Giải đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Lớp Đêm 3 K22 UEH

Đây là đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý lớp K22 Đêm 3

Tham khảo thêm tại: https://vneconomics.com/de-thi-quan-tri-tai-chinh-giua-ky-co-vo-thi-quy-lop-dem-3-k22/

Bài giải

2/ Tính Payback, NPV, IRR, MIRR, Crossover rate (Tham khảo ví dụ thêm tại: https://vneconomics.com/vi-du-bai-tap-quan-tri-tai-chinh-tinh-payback-npv-irr-mirr-crossrate/

Chi phí đầu tư ban đầu 25 tỷ

COC = 10%

Tại COC=10% NPV(B) < NPV(A) => Dự án A được chọn nếu A và B là loại trừ nhau. Nếu A và B độc lập thì chọn cả 2 vì NPV > 0

Tính MIRR(A)

Tính MIRR (B)

Với COC=5% và A B là loại trừ thì:

NPV(A) = 18.24

NPV(B) = 14.96

NPVb < NPVa => chọn dự án A.

Muốn tìm suất chiết khấu crossover rate làm cho NPV 2 dự án bằng nhau ta tính IRR của dự án Z với CF tính bằng CFa -CFb

CF(Z)

CF0 = 0

CF1= -15

CF2 = 0

CF3=7

CF4 = 14

Ta có IRR(Z) = 13.53%

Vậy Crossover Rate = 13.53%

 Câu 3:

a/ Dòng tiền và NPV của 2 tùy chọn của cửa hàng như sau:

Vì chi phí thuần bỏ ra đầu tư hợp đồng mới cao hơn hợp đồng cũ nên cô Q không nên chấp nhận hợp đồng mới.

b/ Tính crossover rate của hợp đồng thuê mới và cũ.

Lấy CF1 – CF2 ta có CF3, tính IRR của CF3 là chi phí thuê để hợp đồng mới và cũ có giá trị như nhau.

Chuyển dòng tiền kỳ theo tháng về theo năm như sau:

Ta có IRR = Chi phí thuê = 22.74%

Câu 1: Cty tăng sử dụng vốn nợ trong cơ cấu vốn khi:

1/ Thuế tăng => Tăng vốn nợ vì lợi ích từ lá chắn thuế.

2/ Thuế suất thu nhập cá nhân cao => Giảm vốn nợ vì giảm lợi ích của nhà đầu tư.

3/ Tài sản cty giảm tính thanh khoản => Giảm nợ vì nợ thêm sẽ tăng rủi ro cho cty.

4/ Luật làm giảm chi phí phá sản => Tăng nợ vừa phải vì tăng nợ cũng gây tăng phá sản cho cty.

5/ Thu nhập cty biến động => Giảm nợ vì thu nhập biến động, dòng tiền ko đều, ko trang trải nợ vay tốt => dễ dẫn đến phá sản.

1 thought on “Giải đề thi giữa kỳ quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Lớp Đêm 3 K22 UEH”

Comments are closed.