Giáo dục đại học

Nhiều học sinh vào đại học và hi vọng có nghề nghiệp tốt nhưng sau khi tốt nghiệp họ KHÔNG THỂ tìm được việc làm vì bằng cấp của họ không có giá trị trong thị trường cạnh tranh này. Sự kiện là giáo dục đại học là bản chất để xây dựng nghề nghiệp tốt nếu học sinh biết cách chọn lĩnh vực học tập sánh đúng với mối quan tâm của họ và nhu cầu của thị trường.

Trước khi lựa chọn lĩnh vực học tập ở đại học, học sinh cần nhìn kĩ vào thị trường việc làm để nhận diện những lĩnh vực nào được cần và kĩ năng nào có nhu cầu cao. Vấn đề là nhiều học sinh KHÔNG cẩn thận trong việc chọn học cái gì mà chọn “khu vực lí tưởng” thay vì thực tế. Nhiều học sinh KHÔNG dành thời gian để làm nghiên cứu cho nghề nghiệp của họ mà đi theo lời khuyên mơ hồ kiểu như “Làm điều bạn thích rồi mọi thứ sẽ là tốt.” Sự kiện là nhiều học sinh trung học KHÔNG biết họ thích gì và họ không thích gì, nhiều người chưa đủ chín chắn để làm quyết định đúng. Nhiều học sinh trung học không nhận được lời khuyên đúng về chọn lựa nghề nghiệp của họ cho nên họ chỉ lấy bất kì cái gì dường như là hợp lí chỉ để có được bằng cấp thay vì lập kế hoạch cẩn thận cho nghề nghiệp tương lai của họ.

Về căn bản, nghề nghiệp là cách diễn đạt của nhân cách và mối quan tâm của họ. Nhưng bao nhiêu học sinh trung học biết mối quan tâm của họ là gì? Một số người tin rằng nếu họ giỏi trong các môn nào đó ở trung học thì họ quan tâm tới lĩnh vực đó cho nên mối quan tâm này dựa trên điều họ là giỏi thay vì suy nghĩ kĩ lưỡng về nhân cách của họ. Nhiều người cũng đi theo bạn bè họ khi chọn lựa lĩnh vực học tập ở đại học thay vì lập bản kế hoạch nghề nghiệp riêng của họ. Điều quan trọng với học sinh là hiểu nhiều hơn về bản thân họ, về mối quan tâm riêng của họ để xem làm sao họ có thể đặt mối quan hệ với con đường nghề nghiệp. Học sinh phải hiểu rằng việc lựa chọn lĩnh vực học tập ở đại học là KHÔNG ngẫu nhiên, KHÔNG về may mắn, mà là đầu tư chính về thời gian và nỗ lực của họ và sự hỗ trợ tài chính của gia đình họ.

Khi học sinh vào đại học, họ là người lớn, và họ phải làm chọn lựa riêng của họ, điều hình thành nên con đường dẫn họ tới điều họ muốn làm cho tương lai của họ. Họ có thể có được nghề nghiệp rất tốt bằng việc có giáo dục đúng tại trường đúng. Có bằng cấp đúng cũng bắt đầu cho họ trên con đường đúng để thăng tiến nghề nghiệp. Do đó học sinh phải nghĩ cẩn thận về lĩnh vực nào họ cần học, và mức độ nào họ sẽ cần thăng tiến trong nghề nghiệp của họ. Một khi họ có khả năng vào trong lĩnh vực quan tâm của họ, xem xét liệu họ có cần tiếp tục giáo dục của họ cho bằng cấp chuyên sâu (thạc sĩ hay tiến sĩ) để chuyển sang vị trí cao hơn.

Học sinh cần hiểu rằng không ai có thể cho họ việc làm, nhưng họ phải kiếm được nó vì họ sẽ cần làm việc chăm chỉ và quyết tâm để tới nơi họ muốn tới. Chẳng hạn, nếu họ muốn là người quản lí mức cao một ngày nào đó, họ phải nghĩ về trách nhiệm của việc làm đặc thù đó và kiểu kinh nghiệm và kĩ năng cần để hoàn thành chúng. Việc làm của người quản lí mức cao là quản lí một tổ các nhà chuyên môn, phân công công việc, và kiểm điểm công việc của họ để xác định liệu họ có đạt tới mục đích và mong đợi của công ti không. Để làm điều đó họ phải giỏi cả kĩ năng kĩ thuật và quản lí.  Con đường tới người quản lí cấp cao có thể bao gồm các việc làm như người lãnh đạo tổ, người quản lí dự án, người quản lí dịch vụ, và người quản lí cấp trung.

