Học cái gì?

Nếu bạn hỏi tôi về điều bản chất trong giáo dục ngày nay là gì, tôi có thể trả lời trong một từ: “STEM” (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) và để chuẩn bị cho học sinh về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta phải hội tụ vào bốn khu vực để cải tiến nền kinh tế của chúng ta, giảm thất nghiệp, thúc đẩy phát kiến và để tạo ra nhiều việc làm tốt hơn.

Nhiều người tin rằng các lĩnh vực STEM cung cấp nhiều cơ hội việc làm tuyệt hảo, nhưng sự kiện là một số lĩnh vực thì có, nhưng số khác lại không.  STEM là phân loại rộng với hàng trăm lĩnh vực con và nghề nghiệp, từ kĩ sư phần mềm và nhà khoa học dữ liệu tới nhà sinh học, nhà địa lí, và nhà vật lí. Hiện thời, khu vực tốt nhất đang tăng trưởng nhanh với nhu cầu cao là trong “T” hay công nghệ. Theo nhiều khảo cứu, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kĩ nghệ phần mềm là ba lĩnh vực nóng nhất trong khu vực Công nghệ. Lương trung bình cho người tốt nghiệp với bằng cử nhân trong ba lĩnh vực này là $82,000 USD. Những khảo cứu này cũng chỉ ra rằng đến năm 2020, sẽ có thiếu hụt trầm trọng người trong ba lĩnh vực này.

Có nhu cầu lớn về những người tốt nghiệp có kĩ năng máy tính, đặc biệt trong thông minh nhân tạo, phân tích dữ liệu, an ninh máy tính, tính toán mây, khai phá dữ liệu, Internet mọi vật và phát triển ứng dụng điện thoại di động. Vì nhiều đại học chậm đáp ứng với nhu cầu thị trường, cách tốt nhất để học những kĩ năng này là ở Các môn học trực tuyến mở dành cho đại chúng (MOOCs) nơi nhiều lớp được dạy bởi những giáo sư giỏi nhất từ các đại học hàng đầu trên khắp thế giới.

Bạn tôi, Andrew người dạy môn phân tích dữ liệu trong MOOCs bảo tôi rằng anh ấy có trên 4000 sinh viên ghi danh vào lớp của anh ấy, nhưng chỉ không đầy 200 người hoàn thành môn học. Anh ấy nói: “Vấn đề là nhiều người không có đủ nền tảng mạnh để hoàn thành bài tập về nhà và bài tập. Một số người chỉ tò mò và muốn xem môn học này tất cả là gì; số khác muốn thử nó nhưng không đủ nghiêm chỉnh về việc học. Sau rốt, tất cả họ đều làm phí thời gian của họ. Nhưng trong số những người đã hoàn thành môn học này, nhiều người tiếp tục học các môn chuyên sâu hơn và tìm được việc làm tốt trong công nghiệp.”

https://www.mooc-list.com/

https://www.edx.org/course/subject/computer-science

 

—English version—

 

What to study?

If you ask me about what is essential in education today, I can answer in one word: “STEM” (Science, Technology, Engineering, and Math) and in order to prepare students for the Fourth Industrial Revolution, we must focus on these four areas to improve our economy, reduce unemployment, promote innovation and to create more good jobs.

Many people believe that STEM fields provide a lot of excellent job opportunity, but the fact is some are, but others are not.  STEM is a broad category with hundred of subfields and occupations, from software engineers and data scientists to biologists, geologists, and physicists. Currently, the best area that is growing fast with high demand is in the “T” or technology. According to several studies, Computer Science, Information Technology, Software Engineering are the three hottest fields in the Technology area. The average salary for graduates with a bachelor degree in these three fields is $82,000 USD. These studies also indicated that by 2020, there would be a critical shortage of people within these three fields.

There is a massive demand for graduates with computer skills, especially in artificial intelligence, data analysis, computer security, cloud computing, data mining, the Internet of Things and mobile phone application developing. Since many universities are slow to respond to the market demand, the best way to learn these skills is on the Massive Open Oline Courses (MOOCs) where many classes are taught by the best professors from top universities around the world.

My friend, Andrew who taught Data analysis course in MOOCs told me that he had over 4000 students enrolled in his class, but only less than 200 completed the course. He said: “The problem is many did not have enough strong foundation to complete all the homework and exercises. Some are just curious and want to see what the course is all about; others want to give it a try but not serious enough about learning. After all, they were all wasting their time. But among the people who completed the course, many continued to more advanced courses and found good jobs in the industry.”

https://www.mooc-list.com/

https://www.edx.org/course/subject/computer-science

Nguồn: science-technology.vn/?p=5612 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.