Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs

Tạp chí kinh tế Eco Journal Watch (Volume 8, Number 2, May 2011) đã đăng một bài viết cho biết thông tin về các nhà kinh tế học nào có tầm ảnh hưởng nhiều nhất, các tạp chí chuyên ngành kinh tế học nào có uy tín nhất và các blog kinh tế học nào được quan tâm nhiều nhất. Bài viết này có tựa“Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs (along with Party and Policy Views)” được thực hiện bởi William L. Davis (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), Bob Figgins (GS Kinh tế học tại University of Tennessee at Martin), David Hedengren (Nghiên cứu sinh tại George Mason University), và Daniel B. Klein (GS Kinh tế học tại George Mason University).

Mục tiêu

Bài viết này nhằm mục tiêu trả lời được các câu hỏi chủ yếu sau:
(1) Ai là nhà tư tưởng kinh tế được chú ý nhiều nhất, cụ thể trong các nhóm sau?
– Các nhà kinh tế học trước thế kỷ 20
– Các nhà kinh tế học từ đầu thế kỷ 20 đến nay nhưng không còn sống
– Các nhà kinh tế học hiện tại (đang sống): trên và dưới 60 tuổi
(2) Tạp chí (chuyên ngành) kinh tế học nào có uy tín nhất?
(3) Blog kinh tế học nào được quan tâm nhiều nhất?

Tiến hành khảo sát

Thực ra, bài viết này được thực hiện dựa trên một cuộc khảo sát các giáo sư dạy kinh tế học tại Hoa Kỳ. Danh sách ngẫu nhiên được nhóm nghiên cứu tạo ra gồm 2000 giáo sư kinh tế học (gồm có giáo sư chính, phó giáo sư, giáo sư đã nghỉ hưu nhưng vẫn nằm trong danh sách giảng dạy – danh dự của Trường/Khoa). Số giáo sư được khảo sát từ một Trường/Khoa sẽ được tính toán theo tỷ lệ quy mô của nó với quy mô chung của 300 Trường/Khoa (2000 giáo sư).
Sau khi phát phiếu khảo sát đến các đối tượng khảo sát tại 300 Trường/Khoa kinh tế, số phiếu hợp lệ mà nhóm nghiên cứu nhận lại được là 299 (chiếm khoảng 15.2%, tỷ lệ được tính sau khi loại trừ những phiếu bị bưu điện trả lại). Lý giải vì sao tỷ lệ trả lời lại thấp như vậy, nhóm tác giả đưa ra ba nguyên nhân sau: (i) bảng khảo sát gồm có 6 trang và các câu hỏi mang tính triết lý và khá phức tạp; (ii) hỏi về quan điểm và lựa chọn chính sách; và (iii) các nhà kinh tế học dường như không nhiệt tình đối với việc trả lời khảo sát.

Kết quả khảo sát

(1) Ai là nhà tư tưởng kinh tế được chú ý nhiều nhất?

(a) Các nhà kinh tế học trước thế kỷ 20
Thứ tự các nhà kinh tế học trước thế kỷ 20 được tôn vinh nhiều nhất như sau:
Thứ nhất: Adam Smith
Thứ hai: David Ricardo
Thứ ba: Alfred Marshall

(b) Các nhà kinh tế học từ đầu thế kỷ 20 đến nay nhưng không còn sống
Thứ tự các nhà kinh tế học được vinh danh nhiều nhất trong giai đoạn này là:
Thứ nhất: John Maynard Keynes
Thứ hai: Milton Friedman
Thứ ba: Paul Samuelson

(c) Các nhà kinh tế học hiện tại (đang sống)
– Đối với nhóm các nhà kinh tế học trên 60 tuổi ở hiện tại (đang sống) thì thứ tự bầu chọn như sau:
Thứ nhất: Gary Becker
Thứ hai: Kenneth Arrow
Thứ ba: Robert Solow

– Đối với nhóm các nhà kinh tế học dưới 60 tuổi ở hiện tại (đang sống) thì thứ tự lựa chọn như sau:
Thứ nhất: Paul Krugman
Thứ hai: Greg Mankiw
Thứ ba: Daron Acemoglu

(2) Tạp chí (chuyên ngành) kinh tế học nào có uy tín nhất?
Thứ tự các tạp chí được các giáo sư dạy kinh tế học tại Hoa Kỳ (theo mẫu khảo sát) đọc nhiều nhất là:
Thứ nhất: American Economic Review
Thứ hai: Journal of Economic Perspectives
Thứ ba: Journal of Political Economy

(3) Blog kinh tế học nào được quan tâm nhiều nhất?
Thứ tự các blog kinh tế học được quan tâm nhiều nhất là:
Thứ nhất: Greg Mankiw
Thứ hai: Marginal Revolution
Thứ ba: Paul Krugman

Tài liệu tham khảo:
Davis, W. L., Figgins, B., Hedengren, D., & Klein, D. B. (2011). Economics Professors’ Favorite Economic Thinkers, Journals, and Blogs (along with Party and Policy Views). Eco Journal Watch , 126-146.