Categories
HỌC

Giới hạn ôn thi anh văn đầu ra cao học UEH 2013

Speaking:
  • 2) renting office premises
  • 3) choosing a hotel for business visitors
  • 4) employing a secretary
  • 12) deciding whether to apply for a new post
  • 14) recruiting senior staff
  • 17) predicting profits
Listening (2 bài trong sách + 1 bài ở ngoài)
  • Full 10 bài
Writing:
  • Có 2 đề chọn 1 trong 2:
  • 1 đề năm từ topic 1-8
  • 1 đề nằm topic 9-16
Good Luck!

2 replies on “Giới hạn ôn thi anh văn đầu ra cao học UEH 2013”