Giáo dục là đầu tư

Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi sẽ vào đại học sang năm và tôi cần vài lời khuyên về lĩnh vực học tập nào để nó có thể thành công trong nghề nghiệp. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Giáo dục đại học là đầu tư vào tương lai – tương lai của con bạn. Đây là quyết định mà bố mẹ KHÔNG nên đưa ra một mình mà nên là quyết định cùng nhau giữa bố mẹ và con cái. Là bố mẹ, bạn cần thảo luận với con bạn về nên vào trường nào, nên học lĩnh vực gì, và nghề nào sẽ là tốt nhất cho chúng dựa trên một số sự kiện và dữ liệu.

Cùng nhau bạn và con bạn phải khảo sát đại học nào có danh tiếng tốt, chương trình được tổ chức tốt, và các thầy khoa có chất lượng. Cùng nhau bạn và con bạn cần tìm ra chương trình đào tạo để xác định liệu trường có chương trình đào tạo hiện thời nhất hay không. Dựa trên những yếu tố này, bạn và con bạn cần thảo luận lĩnh vực học tập nào sẽ là phù hợp cho chúng mà có thể đem lại kết quả tốt nhất. Đây là những yếu tố xác định ra nghề nghiệp của con bạn, việc làm của chúng, cuộc sống của chúng, và tương lai của chúng. Lựa chọn đại học đúng, lĩnh vực học tập đúng, chương trình đào tạo đúng là KHÔNG dễ cho nên bạn và con bạn phải để thời gian để ra quyết định cùng nhau. Đây có lẽ là quyết định quan trọng nhất mà gia đình bạn sẽ đưa ra và điều đó yêu cầu nghiên cứu tập trung và tới thăm nhiều đại học, nói chuyện với các thầy trong khoa, những người quản trị nhà trường, cũng như với các sinh viên khác để có được mọi sự kiện và dữ liệu trước khi ra quyết định.

Mọi đại học đều có một số chương trình tốt và một số chương trình trung bình vì không đại học nào là giỏi về mọi thứ. Điều đó là tuỳ ở việc khảo sát của bạn trước khi ra quyết định vì đó là đầu tư của bạn vào tương lai con cái bạn. Con bạn có thể không thấy điều đó hôm nay hay vài năm tới nhưng chúng sẽ thấy sự khác biệt khi chúng tốt nghiệp. Mặc dầu điều đó là bất thường nhưng lời khuyên tốt nhất về lựa trường và lĩnh vực học tập thường tới từ những sinh viên hiện đang học từ trường đó. Khi sinh viên nói cho bạn điều họ đã làm, điều họ đang làm sau khi tốt nghiệp, và loại nghề nghiệp nào họ có, và rồi bạn có thể rút ra kết luận riêng của bạn.

Nếu bạn biết sinh viên đang học ở trường mà bạn quan tâm, liên hệ với họ và hỏi một số câu hỏi. Nếu bạn hỏi cùng câu hỏi về từng trường bạn thích, bạn sẽ có thông tin mà có thể giúp cho bạn ra quyết định tốt. Sau đây là một số ví dụ: “Lí do gì mà bạn chọn trường này? Chương trình nào là tốt nhất cho sinh viên trong trường này? Chương trình đào tạo đáp ứng hay không đáp ứng cho mong đợi của bạn? Bạn thích các sinh viên khác trong trường này thế nào? Bạn thích việc đào tạo và các thầy khoa thế nào? Chương trình đào tạo có cập nhật không? Họ có chương trình đặc biệt nào không? Chương trình tốt nhất trong trường này là gì?” Theo kinh nghiệm của tôi, sinh viên hiện thời sẽ thường nói cho bạn câu trả lời thẳng và trung thực. Họ chẳng có gì phải che giấu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm của họ và thông tin của họ và những lời bình luận sẽ cực kì có giá trị cho con bạn ra quyết định.

Đọc thêm  Sinh viên năm thứ nhất

Thỉnh thoảng, sau khi ra quyết định về trường và chương trình đào tạo, điều cũng sẽ có ích là con bạn có cơ hội gặp gỡ với những người tốt nghiệp hay những người đã làm việc để nhận lời khuyên về lĩnh vực học tập. Sau đây là một số ví dụ về các câu hỏi cần hỏi: “Giáo dục của bạn có ích hay không có ích cho bạn từ khi bạn tốt nghiệp? Giáo dục của bạn giúp cho bạn thế nào trong nghề nghiệp? Trường có liên hệ hay quan hệ với công nghiệp hay công ti không? Bạn có bao nhiêu liên hệ với bạn cùng lớp trước đây? Bạn tin việc dạy của trường là tốt hay kém? Nếu bạn phải làm điều đó lần nữa, bạn có ghi danh vào trường này hay chương trình đào tạo này không? Thử nói chuyện với ít nhất năm sinh viên và ba người tốt nghiệp trước khi rút ra kết luận nào. Quảng cáo tốt nhất cho bất kì sản phẩm hay dịch vụ nào là khách hàng được hài lòng và trường cũng không khác. Khi bạn định đầu tư nhiều tiền cho giáo dục của con bạn, bạn chỉ làm điều đó một lần trong đời bạn, lấy thông tin từ những người trước đó đã làm đầu tư đó là có giá trị tốt cho lần làm của bạn.

