Categories
HỌC

Giải bài tập Case 4 – 6 questions answered Quản Trị eMarketing Cô Hoàng Lệ Chi

Ở bài tập số 4 trả lời 6 câu hỏi về chương 4 – Thiết lập cơ sở dữ liệu e-Marketing.

Download links:

  1. File gốc
  2. File trả lời nhóm 1 HW4 T1 D3

[email protected]!