Giải bài tập mẫu quyết định cấu trúc vốn quản trị tài chính Chương 15

1. Đây là bài 15.8 trang 633 Sách Financial Management Theory and Practice của Brigham & Ehrhardt

Kevin có một số chỉ số sau trong báo cáo thu nhập:

Asset=3.000.000

EBIT = 500.000

T=40%

rs=10%

Cty không sử dụng nợ. wd=0

P0=15$

n0= 200.000

Lúc này Kevin muốn thay đổi cấu trúc vốn với wd=30% thông qua việc phát hành trái phiếu và mua lại cổ phần. Hệ quả của việc quyết định này:

Chi phí vốn tăng lên rs=11% (phản ánh tăng nợ, tăng rủi ro)

chi phí nợ rd=7%

Kevin có g=0

Tất cả lợi nhuận ròng đều phân phối cổ tức.

Lợi nhuận kỳ vọng sẽ không đổi theo thời gian (EBIT là hằng)

a/ Việc sử dụng đòn bẩy tài chính này ảnh hưởng gì tới giá trị dn?

b/ Price mới của loại cổ phiếu này là bao nhiêu?

c/ EPS sau khi tái cấu trúc vốn?

d/ EBIT có bảng phân phối xác suất như sau:

P / EBIT

0.1 / 100.000

0.2 / 200.000

0.4 / 500.000

0.2 / 800.000

0.1 / 1.100.100

Xác định TIE cho mỗi xác suất?

Tại xác suất nào không bao gồm lãi suất phải trả tại mức nợ debt 30%?

Bài giải:

a/ Ta có Vop= FCF(1+g)/(WACC+g)

Với g=0 => Vop = NOPAT/WACC = EBIT(1-T)/WACC

Mặt khác ta có WACC = rd*wd*(1-T)  + ws*rs

+ Chưa thay đổi cấu trúc vốn:

WACC1 = ws*rs = 10% (Vì không sử dụng vốn nợ, wd=0)

Vop1 = EBIT(1-T)/WACC1 = 500.000(1-0.4)/0.1 = 3.000.000

+ Thay đổi cấu trúc vốn wd=0.3

WACC2 = rd*wd*(1-t) + wd*rs = 0.07*0.3*(1-0.4) + 0.7*0.11 = 8.96%

Vop2 = EBIT(1-t)/WACC2 = 3.348.214.3

Vì Vop2 > Vop1 => giá trị dn tăng lên thông qua đòn bẩy tài chính.

b/ Tính giá trị cổ phiếu của Kevin sau khi tái cấu trúc vốn.

P2 = (Vop2-D0)/n0

P2 = (Vop2 -D0) / n0 = 3.348.214.3/200.000 = 16,741$

=> n2 = (Vop2 – D2)/P2 = 0.7*Vop2/P2 = 140.000 cổ phiếu

c/ Tính EPS sau khi tái cấu trúc vốn

EPS=NI/n2 = (EBIT – I)*(1-T)/n2

Ta có I=rd*D = 0.07 * Vop2*0.3 = 70312.5

=> EPS = 1.842

d/ TIE=?

Ta có TIE = EBIT/I

I = Vop2*0.3*0.07

10%

2. Bài tập 15.10 trang 634

Kevin có cấu trúc vốn hiện tại như sau:

D=20.000.000; rd=8%

P0=40$; n0=2.000.000

g=0; NI pay dividend

EBIT=14.933.000$

Tax=50%

rRF=6%; RPm=4%

+ Kevin muốn tăng nợ:

wd=40%

rd=9%

beta=1

a/ bU?

b/ bnew=? rs=?

c/ WACC=? Vop=?

Bài giải: 

a/ bU = b/[1+(1-T)*D/S] = 1/ (1+0.6*20/80) = 0.87

b/ ta có b=bU*[1+(1-T)*D2/S2] = 0.87*(1+0.6*4/6)=1.218

rs= rRF + RPm*b=0.06 + 0.04*1.218  = 10.87%

c/ WACC = rd*wd(1-T) + ws*rs = 0.09*0.4*0.6 + 0.6*0.1087=8.68%

g=0 => WACC=EBIT(1-T)/WACC = 14.933.000*0.6/0.868 = 103.199.723,6$

1 thought on “Giải bài tập mẫu quyết định cấu trúc vốn quản trị tài chính Chương 15”

Comments are closed.