Sự kiện là nhiều bậc cha mẹ quá bận rộn với hoạt động hàng ngày của họ và không dành đủ thời gian để đầu tư vào trường, lĩnh vực học tập, hay chương trình. Đó là sai lầm lớn. Họ cần hiểu rằng đây là đầu tư quan trọng yêu cầu thảo luận và khảo sát nghiêm chỉnh. Một số bố mẹ không thích thảo luận với con của họ về giáo dục của chúng mà tự bản thân họ quyết luôn và buộc con cái họ phải tuân theo bất kể liệu con có khả năng hay có thích quyết định của họ không. Tôi đã thấy nhiều sinh viên thất bại và bỏ trưởng vì sai lầm đó. Một số bố mẹ để con cái họ tự ra quyết định mà không có thảo luận nghiêm chỉnh. Tôi đã thấy sinh viên nhảy từ lĩnh vực học tập này sang lĩnh vực khác vì họ không biết họ thích gì; nhiều người dành nhiều thời gian hơn là cần thiết ở đại học mà chẳng đạt tới cái gì. Đây là những điều chúng ta phải tránh.

Đọc thêm  Làm việc ở Thung lũng Silicon

Giáo dục là đầu tư và nó phải được thảo luận cẩn thận nơi bố mẹ phải chia sẻ ý nghĩ của họ với con cái và con cái phải chia sẻ cách nhìn của chúng với bố mẹ. Vì là đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc, cả bố mẹ và con cái đều phải làm việc cùng nhau để chắc rằng đầu tư của họ sẽ đem lại kết quả tốt nhất có thể được.

 

—-English  version—-

 

Education is an investment

A mother wrote to me: “My son will go to college next year and I need some advices on what field to study so he can be successful in his career. Please help.”

Answer: A college education is an investment in the future –  your children’s future. This is a decision that parents should NOT make decision alone but a mutual decision between parents and children. As parents, you need to discuss with your children on which school to attend, what fields to study, and what career would be best for them based on some facts and data.

Together you and your children must investigate on which university that have good reputation, well organized programs, and qualified faculty. Together you and your children need to find out about the training programs to determine whether the school has the most current training programs or not. Based on these factors, you and your children need to discuss which fields of study would be suitable for them that could bring best results. These are factors that determine your children’s career, their jobs, their lives, and their future. Selecting the right university, the right field of study, the right training program is NOT easy so you and your children must take time to make decision together. This is probably the most important decisions that your family will made and it requires intensive research and visit to several universities, talk to faculty, school administrators, as well as to other students to get all the facts and data before making decision.

Every university has some good programs and some average programs as no university is good on everything. It is up to you to investigate before making decision because it is your investment in your children’s future. Your children may not see it today or the next few years but they will see the differences when they graduate. Though it is unusual but the best advices to select school and fields of study often come from students who are currently studying or have graduated from the school. When students tell you what they have done, what they are doing after graduate, and what kind of career they have, and then you can draw your own conclusion.

If you know students who are attending the schools that you are interested in, contact them and ask some questions. If you ask the same questions about each school that you like, you will have information that can help you to make a good decision. Following are some examples: “What is the reason that you chose this school? What are the best programs for student in this school? Is the training program meet or not meet your expectations? How do you like other students in this school? How do you like the training and the faculty? Is the training program up to date? Do they have any special programs? What are the best programs in this school? In my experience, current students will usually give it to you straight and honest answers. They have nothing to hide by sharing their experiences and their information and comments will be of tremendous value for your children to make decision.

Đọc thêm  Cách học tốt hơn

Sometime, after making decision about the school and the training program, it would also be helpful if your children have a chance to meet with their graduates or people who already working to get advices on the fields of study. Following are some examples of questions to ask: “Has the value of your educational helpful or not helpful to you since you graduated? How does your education helped you with your career? Does the school have contacted or relationship with the industry or companies? How much contact have you had with your former classmates? Do you believe the school trainings good or bad? If you had to do it over again, would you enroll in this school or this training program? Try to talk to at least five students and three graduates before drawing any conclusion. The best advertisement for any product or service is a satisfied customer and school is no different. When you are about to invest a lot of money for your children’s education, you only do it once in your lifetime, getting information from those who have previously made that investment is well worth your time.

The fact is many parents are too busy with their daily activities and do not spend enough time to investigate on the school, the field or study, or the program. It is a big mistake. They need to understand that this is an important investment that requires serious discussion and investigation. Some parents do not like to discuss with their children about their education but make decision themselves and force their children to follow regardless whether their children are capable or like their decision or not. I have seen many students failed and quit school because of that mistake. Some parents let their children make the decision themselves without any serious discussion. I have seen students jump from one field of study to another as they do not know what they like; many spent more than necessary time in college without achieve anything. These are things that we must avoid.

Education is an investment and it must be carefully discussed where parents must share their thought with children and children must share their views with parents. As an investment of time, efforts and money, both parents and children must work together to make sure that their investment will brings the best results possible.

Nguồn: science-technology.vn/?p=452 (science-technology.vn)