Giáo dục, tiền bạc và hạnh phúc

Một học sinh viết cho tôi: “Gia đình em bảo em rằng em cần đi học, có việc làm, làm ra nhiều tiền, và hạnh phúc. Tại sao em cần đi học để hạnh phúc? Em có thể làm cái gì khác để hạnh phúc hơn không?  Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Em đi học để được giáo dục. Mục đích của giáo dục là giúp em hiểu thế giới mà em đang sống và trách nhiệm của em với bản thân em, với gia đình em, với đất nước em, và với thế giới. Em càng có nhiều giáo dục, em càng được thông tin nhiều hơn về điều đang xảy ra trong môi trường của em để cho em có thể làm quyết định tốt hơn. Một đất nước thịnh vượng tuỳ thuộc vào người của nó, những người được thông tin về mọi vấn đề xã hội và nhận phần bổn phận của họ để hỗ trợ, bảo vệ và giúp cải thiện cuộc sống của người của họ.

Làm ra tiền KHÔNG BAO GIỜ là mục đích của giáo dục. Để có việc làm, em cần có tri thức và kĩ năng nào đó và em đi học để học tập và phát triển những kĩ năng đó. Em làm tốt việc làm của em thế nào và và em làm ra được bao nhiêu tiền tuỳ thuộc vào các yếu tố khác như kĩ năng của em, may mắn của em, để làm điều đúng và thời điểm đúng v.v.

ĐỪNG gắn giáo dục với tiền bạc hay hạnh phúc. Tiền KHÔNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI HẠNH PHÚC. Hạnh phúc là trạng thái của tâm trí và là mãn nguyện với cuộc sống. Những người có nhiều tiền KHÔNG BAO GIỜ hạnh phúc vì họ bao giờ cũng sống trong sợ mất nó. Em có thể hạnh phúc và không sợ hãi đồng thời được không? Tất nhiên, em có thể không trải nghiệm điều đó chừng nào em chưa có nhiều tiền. Những người bị ám ảnh với tiền bao giờ cũng lo âu và căng thẳng. Nếu có chút tiền, họ bao giờ cũng muốn nhiều hơn và KHÔNG BAO GIỜ hạnh phúc với cuộc sống của họ.

ĐỪNG lẫn lộn hạnh phúc với việc có được điều em muốn. Em muốn có chiếc xe máy, và em có nó, có thể em hạnh phúc trong một tuần hay đại loại như vậy thế rồi cái gì tiếp? Thế rồi em muốn cái gì đó khác. Chừng nào em còn muốn cái gì đó và có được nó, em cảm thấy hạnh phúc nhưng cái gì xảy ra khi em KHÔNG có được nó? Tất nhiên, em bất hạnh. Hạnh phúc là TRẠNG THÁI CỦA TÂM TRÍ, không phải là cái gì đó em có thể có hay tìm kiếm được.

Em đi học để được giáo dục để cho em hiểu bản thân em và trách nhiệm của em. Chừng nào em hiểu bản thân em và bằng lòng với cuộc sống của me, hạnh phúc sẽ tự nhiên tới.

 

—English version—

 

Education, money and Happiness

A student wrote to me: “My family told me that I need to go to school, to get a job, make a lot of money, and be happy. Why do I need to go to school to be happy? What else can I do to be happier?  Please advise.”

 

Answer: You go to school to get educated. The goals of education are to help you to understand the world that you are living in and your responsibilities to yourself, to your family, your country, and the world. The more education you have, the better informed you are about what is going on in your environment so you can make a better decision. A prosperous country depends on its people who are informed about all social issues and take part in their duties to support, defend, and help improve the lives of their people.

Making money is NEVER the goal of education. To get a job, you need to have certain knowledge and skills and you go to school to learn and develop such skills. How well you are doing on your job and how much money you make depend on other factors such as your skills, your luck, to do the right thing at the right time etc.

DO NOT associate an education with money or happiness. Money does NOT EQUAL HAPPINESS. Happiness is a state of mind and being content with life. People who have a lot of money NEVER happy because they are always living in fear of losing it. Can you be happy and fearful at the same time? Of course, you may not experience it until you have a lot of money. People who are obsessed with money are always anxious and stressful. If they have some money, they always want more and NEVER happy with their lives.

DO NOT confuse happiness with getting what you want. You want a motorcycle, and you get it, maybe you are happy for a week or so then what is next? Then you want something else. As long as you want something and get it, you feel happy but what happens when you DO NOT get it? Of course, you are unhappy. Happiness is a STATE OF MIND, not something you can get or seek.

You go to school to be educated so you understand yourself and your responsibilities. As long you understand yourself and content with your life, happiness will come naturally.

Leave a Reply

Your email address will not be published.