducting a thorough research you may be making a mistake. You should talk to people in that profession, and considering meeting with a career counselor before your make a career change. The more you learn about the different careers the better informed you are to come up with your final career choice.

6)       Changing careers because of outside influences: Making a career change due pressure from parent or spouse is a bad idea. How long can you be happy in a career that you do not like and that you chose because someone pressured you into it? You may end up hating the person that pressured you into making a career change and you will not be happy in your new career.

7)       Changing careers without self-assessment: One of the critical components of career-change success is to assess your own interests to know what you like and dislike. Making a career change without adequate self assessment could create a lot of problems later. You must understand what you really enjoy doing to help you make a good career change decision. Once you have made the decision to change, start looking for someone to be your mentor, someone who can help you learn more and introduce you to other professionals.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1364 (science-technology.vn)