Categories
HỌC

FACTOR LOADING trong Phân tích nhân tố khám phá EFA

Theo Hair & ctg (1998,111), Factor loading là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA (ensuring practical significance).

  • Factor loading >0.3 được xem là đạt được mức tối thiểu,
  • >0.4 được xem là quan trọng ,
  • >=0.5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn.

Hair & ctg (1998,111) cũng khuyên như sau:

  • nếu chọn tiêu chuẩn Factor loading >0.3 thì cỡ mẫu của bạn ít nhất phải là 350,
  • nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn Factor loading >0.55 (thường có thể chọn 0.5),
  • nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 50 thì Factor loading phải >0.75

1 reply on “FACTOR LOADING trong Phân tích nhân tố khám phá EFA”