Được chuẩn bị để đi học nước ngoài

Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em đã làm đơn xin và được chấp nhận bởi ba đại học Mĩ. Khi em làm kế hoạch cho giáo dục ở nước ngoài của em, làm sao em chọn được trường tốt nhất và em cần làm gì để thành công? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Dường như là em đã học tốt nhưng được chấp nhận vào đại học chỉ mới là bắt đầu. Có vài điều em cần chuẩn bị nữa. Em có bản kế hoạch nghề nghiệp không? Em đang chọn lĩnh vực học tập nào? Tại sao em chọn lĩnh vực học tập này? Mục đích giáo dục của em là gì?  Em muốn vào học kiểu đại học nào? Em muốn làm gì sau khi hoàn thành giáo dục của em?

Vào đại học, đặc biệt ở nước ngoài, là đầu tư chính mà em phải chuẩn bị cẩn thận. Khi em học ở nước ngoài, phải chắc đó là điều em muốn. Khi quyết định về lĩnh vực học tập nào cần chọn, phải chắc nó là nghề nghiệp mà em có thể làm cho cả đời em. Khi lựa chọn đại học nào để theo học, phải chắc làm nghiên cứu về trường đó vì nó là đầu tư giáo dục của em.

Nhiều học sinh chọn trường dựa trên sự dễ dàng được chấp nhận hay học bổng lớn nhưng điều đó không thể có kết thúc tốt được. Một số trường vì lợi nhuận chấp nhận học sinh dễ dàng và cho học bổng trong năm đầu để cám dỗ học sinh nhưng giáo dục và bằng cấp của họ có thể là vô giá trị.  Không có gì tồi tệ hơn là có bằng cấp không có giá trị với công nghiệp. Lời khuyên của tôi là: “KHÔNG thành vấn đề trường cung cấp cho em cái gì vào lúc này, điều thành vấn đề là em có được gì từ giáo dục của họ khi em KẾT THÚC, cho nên chọn trường và lĩnh vực học tập thật cẩn thận vào.”

Vấn đề thông thường trong các học sinh quốc tế là sau khi tới đây, nhiều người trong số họ phải học các môn phụ đạo trong tiếng Anh hay các môn học khác TRƯỚC KHI họ có thể ghi danh vào các môn chính qui, vì các đơn vị môn học phụ đạo KHÔNG được tính là các đơn vị cho tốt nghiệp. Khi học sinh học môn phụ đạo, họ vẫn trả tiền học phí và sẽ mất thời gian lâu hơn để hoàn thành giáo dục của họ. Dựa trên một số khảo cứu, phần lớn học sinh quốc tế sẽ mất ít nhất năm năm hay hơn để hoàn thành bằng cử nhân.

Một số trường cũng dùng những kì thi đặc biệt để xác định học sinh sẵn sàng thế nào cho công việc mức đại học. Vì học sinh KHÔNG nhận ra rằng họ phải làm kì thi phụ, nhiều người KHÔNG được chuẩn bị cho điều đó. Nếu họ KHÔNG đỗ kì thi này, họ cũng phải học các môn phụ đạo thêm trong các chủ đề đặc biệt. Môn phụ đạo được thiết kế để cải tiến nền tảng để giúp cho học sinh thu được sự thành thạo để cho họ có thể đáp ứng được các yêu cầu hàn lâm. Tất nhiên, điều đó cũng sẽ tốn thêm thời gian để hoàn thành việc giáo dục nữa.

Đọc thêm  Đọc sách

Để tránh những vấn đề này, điều quan trọng là học sinh chuẩn bị tốt hơn cho công việc mức đại học để giảm cơ hội phải học các môn phụ đạo thêm. Học sinh phải hiểu rằng do khác biệt trong hệ thống giáo dục, việc đỗ kì thi trung học là KHÔNG đủ, việc được nhận vào đại học Mĩ là KHÔNG đủ, họ phải làm nhiều hơn bằng việc được chuẩn bị để học ở hệ thống giáo dục khác.

Không thành vấn đề họ giỏi tới mức nào, mọi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu trong đa dạng môn học. Biết điều này, họ phải làm mạnh thêm những điểm yếu của họ TRƯỚC KHI rời khỏi nước bằng việc học các môn phụ thêm hay được dạy trong chủ đề nào đó để cải tiến kĩ năng của họ. Chẳng hạn, nhiều học sinh hoàn thành môn toán cơ sở ở trường phổ thông. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẵn sàng học các môn toán mức đại học như Tính toán, Thống kê, và Phương trình vi phân v.v. Bằng việc học các môn toán phụ thêm TRƯỚC KHI vào trường Mĩ, họ có thể tránh được việc học các môn toán phụ đạo.

Vấn đề khác trong các học sinh quốc tế là việc thiếu kĩ năng đọc. Việc đọc ở mức đại học yêu cầu học sinh đọc nhiều, cho nên điều quan trọng là phát triển kĩ năng đọc sớm nhất có thể được. Tôi biết nhiều học sinh không thích đọc nhiều nhưng họ sẽ phải phát triển kĩ năng nào trước khi thành quá trễ. Trong phần lớn các môn học, học sinh thường phải đọc quãng 40 tới 80 trang một tuần và không có kĩ năng đọc, họ sẽ không thể nào bắt kịp lớp. Tôi khuyến khích học sinh đọc nhiều hơn và làm việc chăm chỉ để phát triển kĩ năng này vì nó là một trong những kĩ năng quan trọng nhất được yêu cầu để thành công ở đại học.

