Học chương trình tiến sĩ

Một sinh viên đại học năm thứ ba hỏi: “Bố mẹ em muốn em học bằng tiến sĩ trong Khoa học máy tính nhưng em không chắc rằng em muốn đi xa tới đó. Phải mất bao lâu để hoàn thành bằng cấp này? Làm sao em được chấp nhận vào chương trình này? Em không thích nghiên cứu, liệu có thể có bằng tiến sĩ mà không làm nghiên cứu không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Tôi viết cho em đó:  “Bằng tiến sĩ là bằng cao nhất sinh viên có thể thu được ở đại học và nó tất cả là về tiến hành nghiên cứu. Nó tiếp theo sau bằng thạc sĩ, cho dù một số đại học cho phép những sinh viên ngoại lệ có bằng cử nhân được đi thẳng vào chương trình tiến sĩ. Trung bình, sẽ mất quãng năm tới bẩy năm để thu được chương trình tiến sĩ sau khi có bằng cử nhân. (Quãng hai năm học trong lớp học và ba năm nữa hay hơn tiến hành nghiên cứu.)

Sự kiện là tiến sĩ là về tiến hành nghiên cứu, điều quan trong với sinh viên là học tập dưới một giáo sư nghiên cứu nổi tiếng cho nên điều quan trọng nhất để được chấp nhận vào chương trình tiến sĩ là việc chọn giáo sư để học, KHÔNG phải về bản thân bằng cấp hay môn học. Không có chuyện có bằng tiến sĩ mà không tiến hành nghiên cứu trừ phi nó là “bằng giả.” Nếu em không thích nghiên cứu, thầy KHÔNG khuyên đi vào bằng cấp này.

Điều uỷ ban xét tuyển tìm kiếm là các sinh viên có bằng thạc sĩ với thành tích xuất sắc (GPA và các môn học làm việc trong chủ đề chính) và điểm số cao trong kì thi tốt nghiệp (GRE) và có thể đã làm các dự án nghiên cứu nào đó để xác định liệu sinh viên có thể làm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của một giáo sư người sẽ là cố vấn luận án.

Sinh viên cần viết bản Tuyên bố về mục đích trong đó họ phải chỉ ra rõ ràng những việc đã hoàn thành của họ về điều họ đã làm và chiều hướng nào họ muốn làm trong nghiên cứu của họ (như, Bản đề xuất nghiên cứu). Điều rất quan trọng là sinh viên biết đích xác họ muốn làm gì khi xin vào và đó là lí do tại sao có bản kế hoạch nghề nghiệp là cần thiết. Bản Tuyên bố về mục đích cũng phải được hỗ trợ bởi vài thư giới thiệu từ các giáo sư biết rõ về sinh viên và trích dẫn những việc đã hoàn thành của họ, chỗ mà ban xét tuyển sẽ dùng chúng để xác định liệu người xin vào có thể làm được nghiên cứu hay không.

Bản Phát biểu mục đích là tài liệu quan trọng nhất trong việc xin vào và nó là bài báo mà ban xét tuyển đọc cẩn thận. Nó cần phản ánh bạn là sinh viên thế nào (như, mục đích giáo dục của bạn, và những việc đã hoàn thành) và tại sao bạn muốn xin vào chương trình này (như, mục đích nghề nghiệp của bạn và bản kế hoạch tương lai) cũng như tại sao bạn muốn xin vào đại học đặc thù này (Lí do của bạn để xin vào và bạn muốn học dưới sự hướng dẫn của ai v.v.). Bản phát biểu mục đích có thể làm phân biệt bạn với hàng trăng người xin vào khác và xác định liệu bạn có thể được chấp nhận hay không. Bản phát biểu mục đích được viết tốt là rất quan trọng và bạn sẽ cần dành nhiều thời gian cho nó. Bản phát biểu mục đích viết sơ sài sẽ tự động bị bác bỏ. (Lưu ý: Là thành viên của ban xét tuyển, tôi đã thấy nhiều bản phát biểu công việc viết sơ sài được sao chép từ Internet hay thậm chí thuê ai đó viết cho họ. Đôi khi tôi đã thấy ba hay bốn phát biểu công việc “hệt nhau” với “cùng chi tiết” từ các ứng cử viên khác nhau.)

