Giáo dục mới

Ngày nay nhu cầu công nghiệp đang thay đổi nhanh hơn khả năng của hệ thống giáo dục thay đổi. Do đó, điều có ích lợi nhiều hơn là học sinh học các nhu cầu theo khả năng riêng của họ từ các nguồn khác hơn là hệ thống giáo dục truyền thống. Có truy nhập vào Internet, học sinh có thể học nhiều thứ hơn về các kĩ năng đặc thù mà thường được cần và có khả năng có được việc làm hơn là chỉ chờ đợi cho hệ thống giáo dục thay đổi.

Điều tốt nhất là phần lớn việc đào tạo được cần lại có sẵn trực tuyến và không tốn kém cái gì. Hiện thời, các đại học trên khắp thế giới, kể cả các trường hàng đầu như Harvard University, Oxford University, Princeton University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) đã khai trương hàng trăm môn học trực tuyến trên nhiều nền (như, Coursera, edX, v.v.) có tên là Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs). Viễn kiến là cung cấp giáo dục tốt nhất cho mọi người trên khắp thế giới mà không mất tiền, dành cho bất kì ai muốn học đều có thể học được bất kì cái gì họ muốn. Hiện thời, có trên 800 đại học với trên 10,000 môn học trực tuyến sẵn có và danh sách này vẫn tiếp tục tăng trưởng mọi năm. Phần lớn các môn học đều là tự theo nhịp và có thể học từ ba tuần tới vài tháng để hoàn thành.

Mặc dầu phần lớn các môn học không tính tiền, nếu học sinh muốn nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành môn học, họ có thể phải trả quãng $50 tới $100 đô la cho việc chấm điểm bài của họ và kiểm chứng rằng họ đã đỗ môn học.  Theo ý kiến tôi, điều đó là rẻ hơn nhiều so với việc dự lớp tại đại học truyền thống. Chẳng hạn, một năm ở Harvard University có thể tốn tới trên $60,000 đô la.

Theo nhiều đồng nghiệp những người đang dạy các môn học này, chỉ 8% tới 12% học sinh hoàn thành môn học còn phần lớn bỏ trong vòng vài tuần. Đa số học sinh tham dự môn học, nghe bài giảng vài lần, không làm bài tập về nhà hay không nộp bất kì công việc nào rồi bỏ. Bạn tôi kết luận rằng có lẽ những người này là tò mò hơn là nghiêm chỉnh muốn học. Tuy nhiên, có vài môn học có tỉ lệ hoàn thành cao hơn, đặc biệt là các môn đang có nhu cầu cao trong công nghiệp, như lập trình máy tính, Học máy, và Trí tuệ nhân tạo. Nhiều học sinh đã hoàn thành các môn này đã có khả năng kiếm được việc làm tốt tại các công ti công nghệ như Apple, Google, và IBM, v.v.

Ngày nay, tiến bộ của công nghệ đang tạo ra nhiều việc làm mới với nhịp độ quá nhanh làm cho các đại học không đưa ra được những bằng cấp sánh với chúng. Nhiều việc làm trong số những việc làm này yêu cầu những kĩ năng nào đó, nhiều kĩ năng thậm chí KHÔNG được dạy ở đại học. Chẳng hạn, môn học mật mã hoá. Công nghệ mới này thậm chí đã không tồn tại ba năm trước nhưng lĩnh vực này đột nhiên nổi lên trên internet, và những người có kĩ năng mật mã hoá đang thuộc vào nhu cầu cao bây giờ. Bạn tôi người dạy môn mật mã hoá giải thích rằng để hiểu lĩnh vực mới này, học sinh phải có nền tảng vững trong ba khu vực: kinh tế, mật mã hoá, và khoa học máy tính. Anh ấy nói: “Các lĩnh vực mới liên tục được tạo ra và chúng thường là tổ hợp của nhiều khu vực. Ngày nay khoa học máy tính là keo dính tổ hợp nhiều môn học lại với nhau và tạo ra các lĩnh vực duy nhất mà thậm chí không được hầu hết các đại học xem xét. Tương lai sẽ là môn liên ngành của nhiều lĩnh vực để tạo ra lĩnh vực phát kiến mới, và những lĩnh vực mới này sẽ đột phá nhiều thứ, kể cả giáo dục truyền thống.” Anh ấy gợi ý rằng học sinh phải giữ các tuỳ chọn của họ để mở, và học nhiều nhất có thể được về những môn học trực tuyến mới này để theo đuổi cơ hội mới. Ngày nay và trong tương lai gần, học sinh trên khắp thế giới sẽ có các tuỳ chọn gần như vô giới hạn và nhiều cơ hội hơn khi họ thu nhận giáo dục trực tuyến.

—English version—

 

The new education

Today the industry needs are changing faster than the ability of the education system to change. Therefore, it is more beneficial that students learn the needed skills on their own from other sources than the traditional education system. Having access to the Internet, students can learn a lot more on particular skills that are currently needed and be able to get a job than just waiting for the education system to change.

The best thing is most of the needed training are available online and it does not cost anything. Currently, universities around the world, including top schools like Harvard University, Oxford University, Princeton University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) have launched hundreds of online courses over several platforms (i.e., Coursera, edX, etc.) called Massive Open Online Courses (MOOCs). The vision is to provide the best education for people around the world at no cost to anyone who wants to learn can learn whatever they want. Currently, there are over 800 universities with over 10,000 online courses available and the list continues to grow every year. Most of the courses are self-paced and can take from three weeks to several months to complete.

Although most of the courses do not charge anything, if students want to receive a certificate after complete the course, they may have to pay about $50 to $100 dollars for grading their work and verify that they did pass the course.  In my opinion, it is much cheaper than attending the class at the traditional university. For example, a year at Harvard University could cost over $60,000 dollars.

According to several colleagues who are teaching these courses, only 8% to 12% of students completed the course as most dropped out within a few weeks. A majority of students attended the course, listened to the lectures a few times, did not do the homework or submit any work then quit. My friends concluded that probably these people were curious than seriously wanted to learn. However, there are a few courses that have higher completion rate, especially courses that are in high demand by the industry, such as computer programming, Machine Learning, and Artificial Intelligence. Many students who completed these courses were able to get a good job at technology companies such as Apple, Google, and IBM, etc.

Today, the advance of technologies is creating many new jobs at a pace too fast for universities to come up with degrees to match them. Many of these jobs require certain skills, many are NOT even taught in universities. For example, cryptocurrencies course. This new technology did not even exist three years ago but this field suddenly emerged on the internet, and people with cryptocurrencies skills are in high demand today. My friend who teaches cryptocurrencies course explains that to understand this new field, students must have a strong foundation in three areas: economics, cryptography, and computer science. He said: “New fields are continuing to be created and they often are a combination of several areas. Today computer science is the glue that combines many subjects together and creates unique fields that are not even being considered by most universities. The future will be a cross-discipline of several fields to create an innovative new field, and these new fields will disrupt many things, including traditional education.” He suggests that students must keep their options open, and learn as much as they can on these new online courses to pursue the new opportunity. Today and in the near future, students all over the world will have almost limitless options and more opportunities when they acquire their education online.

Nguồn: science-technology.vn/?p=6067 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.