Categories
IT

Hiển thị hình ảnh Google Plus bên kết quả tìm kiếm trên website của mình

Hiển thị hình ảnh Google Plus bên kết quả tìm kiếm trên website của mình

 

B1: Chèn link sau thẻ </head> của website. Source code này có thể nằm ở wp-content/themes/your-theme/header.php

<link rel=”author” href=”[profile_url]“/>

Thay tham số profile_url thằng google plus ID của các bạn.

Ví dụ: https://plus.google.com/109823158522545931617

B2: Liên kết với tài khoản Google Plus

Đăng nhập Google Plus

Vào thẻ About/ Links/ Contributor to/ Edit

 

 

B3: Kiểm tra:

Vào trang:

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?q=http%3A%2F%2Fwww.vneconomics.com%2F

Gõ địa chỉ website check xem đã hiển thị chưa.

 

Chúc thành công!

[email protected]