Về căn bản, Phát biểu mục đích là cơ hội duy nhất bạn có để cho ban xét tuyển biết trực tiếp về bạn. Họ cũng sẽ dựa trên thư giới thiệu từ những người khác để xác định liệu bạn có đủ phẩn chất cho chương trình này hay không.

Lưu ý: Chương trình tiến sĩ là về tiến hành nghiên cứu “NGUYÊN GỐC” và “ĐỘC LẬP” khớp với nghiên cứu hiện thời trong một đại học đặc thù. Điều đó có nghĩa là điều bạn gợi ý trong đề nghị nghiên cứu của bạn phải “Khớp” với các giáo sư nào đó đang làm nghiên cứu ở đó.

 

—English version—

 

Study for the Ph.D program

A third-year college student asked: “My parents want me to study for the Ph.D. degree in Computer Science but I am not sure that I want to go that far. How long will it take to complete this degree? How do I get accepted into this program? I do not like research, is it possible to get a Ph.D. without doing research? Please advise.”

 

I wrote to him:  “The Ph.D. degree is the highest degree a student can obtain in a university and it is all about conducting research. It follows a Master’s Degree, even some universities allow exceptional students with a Bachelor degree to go straight to the Ph.D. program. On the average, it would take about five to seven years to obtain a Ph.D. program after getting the Bachelor degree. (About two years of classroom study and another three years or more of conducting research.)

The fact is the Ph.D. is about conducting research, it is important for students to study under a well-known research professor so the most important to getting accepted into a Ph.D. program is about selecting professors to learn from, NOT about the degree itself or the coursework. There is no such thing as having a Ph.D. degree without conducting research unless it is a “fake degree.” If you do not like to do research, I would NOT recommend going for this degree.

What the Admissions Committee is looking for are students who have a Master’s degree with excellent achievement (GPA and courses work in the main subject) and a high score in the Graduate Exams (GRE) and possibly have done some research projects to determine whether the students can do research under the guidance of a professor who will be the thesis advisor.

Students need to write a Statement of Purpose in which they should clearly show their accomplishments of what they have done and the direction what they want to do in their research. (i.e., A Research Proposal) It is very important that students know exactly what they want to do when applying and that is why having a career plan is necessary. The Statement of Purpose must also be supported by several letters of recommendations from professors who know the students well and citing their accomplishments where the Admission Committee will use them to determine if the applicant can do research or not.

The Statement of Purpose is the most important document in the application and it is the paper that the Admission Committee read carefully. It needs to reflect who you students are (i.e., your educational goals, and accomplishments) and why you do you want to apply to the program (i.e., Your career goals and future plan) as well as why do you want to apply to this particular university (Your reasons to apply and who do you want to study under etc.) The Statement of Purpose can distinguish you from hundreds of other applicants and determine whether you can get accepted or not. A well-written Statement of Purpose is very important and you will need to spend a lot of time on it. A poorly written one will automatically get a rejection. (Note: As a member of the Admission Committee, I have seen many poorly-written Statement of Work  copy from the Internet or even hire someone to write for them. Sometimes I have seen three or four “identical” Statement of Work with the “same details” from different candidates.)

Basically, The Statement of Purpose is the only opportunity you have to let the admission committee directly get to know you. They will also base on the letters of recommendation from others to determine whether you are qualified for the program or not.

Note: The Ph.D. program is about conducting an“ORIGINAL” and “INDEPENDENT” research that fits with the current research within a particular university. That means what you suggest in your research proposal must “Fit” with some professors who are doing research there.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5877 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.