Categories
HỌC

Ôn tập các trọng điểm quản trị tài chính cao học kinh tế UEH

Để chuẩn bị cho đợt thi lại lần 2 môn quản trị tài chính tôi xin note lại một số trọng điểm lý thuyết để sau này tiện tracking cũng như gói lý thuyết tối thiểu cần có để làm hành trang đi thi.

Nếu bạn chưa bao giờ thất bại có nghĩa là bạn chưa bao giờ phải cố gắng 😀

Chúng ta bắt đầu nào:

 1. NOPAT – Net Operating Profit After Tax – Lợi nhuận hoạt động thuần sau thuế
 2. NOWC – Net Operating Working Capital – Vốn lưu động hoạt động thuần
 3. Working Capital – Current Assets – Tài sản lưu động
 4. Net Working Capital – Vốn lưu động thuần
 5. Total Common Equity – Tổng giá trị vốn chủ sở hữu
 6. BVPS – Book Value Per Share – Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
 7. EPS – Earning Per Share – Lợi nhuận trên mỗi cổ phần
 8. DPS – Dividens Per Share – Cổ tức trên mỗi cổ phần
 9. CFPS – Cash Flow Per Share – Dòng tiền trên mỗi cổ phần
 10. OCF – Operating Cash Flow – Dòng tiền hoạt động
 11. NCF – Net Cash Flow – Dòng tiền thuần
 12. FCF – Free Cash Flow – Dòng tiền tự do
 13. ROIC – Return on Invested Capital
 14. Dt – Cổ tức kỳ t
 15. Pt – Giá cổ phiếu
 16. DY – Dividend Yield – Tỷ lệ thu nhập cổ tức (DY=D1/P0 = D0/P0)
 17. Sự khác biệt giá trị cổ phiếu thực tế và giá thị trường
 18. Tỷ lệ vốn thặng dư CG (CG=(P1-P0)/P0)
 19. Suất sinh lợi mong đợi r^s (Rs = DY + CG)
 20. Những câu hỏi tình huống quản trị đơn giản – Mini exam FM (Must Read)
 21. Giá của cổ phiếu ưu đãi Vps (Vps=Dps/rps)
 22. Capital Budgeting, Payback là gì?
 23. NPV, IRR, MIRR, PI là gì?
 24. Ví dụ bài tập quản trị tài chính tính Payback, NPV, IRR, MIRR, Crossrate?
 25. Cách tính IRR Suất sinh lợi nội bộ
 26. Chia sẻ 2 cách tính crossover rate của 2 dự án
 27. Sự khác biệt giữa dòng tiền thuần NCF của dự án và thu nhập kế toán
 28. Luật thuế (Tax Laws) ảnh hưởng lên phân tích dòng tiền như thế nào?
 29. Bài tập mẫu về ước lượng dòng tiền và phân tích rủi ro dự án – Chương 11
 30. Bài tập về phân phối cổ tức cho cổ đông – Chương 14
 31. Giải bài tập mẫu quyết định cấu trúc vốn quản trị tài chính Chương 15
 32. Cấu trúc vốn tối ưu là gì?
 33. Sự khác biệt giữa đòn bẩy tài chính và đòn bẩy hoạt động
 34. BEP là gì? (BEP = EBIT/Tổng tài sản)
 35. TIE là gì? (TIE = EBIT/Lãi suất)
 36. DR là gì? (DR=Tổng nợ/Tổng tài sản)
 37. ROA là gì? (ROA=NI/Total Assets)
 38. ROE là gì? (ROE=NI/Tổng vốn tự có)
 39. Giải đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Lớp Đêm 3 K22 UEH
 40. Ảnh hưởng của sử dụng vốn nợ trong quyết định cơ cấu vốn
 41. Tổng hợp giải đề thi cuối kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Updated 2014