Học cái gì?

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ vào đại học năm tới nhưng em vẫn không chắc về học cái gì. Bố me muốn em học kĩ nghệ nhưng bác em người đọc blog của thầy, gợi ý rằng em nên học Khoa học máy tính. Thầy có gợi ý nào không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Theo một khảo cứu công nghiệp mới năm 2012, 70% các việc làm mới toàn bắt qua lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kĩ nghệ, và toán học) sẽ là trong Công nghệ thông tin (NTT) nơi sẽ có phần lớn việc làm tương lai. Ngày nay mọi nước đều có thiếu hụt nghiêm trọng công nhân về y tế, kĩ nghệ và công nghệ thông tin. Khảo cứu này thấy rằng mọi lĩnh vực STEM, gần như mọi thứ đều đòi hỏi kĩ năng máy tính vì công nghệ thông tin đang được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực này. Điều này nghĩa là các kĩ năng có nhu cầu cao nhất trong thập kỉ tới sẽ là trong công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin.)

Theo Cục Di trú Mĩ, trên 80% visa H1B đã được dùng cho công nhân công nghệ thông tin để tới làm việc ở Mĩ, điều nhắc nhở mọi người về việc phàn nàn “nhập khẩu số lớn” công nhân nước ngoài từ Ấn Độ và Trung Quốc khi người tốt nghiệp Mĩ không thể tìm được việc làm. Tuy nhiên sự kiện là phần lớn những người thất nghiệp đều không học trong lĩnh vực STEM hay khu vực có nhu cầu cao. Nếu họ tốt nghiệp trong âm nhạc, văn học, sân khấu, hay thiết kế thời trang thì họ sẽ có khó khăn tìm việc. Nếu mọi người nhìn vào việc được cần ở báo chí Mĩ ngày nay, họ sẽ thấy rằng có hàng trăm nghìn việc làm mở ra từ Google, Microsoft, Amazon, Oracle, và Facebook mà không được lấp kín. Nếu họ nhìn vào báo cáo kinh tế toàn cầu, họ sẽ thấy rằng Ấn Độ đã đạt tới trên $120 tỉ đô la mỗi năm trong việc cung cấp dịch vụ khoán ngoài CNTT và Trung Quốc, Nga, Mexico và Brazil đang cạnh tranh năng nổ trong thị trường này.

Đọc thêm  Câu chuyện của Carla

Là một giáo sư, tôi đã thấy rằng trong vài năm qua việc ghi danh vào bậc đại học công nghệ thông tin có tính cạnh tranh cao. Phần lớn các sinh viên của tôi đều nhận được ba tới năm đề nghị việc làm thậm chí trước khi họ tốt nghiệp. Khi tôi dạy ở Ấn Độ và Trung Quốc, tôi cũng thấy tình huống tương tự khi sinh viên từ Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh hay Viện công nghệ Ấn Độ cũng nhận được nhiều đề nghị việc làm. Ngay cả ở châu Âu, nơi thất nghiệp rất cao, tôi cũng thấy rằng có thiếu hụt người có kĩ năng  CNTT. Năm ngoái chính phủ Anh phải ban hành một luật di trú đặc biệt để “nhập khẩu” 40,000 tới 60,000 công nhân CNTT Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu cao.

Đọc thêm  Gửi sinh viên

Dựa trên những sự kiện này, lời khuyên của tôi: Học Công nghệ thông tin – bạn có thể lựa chọn Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin và đó là chọn lựa của bạn.

 

—-English vrrsion—-

 

What study?

A student wrote to me: “I will be attending university next year but I am still not sure about what to study. My father wants me to study engineering but my uncle who reads your blog, suggests that I should study Computer Science. Do you have any suggestion? Please advice.”

 

Answer: According to a new 2012 industry study, 70% of all new jobs across all STEM fields (Science, Technology, Engineering, and Math) will be in Information Technology (IT) where the most future jobs will be. Today every country is having a critical shortage of health, engineering and information technology workers. The study found that for all STEM fields, almost everything requires computer skills as Information technology is being applying widely among these fields. This means that the highest demand skills in the next decade will be in Information technology (Computer Science, Software Engineering, and Information System Management.)

According to the U.S. Immigration Bureau, over 80% of H1B visas were issued to Information technology workers to come to work in the U.S. which prompt people to complain about the “massive import” of foreign workers from India and China when U.S. graduates could not find work. However the fact is most unemployed graduates are not majoring in a STEM field or in high demand area. If they graduate in music, literature, theater, or fashion design then they will have difficulty finding work. If people look at the job wanted in U.S. newspapers today, they will find that there are hundred thousand job openings from Google, Microsoft, Amazon, Oracle, and Facebook that are unfilled. If they look at the global economic report, they will find that India has achieved over $120 billion dollars each year in providing IT outsourcing services and China, Russia, Mexico and Brazil are aggressively competing in this market.

Đọc thêm  Tại sao có công ti khởi nghiệp?

As a professor, I have seen that in the past few years the recruiting of information technology graduates is highly competitive. Most of my students received three to five job offerings before they even graduate. When I taught in India and China, I also found similar situation when students from Tsinghua, Beijing University or Indian Institute of Technology also receive several job offers. Even in Europe, where unemployment is very high, I also find that there is a shortage of IT skilled people. Last year the UK government has to issue a special immigration laws to “Import” 40,000 to 60,000 Indian IT workers to meet the high demand.

Based on these facts, my advice: Study Information technology – you can select Computer Science, Software Engineering, or Information System Management and it is your choice.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1008 (science-technology.vn)