Categories
HỌC

Dữ liệu thứ cấp

Bản chất: đã được thu thập và xử lý phục vụ cho mục tiêu nào đó, có thể khác với mục tiêu của đề tài đang nghiên cứu.
– Ưu điểm: chi phí thấp, thời gian ngắn
– Nhược điểm: tính sẵn có, tính thích hợp, khó xác định độ chính xác/ tin cậy
– Phạm vi ứng dụng:
+ cung cấp thông tin hình thành vấn đề nghiên cứu;
+ đề xuất phương pháp và loại dữ liệu sơ cấp cần thu thập;
+ cơ sở đế đối chiếu và đánh giá/ diễn dịch các thông tin sơ cấp
– Nguồn cung cấp:
+ Nguồn nội bộ: số liệu kế toán, doanh số, khách hàng; chi phí sản xuất, tồn kho; báo cáo nhân viên bán hàng; báo cáo và tài liệu khác…
+ Nguồn bên ngoài: các nguồn cơ sở dữ liệu; các hiệp hội, báo cáo nghiên cứu, hội nghị; báo, tạp chí; các tổ chức chính phủ/ phi chính phủ, cục thống kê…