Mọi học sinh đều cần có bản kế hoạch nghề nghiệp, bản lộ trình giúp họ chèo lái cho cuộc hành trình giáo dục của họ. Việc biết tri thức và kĩ năng nào họ cần có thể giúp cho họ lựa chọn lĩnh vực học tập thích hợp, môn học nào cần học để chắc họ sẽ làm tốt trong nghề nghiệp của họ. Tôi biết rằng phần lớn các học sinh đều rất háo hức sau khi họ được chấp nhận vào trường Mĩ và thay vì chuẩn bị họ dành thời gian để liên hoan, chúc mừng nhưng sự kiện là họ không được chuẩn bị đủ để học ở nước ngoài, họ có thể phải dành nhiều thời gian hơn, nhiều tiền hơn cho cuộc hành trình giáo dục của họ. Tôi đã thấy sau khi tới đây, nhiều học sinh khổ sở vì nhớ nhà, một số người không biết cách sống độc lập xa gia đình họ, và một số người không chịu trách nhiệm cho việc học hành của họ, và họ đang phạm sai lầm tốn kém điều mà nếu được chuẩn bị, họ có thể đã tránh được.

Đọc thêm  Việc làm và kĩ năng

 

—English version—

 

Being Prepared to study overseas

A high school student wrote to me: “I applied and got accepted by three U.S. universities. As I am planning my education overseas, how do I select the best school and what do I need to succeed? Please advise.”

 

Answer: It seems that you have done well but getting accepted to a university is only the beginning. There are several things that you need to prepare too. Do you have a career plan? What field of study are you selecting? Why do you select this field of study? What are your educational goals?  What type of university that would like to go to? What do you want to do after complete your education?

Going to college, especially in a foreign country, is a major investment that you must prepare carefully. As you are studying abroad, make sure it is what you want. When deciding on which field of study to choose, make sure it is a career that you can do for your life. When selecting which university to go to, make sure to do research about that school because it is your education investment.

Many students select a school based on the easy to get accepted or large scholarships but it may not end up well. Some for-profit schools accept students easily and give scholarship for the first years to lure them in but their education and degree may be worthless.  There is nothing worse than having a degree then realizing that your school is not accredited and your degree is not valued by the industry. My advice: “It does NOT matter what the school offers you at this time, it matters what you get from their education when you FINISH, so select the school and the field of study carefully.”

The common issue among international students is after getting here, many of them have to take remedial courses in English or other subjects BEFORE they can enroll in regular courses. Because units of remedial courses do NOT count toward units for graduation. When students take a remedial course, they still pay for tuition fees and it will take longer to complete their education. Based on some studies, most international students would take at least five years or more to complete their Bachelor’s degree.

Đọc thêm  Thảo luận trên lớp

Some schools also use specific exams to determine how ready the student is for college-level work. Because students do NOT realize that they have to take additional exams, many are NOT prepared for it. If they do NOT pass this exam, they also have to take additional remedial courses in specific subjects. Remedial courses are designed to improve the foundation to help students gain proficiency so they can meet the academic requirements. Of course, it will also take more time to complete the education too.

To avoid these issues, it is important that students better prepare for college-level work to reduce the chances to take additional remedial courses. Students must understand that due to the difference in education systems, passing high school exams is NOT enough, getting accepted to a U.S. university is NOT enough, they must do more by being prepared to study in a different education system.

No matter how good they are, everyone has certain strengths and weaknesses in various subjects. Knowing this, they must strengthen their weaknesses PRIOR to leaving home by taking additional courses or getting tutored in a certain subject to improve their skills. For example, many students complete their basic math courses in high school. However, this does not mean that they are ready to take college-level math courses such as Calculus, Statistics, and Differential Equations etc. By taking additional math courses BEFORE entering U.S. School, they can avoid taking remedial math courses.

Another  issue among international students is the lack of reading skills. College-level reading requires students to read a lot, so it is important to develop the reading skill as soon as possible. I know many students do not like to read much but they will have to develop this skill before it is too late. In most of my courses, students often have to read about 40 to 80 pages per week and without the reading skills, they will not be able to catch up with the class. I do encourage students to read more and work hard to develop this skills as it is one of the most important skills required to succeed in college.

Every student needs to have a career plan, a roadmap to help them to navigate their educational journey. Knowing what knowledge and skills that they need can help them to select appropriate field of study, which courses to take to make sure they will do well in their career. I know that most students get excited after they got accepted to U.S. schools and instead of preparing they spend more time partying, celebrating but the fact is they are not prepared enough to study in a foreign country, they may have to spend more time, more money for their educational journey. I have seen after getting here, many students suffer from homesickness, some do not know how to live independently away from their family, and some are not being responsible for their studying, and they are making many costly mistakes which if being prepared, they could avoid them.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5847 (science-technology.vn)

Leave a Reply