Nếu học sinh muốn là nhà khoa học hàng đầu một ngày nào đó, họ phải nghĩ về trách nhiệm của việc làm đặc thù đó và kiểu kĩ năng cần để hoàn thành chúng. Việc của nhà khoa học là về tiến hành nghiên cứu, làm việc bên trong tổ các nhà khoa học để thăm dò, khám phá, nhận diện và tìm ra giải pháp hay đột phá trong lĩnh vực khoa học. Để làm điều đó học sinh phải tiếp tục giáo dục của họ tới bằng cấp cao nhất, phần lớn là tiến sĩ dưới những giáo sư nổi tiếng ở đại học hàng đầu nào đó để cho họ có thể có được việc làm nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu để làm việc trên nghiên cứu khoa học nào đó.

Nếu học sinh muốn là nhà doanh nghiệp một ngày nào đó, họ phải nghĩ về tri thức và kĩ năng mà họ phải có trong các khu vực đặc thù mà họ muốn thăm dò. Nhà doanh nghiệp cần có cả tri thức miền và kĩ năng doanh nghiệp để thành công. Họ phải có mục đích tham vọng và nghiên cứu cẩn thận thị trường về các cơ hội và biết cách nắm lấy chúng TRƯỚC những người khác. Điều quan trọng là họ lập kế hoạch các bước cần thiết họ có thể cần để đi tới đó.

Ngày nay giáo dục đại học là điều bản chất trong thị trường cạnh tranh toàn cầu này. Học sinh phải có nền tảng mạnh để xây dựng nghề nghiệp của họ nhưng vấn đề là tuỳ ở họ chọn lĩnh vực học tập thích hợp. Ngày nay có bản kế hoạch nghề nghiệp là bước đầu tiên mà mọi học sinh trung học đều phải có TRƯỚC KHI vào đại học. Họ cần suy nghĩ về nhân cách của họ, mối quan tâm của họ, mục đích giáo dục của họ và nếu cần cố gắng đọc nhiều hơn về lập kế hoạch nghề nghiệp từ các cố vấn nhà trường của họ và về các thông tin khác.

 

—English version—

 

A college education

Many students go to college and hope to have a good career but after graduated they could NOT find a job because their degrees are not valuable in this competitive market. The fact is a college education is essential in building a good career if the students know how to choose a field of study at match their interests and market demand.

Before selecting a field of study in college, students need to look closely at the job market to identify which fields are needed and what skills are in high demand. The issue is many students are NOT careful in selecting what to study but choose an “idealistic area” rather be practical. Many students do NOT spend the time to do research for their career but follow some vague advice such as “Do what you like then everything will be fine.” The fact is many high school students do NOT know what they like and what they do not like, many are not mature enough to make the right decision. Many high school students do not receive proper advice about their career choices so they just pick anything that seems reasonable just to get a degree rather than planning carefully for their future career.

Basically, a career is an expression of the personality and their interests. But how many high school students know what their interests are? Some believe that if they are good in certain subjects in high school then they are interested in that field so the interest is based on what they are good at instead of a thorough reflection on their personality. Many also follow their friends when selecting a field of study in college instead of charting their own career plan. It is important for students to understand more about themselves, about their own interest to see how they can relate to a career path. Students must understand that selecting a field of study in college is NOT random, is NOT about luck, but a major investment of their time and efforts and their family’s financial support.

When students go to college, they are adults, and they must make their own choice that shapes a path that leads them to what they want to do for their future. They can get a very good career by getting the right education at the right school. Having the right degree also start them on the right path to career advancement. Therefore students must think carefully about what area they need to study, and on what levels they will need to advance in their career. Once they are able to get into their area of interest, consider if they need to continue their education for advanced degrees (MS or Ph.D.) in order to move to a higher position.

Students need to understand that no one can give them a job, but they must earn it as it will take a lot of hard work and determination to get where they want to be. For example, if they want to be a high level manager someday, they must think about the responsibilities of that particular job and the type of experience and skills necessary to fulfill them. A high level manager job is to manage a team of professionals, assign works, and review their works to determine whether they achieve the company’s goals and expectations. To do that they must be good at both technical and management skills.  The path to a high level manager may consist of jobs such as a team leader, project manager, service manager, and middle-level manager.

If students want to be a top scientist someday, they must think about the responsibilities of that particular job and the type of skills necessary to fulfill them. A scientist job is about conducting research, work within a team of scientists to explore, discover, identify and find a solution or a breakthrough in the scientific domain. To do that students must continue their education to the highest degree, mostly Ph.D. under well-known professors at some top universities so they can get a research job at research labs to work on some scientific research.

If students want to be an entrepreneur someday, they must think about the knowledge and skills that they must have in particular areas that they want to explore. An entrepreneur needs to have both domain knowledge and business skills to succeed. They must have an ambitious goal and carefully research the market for opportunities and know how to seize them BEFORE others. It is important that they plan out the necessary steps they may need to get there.

Today a college education is essential in this globally competitive market. Students must have a strong foundation to build their career but it is up to them to select their field of study appropriately. Today having a career plan is the first step that every high school student must have BEFORE entering college. They need to reflect on their personality, their interests, their educational goal and if needed try to read more about career planning from their school advisors and other information.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5861 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.