Giáo dục và duyệt xét lại nghề nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp hai năm trước nhưng không thể tìm được việc làm. Em xấu hổ vì em phải phụ thuộc vào bố mẹ em. Sau nhiều tháng tìm việc, em cảm thấy chán nản và không biết làm gì với đời em. Em đọc blog của thầy và tự hỏi về mục đích của giáo dục và liệu thầy có lời khuyên nào cho em và những người như em không?”

 

Đáp: Trường học là cấu trúc nền tảng đem lại cho học sinh chiều hướng cũng như cung cấp cho họ tri thức và kĩ năng. Ngày nay, sau giáo dục, một số học sinh không thể tìm được việc, cảm thấy uổng phí, và không biết phải làm gì vì với một số người, mục đích của giáo dục bị giới hạn vào việc có bằng cấp nhưng không là cái gì đó khác. Tuy nhiên, có bằng cấp không đảm bảo có việc làm cho nên họ bị hoang mang và thất vọng. Lí do là giáo dục hiện thời đã không cung cấp chiều hướng nghề nghiệp đúng cho học sinh.

Giáo dục KHÔNG chỉ là đi tới trường, đọc sách, ghi nhớ sự kiện, đỗ các kì thi mà còn là học về thế giới xung quanh họ, về nghề nghiệp tương lai, ngành công nghiệp liên quan, biết xu hướng, nhu cầu và cuối cùng, xác định vai trò của họ trong xã hội. Giáo dục không kết thúc khi mọi người có bằng cấp mà phải đi tới hiểu trách nhiệm của họ với bản thân họ, gia đình của họ, và xã hội của họ. Ngay cả sau khi có việc làm, họ vẫn phải liên tục học để giữ cho kĩ năng của họ được hiện thời cùng các thay đổi, bằng không họ sẽ sống trong sợ hãi và lo nghĩ về việc làm của họ khi kĩ năng của họ không còn được cần tới.

Học sinh tới trường để thu nhận tri thức nào đó để cho họ có thể vận hành tốt trong xã hội, nhưng giáo dục hiện thời không dạy họ suy nghĩ sâu, lập kế hoạch cho tương lai của họ, xác định nghề nghiệp của họ, có trách nhiệm với bản thân họ, gia đình họ, xã hội của họ và giải quyết các vấn đề, điều là phần lớn hơn của cuộc sống. Giáo dục hiện thời không chuẩn bị cho học sinh có được mục đích trong cuộc sống, đi ra ngoài sách vở và lí thuyết để cho họ có thể chăm nom việc sống của họ. Thậm chí trong thời thay đổi nhanh chóng này, nhiều người vẫn cảm thấy thoải mái bằng việc vẫn làm cùng một thứ trong nhiều năm. Một số được thăng chức lên vị trí cao hơn mà không có đào tạo thêm, không học để phát triển kĩ năng mới khi kĩ năng cũ của họ sụt giảm đi qua thời gian. Khi cái gì đó xảy ra cho họ, họ đổ lỗi cho tình huống thay vì cho bản thân họ.

Cách tốt nhất để làm bây giờ là bắt đầu với ý thức vè chiều hướng trong nghề nghiệp của em. Không nghĩ về quá khứ và các sai lầm khác mà em đã phạm phải nhưng sẵn lòng dũng cảm bắt đầu từ đầu. Em cần tự hỏi mình về mối quan tâm và ưa thích của em. Em muốn làm gì với cuộc sống của em? Không chỉ là về có việc làm mà nghề nào em muốn làm việc tiếp và các tuỳ chọn học tập sẵn có cho em. Em cần nghiên cứu xu hướng thị trường và xác định nghề nghiệp nào là tốt nhất cho em mà khớp với tình huống của em. Em cần đánh giá tri thức và kĩ năng của em để xác định em có gì và không có gì rồi xây dựng bản kế hoạch học tập để giúp em quản lí việc học mới cũng như những thay đổi trong đời em.

Đây là lúc hành động cho nên em sẽ cần hiện thực về kế hoạch của em. Em có thể tự hỏi bản thân em: “Mình muốn ở đâu? Mình muốn gì về nghề nghiệp? Mình thích làm cái gì? Kĩ năng của mình là gì? Mình cần phát triển kĩ năng mới nào? Bằng việc có câu trả lời cho những câu hỏi này, em sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về mục đích học tập của em và các ưa thích của em. Em cần nhìn vào thị trường việc làm và tự hỏi mình: “Việc làm nào có nhu cầu cao? Mình có những kĩ năng mà khớp với các việc làm này không? Kẽ hở là gì? Mình phải có học tập hay đào tạo nào để thu được những kĩ năng này cho những việc làm này? Mình cần làm hành động nào bây giờ? Mình có thể nhận được giúp đỡ từ đâu? Bằng việc có câu trả lời cho những câu hỏi này, em có thể có hành động để duyệt xét lại nghề nghiệp của em với việc bắt đầu mới và chiều hướng rõ ràng.

 

—English version—

 

Education and Career revision

A student wrote to me: “I graduated two years ago but could not find a job. I was ashamed as I have to depend on my parents. After many months looking for work, I felt depresses and did not know what to do with my life. I read your blog and wonder about the purpose of education and whether you have advice for me and people like me?

 

Answer: The school was the foundation structure that gives students direction as well as providing them with knowledge and skills. Today, after graduation, some students could not find work, feel lost, and do not know what to do because to some of them, the goal of education is limited to getting a degree but not something else. However, having a degree does not guarantee a job so they are confused and frustrated. The reason is the current education has failed to provide the proper career direction to its students.

Education is NOT only going to school, reading books, memorizing facts, passing exams but also learning about the world surrounding them, about a future career, the related industry, knowing the trends, the needs, and eventually, determine their roles in the society. An education does not end when people get a degree but understands their responsibility to themselves, their family, and their society. Even after having a job, they still have to continue to learn to keep their skills current with changes, else they will live in fear and worry about their job when their skills are no longer needed.

Students go to school to acquire certain knowledge so they can function well in the society but the current education does not teach them to think deeply, to plan for their future, to determine their career, to be responsible for themselves, for their family, their society and to deal with problems, which are a much larger part of life. The current education does not prepare students to get a purpose in life that goes beyond books and theories so they can take care of their living. Even in this fast-changing time, many people are still feeling comfortable by keep doing the same thing for many years. Some get promoted to a higher position without additional training, without learning to develop new skills as they let their old skills decline over time. When something happens to them, they blame  the situation instead of themselves.

The best way to do now is to start with a sense of direction in your career. Do not think about the past and other mistakes that you have made but courageous willing to start from the beginning. You need to ask yourself about  your interests, and preferences. What do you want to do with your life? Not just about getting a job but what career do you want to work on and the learning options that are available to you. You need to investigate the market trends and determine which career is best for you that fits your situation. You need to evaluate your current knowledge and skills to determine what you have and do not have then develop a learning plan to help you manage the new learning as well as the changes in your life.

This is the time of action so you will need to be realistic about your plans. You could ask yourself: “Where do I want to be? What do I want out of a career? What do I like to do? What are my skills? What new skills do I need to develop? By having the answers to these questions, you will have a clearer idea of your learning goal and preferences. You need to look at the job market and ask yourself: “What are the jobs that have high demand? Do I have the skills that fit these jobs? What are the gaps? What learning or training do I have to gain these skills for these jobs? What actions that I need to do now? Where can I get help? By having answers to these questions, you could take actions to revise your career with a new beginning and clear direction.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5742 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.