Dự trường ở Mĩ

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang xin phép vào học ở Mĩ qua một đại diện đại học ở nước em. Đại diện này sẽ giúp em các giấy tờ xin nhập học nhưng gia đình em sẽ phải trả tiền để được chấp nhận. Liệu có khả năng nộp đơn trực tiếp vào trường không? Đại diện này nói nếu không có đại diện của trường, sẽ không thể nào được chấp nhận vào trường Mĩ. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Điều đó là KHÔNG đúng. Bất kì ai cũng có thể nộp đơn trực tiếp cho bất kì đại học nào ở Mĩ. Bạn có thể lên website của họ và tuân theo các chỉ dẫn. Đại diện hay đại lí đại học là những cá nhân được đại học đó thuê để tuyển mộ sinh viên. Đại học trả tiền cho những người này theo số phần trăm tiền học phí cho từng sinh viên được tuyển. Một số đại diện nhận được tiền từ cả hai phía, bằng việc tính phí cho sinh viên muốn đăng tuyển và đại học và cũng từ đại học mà sinh viên đó dự.

Điều bất hợp pháp với đại học Mĩ là trả tiền cho các đại diện để tuyển mộ sinh viên vào Mĩ, nhưng điều đó không ngăn cấm được họ tuyển mộ sinh viên nước ngoài. Một số trường Mĩ đang trả tiền cho những người này để làm điều đó, đặc biệt các trường không có danh tiếng tốt hay không có đủ sinh viên đăng tuyển. Khi làm việc với các “đại diện” này bạn phải cẩn thận đừng làm chọn lựa tồi hay bị khai thác.

Bạn phải tránh xa các đại diện cố thuyết phục bạn tham dự các trường mà bạn không quan tâm hay các trường mà bạn chưa bao giờ nghe thấy.  Có thể dễ dàng được vào. Có thể dễ dàng có được mọi công việc giấy tờ đầy đủ nhưng nếu đấy không phải là trường đúng cho bạn thì bạn nên cẩn thận bởi vì một số trường trong họ có thể là “đại học rởm” (xin đọc blog về đại học rởm).

Đọc thêm  Tại sao học STEM

Bạn phải cẩn thận khi một số đại diện bảo bạn rằng họ có thể đảm bảo cho bạn được nhận vào các đại học hàng đầu của Mĩ. Phần lớn các trường hàng đầu không cần dùng đại diện bởi vì họ là những trường được săn lùng nhiều nhất. Họ rất chọn lựa và chỉ nhận 10% tới 20% đương đơn vào trường họ. Về căn bản không ai có thể đảm bảo cho bạn được chấp nhận và các trường này.

Bạn phải cẩn thận khi một đại diện hứa điền đơn cho bạn và, đặc biệt, viết đơn xin nhập học của bạn. Nếu đơn viết xin nhập học của bạn được viết rất tốt nhưng điểm TOEFL của bạn và điểm viết SAT/ACT của bạn là khác thì uỷ ban xét nhập học có thể không tin vào đơn của bạn. Các quan chức xét nhập học rất tài nghệ với việc nhận diện những chi tiết khác biệt này và bất kì tuyên bố giả nào.

Làm đơn xin vào đại học Mĩ có thể là khó, đặc biệt khi bạn không ở Mĩ. Có ai đó hướng dẫn bạn có thể có ích nhưng bạn phải tìm ra đại diện trung thực. Điều tốt nhất là bạn liên hệ với đại sứ Mĩ để có một số hướng dẫn. Ngày nay, với internet sẵn có, bạn nên dành thời gian làm nghiên cứu riêng của bạn về trường đúng, bạn phải kiểm lại qui trình nhập học và nếu có thể thì nộp đơn trực tiếp. Điều quan trọng với bạn là học ở trường tốt nhất cho bạn, không phải là trường ích lợi cho người đại diện đó.

Đọc thêm  Thói quen đọc

 

—-English version—-

 

Atttending school in the U.S

A student wrote to me: “I am applying for admission to study in the U.S via an university representative in my country. The representative will help me with admission paperwork but my family will have to pay money to get accepted. Is it possible to apply directly to the school? The representative said without school representative, it would be impossible to get accepted to U.S Schools. Please advise.

Answer: It is NOT correct. Anyone can apply directly to any college in the U.S. You can go to their websites and follow the instructions. College representatives or agents are individuals who are hired by colleges to recruit students. The college pays these people a percentage of the tuition for each recruited student. Some representatives receive money from both sides, by charging fees for student who want to enroll in college and also from the college that the student attends.

It is illegal for U.S college to pay representatives to recruit U.S students, but it does not forbid them to recruit foreign students. Some U.S schools are paying these people to do that, especially schools that do not have good reputation or do not have enough student enrollment. When working with these “representatives” you must be careful for not making a bad choice or be exploited.

Đọc thêm  Phương pháp học tích cực

You must stay away from representative who try to convince you to attend schools that you are not interested in or schools that you never heard of.  It may be easy to get in. It may be easy to get all paperwork complete but if it is not the right school for you than you should be careful because some of them maybe “phony university” (Please read the blog on phony university).

You must be careful when some representatives tell you that they can guarantee to get you admitted to top U.S. colleges. Most top schools do not need to use representatives because they are the most sought-after. They are very selected and only admit 10% to 20% of their applicants. Basically no one can guarantee to get you accepted at these schools.

You must be careful when a representatives promise to fill out applications for you and, especially, write your admission essays. If your application admission essay is very well written but your TOEFL scores and your SAT/ACT writing scores are difference then admission committees may discredit your application. Admission officials are skilled at identifying these different details and any false claims.

Applying to U.S. college can be difficult, especially when you are not in the U.S. It can be helpful to have someone to guide you but you must find a honest representative. It is best if you contact the U.S embassy for some guidelines. Today, with the internet available, you should spend time do your own research for the right school, you must check on the admission process and if possible apply directly. It is important for you to study at the best school for you, not at a school that is beneficial to the representative.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2061 (science-technology.vn)