Học cả đời (tt)

Ngày nay có hiện tượng trong công nghệ:  Thiếu hụt công nhân công nghệ có kĩ năng nhưng đồng thời, một số lượng lớn công nhân công nghệ cũng thất nghiệp. Mặc dầu các công ti như Google, Facebook, Microsoft, Amazon và Apple gặp khó khăn trong việc thuê công chất có đủ phẩm chất nhưng theo một khảo cứu của chính phủ năm 2015, có nhiều công nhân công nghệ không có việc làm. Lời giải thích là công nghệ thay đổi nhanh, và các công ti này cần những người có kĩ năng mới nhất chứ không phải các công nhân có tri thức lỗi thời.

Một quan chức điều hành công nghệ giải thích: “Trong công nghệ, hoặc bạn có kĩ năng mà công ti cần hoặc bạn không có. Nếu bạn không bắt kịp với thay đổi công nghệ, bạn có thể không có việc làm.” Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, công nhân phải liên tục học những điều mới để giữ cho kĩ năng của họ được cập nhật. Đa số các công nhân công nghệ biết điều này, nhưng không nhiều người có hành động bắt kịp. Một kĩ sư phần mềm phàn nàn: “Tôi đã ở vị trí hàng đầu với lương cao, nhưng sau bẩy năm làm việc, mọi thứ đã thay đổi.  Tôi xây dựng gia đình, có con, bận rộn với các hoạt động gia đình và không thể bắt kịp với thay đổi công nghệ. Khi công ti không cần kĩ năng mà tôi có, họ sa thải tôi. Tôi không thể tìm ra được việc làm khác vì không có nhu cầu về ai đó với kĩ năng lỗi thời.” Một người quản lí giải thích: “Tại sao bất kì công ti nào lại thuê người có kĩ năng lỗi thời với lương $180,000 khi nó có thể thuê người tốt nghiệp đại học với lương quãng $80,000? Những người mới tốt nghiệp có kĩ năng mới nhất, làm việc chăm chỉ hơn và ở lại muộn để hoàn thành việc làm khi công nhân có gia đình thì về sớm và không có kĩ năng đúng.”

Cách nhìn trong công nghiệp công nghệ ngày nay là người tốt nghiệp trẻ có nhiều nhiệt tình hơn, kĩ năng tốt hơn và sáng tạo hơn công nhân già hơn. Mặc dầu kinh nghiệm được coi là cần thiết nhưng trong công nghiệp nơi mọi thứ thay đổi nhanh, thị trường việc làm thiên về công nhân trẻ hơn và tồi tệ hơn nhiều đối với công nhân già hơn có kinh nghiệm nào đó nhưng không có kĩ năng mới nhất. Một quan chức điều hành nói: “Có bằng đại học không đáp ứng cho nhu cầu về học liên tục kĩ năng mới vì thay đổi công nghệ đòi hỏi việc học cả đời để giữ việc làm.”

Vấn đề là không mấy đại học hội tụ vào phát triển việc học cả đời cho sinh viên của họ. Nhiều sinh viên coi rằng việc học chấm dứt sau khi họ nhận được bằng và có việc làm, và đó là lí do tại sao nhiều người bây giờ hối tiếc.

 

—English version—

 

Lifelong Learning

Today there is a phenomenon in the technology:  A shortage of skilled technology workers but at the same time, a high number of unemployed technology workers too. Although companies such as Google, Facebook, Microsoft, Amazon and Apple are having difficulty in hiring qualified workers but according to the 2015 government study, there are many technology workers without jobs. The explanation is technology changes fast, and these companies need people with the latest skills but not workers with obsoleted knowledge.

A technology executive explained: “In technology, either you have the skills that company needs or you don’t. If you do not keep up with technology changes, you may not have a job.” Because technology changes fast, workers must continually learn new things to keep their skills up to date. Most technology workers know this, but not many are taking action to keep up. A software engineer complained: “I was in the top position with high salary, but after seven years of working, things changed.  I got married, had children, busy with family activities and could not keep up with technology changes. When the company did not need the skills that I had, they fired me. I could not find another job because there is no need for someone with obsolete skills.” A manager explained: “Why would any company hire a person with obsolete skills for a salary of $180,000 when it can hire college graduates for around $80,000? Newly graduates have the latest skills, work harder and stay late to complete the job when workers  who have a family like to leave early and do not have the right skills.”

The view in the technology industry today is young graduates have more energy, better skills and more creative than older workers. Although experience is considered necessary but in the industry where things change fast, the job market favors younger workers and is much worse for older workers with some experiences but do not have the latest skills. An executive said: “Having a college degree does not answer the need for the continuous learning of new skills because technological change demands a lifelong learning to keep the job.”

The issue is not many universities focusing on the development of lifelong learning for their students. Many students consider that learning ends after they receive the degree and get a job, and that is why many are regretting now.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5196 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.