Categories
HỌC

Giải Homework 5 Quản trị e-Marketing cô Hoàng Lệ Chi

Bài Homework 5 này tập trung về các lĩnh vực: tên miền (domain), SEO, SEM, Viral Marketing.

Download bài tham khảo: Team1 | Team4

Link homework5: http://vneconomics.com/homework-5-quan-tri-e-marketing-co-hoang-le-chi-ueh-k22-dem-3/

Kevin

[email protected]

1 reply on “Giải Homework 5 Quản trị e-Marketing cô Hoàng Lệ Chi”