Categories
IT

Gỡ bỏ hoàn toàn skype và dữ liệu chat trên Linux

Máy tôi cài đặt 3 năm nay chưa phải cài lại nên dữ liệu phần mềm và chat log rất nặng. Bạn sử dụng Skype lâu ngày cũng thế, mỗi lần khởi động lên là máy tính chậm như rùa do phải load một đống history năm này qua năm khác.

Tôi đã nhiều lần gỡ bỏ skype và cài lại nhưng không khắc phục được. Vì trên Linux dù bạn gỡ bỏ chương trình thì dữ liệu chương trình đó vẫn còn hiện hữu trên máy tính.

5 bước gỡ bỏ skype trên Linux (Ubuntu/Mint) và dữ liệu chat để máy tính chạy nhanh hơn:

B1: Gỡ Skype Source Code

Command: sudo apt-get purge skype*

B2: Gỡ bỏ tự động gói liên quan

Command: sudo apt-get autoremove

B3: Kiểm tra lại thư mục chưa dữ liệu skype

Command: ls /home/kevin/.Skype

Lưu ý: kevin là tên username của máy tôi, thư mục .Skype chưa dữ liệu của tất cả các tài khoản đã đăng nhập trên máy.

Như bạn thấy tôi có rất nhiều tài khoản đăng nhập. Tài khoản tôi hay sử dụng là vietrq

tôi list dung lượng tiêu hao cho thư mục này:

Cơ sở dữ liệu sử dụng cho Skype nghe đâu đó là SQLite (Các file .dbb)

B4: Loại bỏ dữ liệu Skype:

Command: sudo rm -rf /home/kevin/.Skype/

B5: Cài đặt lại Skype mới

Command: sudo apt-get install skype

Done!

Chúc Skype máy bạn nhanh nhẹ và mượt mà 😀

Kevin

[email protected]

 

2 replies on “Gỡ bỏ hoàn toàn skype và dữ liệu chat trên Linux”