Học hiệu quả

Nhiều sinh viên không có kiên nhẫn, họ muốn mọi thứ nhanh chóng và chỉ muốn đọc cái gì đó dễ dàng và ngắn, đó là lí do tại sao tri thức của họ là nông, không đủ để giải quyết vấn đề phức tạp. Chẳng hạn, khi được trao cho nhiệm vụ đọc bài nhiều người nghĩ họ có thể có được điều họ cần từ bài báo chỉ với một lần đọc nhanh qua toàn bộ. Một số người thậm chí đọc toàn bài nhưng chỉ lướt qua vài đoạn và coi đó là đủ. Tôi đã quan sát nhiều sinh viên đọc bài báo trong thư viện, mắt họ lướt nhanh qua nó nhưng tai họ đeo tai nghe nối với máy iPod đầy nhạc và tay họ thường xuyên “nhắn tin” cho bạn họ trên điện thoại di động. Tôi thường nhắc các sinh viên rằng cố làm vài điều một lúc là KHÔNG hiệu quả vì làm một thứ một lúc họ phải tập trung hoàn toàn để học nó cho tốt.

Nhiều sinh viên tin tri thức bao gồm nhiều mảnh thông tin, nếu họ có thể ghi nhớ chúng, họ có tri thức. Đây là cách học tập “cổ điển” trong các sinh viên đại học – Học bằng ghi nhớ. Những sinh viên này sao chép mọi định nghĩa và khái niệm vào cuốn sổ nhỏ rồi ghi nhớ chúng thay vì đọc điều họ cần học. Cách tiếp cận này có thể giúp cho sinh viên “nhai lại” định nghĩa đúng để qua bài kiểm tra, nhưng chúng chưa bao giờ phát triển tri thức sâu sắc cho phép họ áp dụng các khái niệm để giải quyết vấn đề. Tôi đã thấy nhiều sinh viên châu Á vật lộn ở các trường Mĩ vì quan niệm sai này về thói quen học tập. Một sinh viên châu Á phàn nàn với tôi: “Em đã là học sinh hàng đầu ở trường, em bao giờ cũng có điểm hoàn hảo vào các kì thi quốc gia nhưng em không biết tại sao em không qua được bài kiểm tra trong lớp thầy.” Tôi nói với anh ta: “Mọi điều em được dạy là ghi nhớ mọi thứ và em đã học tốt nhưng bây giờ em cần học cách áp dụng tri thức của em vào cái gì đó thực hành. Chừng nào em chưa sẵn lòng học và thay đổi thói quen của em, em sẽ không thành công ở đây.”

Nhiều sinh viên không có thói quen học tập tốt nhưng thường chờ tới đêm trước khi thi và cố “nhồi nhét” mọi thứ một lúc. Đó là lí do tại sao họ có thể biết vài thứ, có thể đủ để qua được bài kiểm tra dễ nhưng họ không thể phát triển được kĩ năng họ cần. Sự kiện là không có lối tắt để học và đọc toàn diện và không có tri thức sâu sắc, họ không thể phát triển được kĩ năng được cần. Vấn đề là nhiều sinh viên chỉ nghĩ về việc qua được kì thi, thu được bằng cấp nhưng KHÔNG nghĩ đủ xa vào tương lai nơi họ phải đi làm và xây dựng nghề nghiệp. Không có phương hướng học tập, không có kế hoạch học tập, nhiều người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm và phải làm việc lương thấp mà chẳng liên quan gì tới giáo dục của họ hay trở nên bị thất nghiệp trong thời gian dài.

