Giữ khách hàng

Một sinh viên viết cho tôi: “Ai đó bảo em rằng thành công của công ti khởi nghiệp phần lớn là do việc thực thi, ý tưởng hay sản phẩm là không quan trọng trong môi trường ngày nay.” Thầy nghĩ sao?

 

Đáp: Để bắt đầu một công ti, bạn cần có sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng. Không có khách hàng, không có công ti cho nên việc có khách hàng là nhân tố quan trọng nhất để bắt đầu. Nhưng để duy trì trong kinh doanh và liên tục tăng trưởng bạn cần các yếu tố khác: Làm sao giữ được khách hàng và làm sao làm tăng trưởng kinh doanh. Công thức cơ bản mà tôi dạy cho sinh viên trong môn khởi nghiệp là “Kiếm khách hàng, Giữ họ, và làm Tăng trưởng kinh doanh.”

Bắt đầu công ti là khó vì bạn cần có khách hàng, nhưng để thành công bạn cần giữ cho khách hàng hài lòng để họ tiếp tục mua sản phẩm của bạn và không mua từ các đối thủ cạnh tranh, và điều này là khó hơn nhiều. Bất kì ai cũng có thể xây dựng được website, hay tạo ra app di động, nhưng có được khách hàng và có sinh lời yêu cầu nhiều hơn chỉ các kĩ năng kĩ thuật. Có hàng triệu websites và sản phẩm trong các cửa hàng App trên khắp thế giới, và khách hàng có thể chọn bất kì cái gì họ muốn cho nên vận hành công ti trong thị trường cạnh tranh cao là khó hơn.  Cho dù bạn có sản phẩm tốt và có khách hàng, bạn vẫn cần cải tiến vận hành để duy trì tính cạnh tranh.

Yếu tố quan trọng nhất sau ki “có” khách hàng là “giữ” họ trước khi mở rộng ra chỗ nào đó khác. Nhiều công ti khởi nghiệp thường phạm sai lầm cố làm quá nhiều thứ, quá sớm. Nhiều người sáng lập công ti muốn thêm nhiều chức năng hơn dành cho nhiều người dùng nhất có thể được. Vì họ không có đủ người, họ bắt đầu thuê và chi tiền trước khi họ xây dựng nền tảng tài chính đủ mạnh để vượt qua các rủi ro không dự tính trước. Có ý tưởng và sản phẩm tốt chỉ là bắt đầu. Mọi công ti khởi nghiệp đều cần người có kĩ năng để tiếp tục chuyển giao giá trị cho khách hàng và việc duy trì tổ nên là ưu tiên. Người có kĩ năng là khó tìm ra và để cho họ làm việc cùng nhau hướng tới mục đích chung còn khó hơn.  Những người sáng lập công ti cần đối xử tốt với họ bằng việc cho phép họ có chung lợi nhuận với công ti và những khuyến khích phụ thêm để giữ họ ở lại và đóng góp cho công ti.  Chỉ với việc có tổ mạnh, những người sáng lập mới có thể dành thời gian để phân tích thị trường cũng như đối thủ cạnh tranh để phát triển chiến lược làm tăng trưởng công ti. Bằng việc cố gắng làm mọi thứ quá nhanh, các nhà doanh nghiệp sẽ bị tràn ngập và sẽ không có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu và dễ dàng phạm sai lầm.

Tôi bao giờ cũng nói cho sinh viên của tôi: “Điều quan trọng là giữ cho khách hàng hài lòng bằng việc chuyển giao điều họ cần trước hết rồi tăng trưởng từ đó.”

 

—English version—

 

Keeping the customers

A student wrote to me: “Someone told me that startup’s success is mostly due to the execution, the idea or the product is not important in today’s environment.” What do you think?

 

Answer: To start a company, you need to have a product that meets the need of the customers. Without the customers, there is no company so having customers is the most important factor to begin. But to stay in business and continue to grow you need another factor: How to keep the customers and how to grow the business. The basic formula that I teach students in my entrepreneurship course is “Get customers, Keep them, and Grow the business.”

To start a company is difficult because you need to have customers, but to succeed you need to keep your customers happy so they continue to buy your product and not from your competitors, and this is much more difficult. Anyone can build a website, or create a mobile app, but getting customers and be profitable requires more than just technical skills. There are million websites and products in App stores all over the world, and customers can choose whatever they want so to operate a company in a highly competitive market is more difficult.  Even you have good product and customers, you need to improve your operation to stay competitive.

The most important factor after “getting” the customers is to “keeping” them before expanding elsewhere. Many startups often make the mistake of trying to do too many things, too soon. Many company founders want to add more functions for more people as soon as possible. Because they do not have enough people, they begin to hire and spend money before they build a strong enough financially foundation to overcome unexpected risks. Having a good idea and product is only the beginning. Every startup needs skilled people to continue to deliver values to customers and maintaining this team should be a priority. Skilled people is difficult to find and having them working together toward a common goal more difficult.  Company founders need to treat them well by allowing them to share the company profits and extra incentives to keep them to stay and contribute to the company.  Only having a strong team, founders can spend the time to analyze the market as well as the competitors to develop a strategy to grow the company. By trying to do everything too fast, entrepreneurs will be overwhelmed and will not be able to meet all demands and easily make a mistake.

I always told my students: “It is important to keep your customers happy by delivering what they need first then grow from there.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=5121 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.