Đọc thêm  Xu hướng giáo dục 2013- 2023

Nhiều sinh viên tin rằng giỏi trong môn nào đó là vấn đề “tài năng bẩm sinh” thay vì làm việc chăm chỉ. Sinh viên thường bảo tôi rằng họ không thể học được toán vì họ không “đủ thông minh” hay họ không thể viết được mã vì họ không “có tài năng.” Sinh viên có những niềm tin sai này thường không cố gắng chăm chỉ và từ bỏ sớm khi họ đương đầu với khó khăn. Vài năm trước, một sinh viên bảo tôi rằng khi anh ta còn ở trung học, anh ta thường bị thầy giáo rầy la là “ngu” và “không đủ thông minh” và anh ta mang gánh nặng đó trong một thời gian dài. Tôi bảo anh ta: “Đó là điều không may nhưng em có hai chọn lựa, hoặc em chấp nhận rằng thầy giáo trung học của em là đúng và em là “ngu” hoặc em có thể chứng minh rằng thầy giáo trung học của em là sai bằng việc đưa nỗ lực vào học tập chăm chỉ. Học là 10% thông minh và 90% làm việc chăm chỉ, cho nên nếu em sẵn lòng, thầy sẽ giúp.” Anh ta đã chấp nhận và đưa nỗ lực vào, mọi ngày anh ta tới văn phòng của tôi trong 30 phút học. Anh ta tốt nghiệp với bằng danh dự và bây giờ làm việc tại Microsoft như một người phát triển cấp cao. Anh ta thường quay lại lớp tôi để cho sinh viên lời khuyên. Anh ta nói với lớp: “Tôi rất giỏi về toán học vì tôi đã dành nhiều thời gian làm nó. Tôi là một trong những người phát triển phần mềm giỏi nhất vì tôi làm việc chăm chỉ với nó. Học là 10% thông minh và 90% làm việc chăm chỉ và tôi là bằng chứng cho điều đó.”

Trong nhiều năm dạy học, tôi biết rằng phần lớn sinh viên trẻ, đặc biệt những người trong độ tuổi 18-22, tin điều thầy giáo của họ nói với họ cho nên tôi mời người tốt nghiệp quay lại trường và chia sẻ kinh nghiệm với họ. Bằng chứng được cung cấp bởi “người thực” với kinh nghiệm sống thực là khó bỏ qua. Việc học tốt bắt đầu với cách nghĩ đúng, để giúp cho sinh viên học, thầy giáo cần không chỉ đọc bài giảng và cho lời khuyên, mà còn ngụ ý giáo dục họ về bất kì cái gì. Dùng các thí dụ sống thực và câu chuyện thực là cách tốt nhất khác để động viên sinh viên học tập.

Đọc thêm  Những việc làm nóng

 

—English version—

 

Effective learning

Many students do not have patience, they want everything fast and only want to read something easy and short that is why their knowledge is shallow, not enough to solve complex problems. For example, when given assigned readings many think they can get what they need out of an article with just one quick read through. Some do not even read the whole article but only skim through a few paragraphs and consider that is enough. I have observed many students reading articles in the library, their eyes quickly glance through it but their ears are covered by a headphone connected to their iPod full of music and their hands are constantly “texting” their friend on their smartphone. I often remind students that trying to do several things at once is NOT effective as doing one thing at a time as they must focusing completely to learn it well.

Many students believe knowledge is composed of several pieces of information, if they can memorize them, they have the knowledge. This is the “Classics” way of study among college students – Learning by memorization. These students copy all definitions and concepts into a small notebook then memorize them instead of reading what they need to study. This approach may help students to “regurgitate” the correct definition to pass tests, but they never develop the profound knowledge that allows them to apply the concepts to solve problems. I have seen many Asian students struggled in U.S schools because of this misconception about study habit. An Asian student complained to me: “I was the top student in my school, I always have perfect score on national exam but I do not know why I could not pass a test in your class.” I told him: “All you are taught is memorize things and you did well but now you need to learn how to apply your knowledge into something practical. Unless you are willing to learn how to study and change your habit, you will not succeed here.”

Many students do not have good study habit but often wait until the night before the exam and try to “cram” everything at once. That is why they may know a few things, maybe enough to pass an easy test but they cannot develop the skills that they need. The fact is there is no shortcut to study and reading comprehension and without profound knowledge; they cannot develop the needed skills. The issue is many students only think about passing exams, obtain degrees but NOT thinking far enough into the future where they have to go work and build a career. Without a learning direction, without a career plan, many may graduate but cannot find job and have to work in lower paying jobs that have nothing to do with their education or become unemployment for a long time.

Đọc thêm  Người phát triển và người kiểm thử

Many students believe that being good at certain subject is a matter of “Inborn talent” rather than hard work. Students often told me that they cannot do math because they are not “Smart enough” or they cannot write code because they do not “have the talent”. Students who have these wrong beliefs often do not try hard and give up as soon as they encounter any difficulty. Few years ago, a student told me that when he was in high school, he was often scolded by his teacher as “Stupid” and “Not smart enough” and he carried that burden for a long time. I told him: “That is unfortunate but you have two choices, either you accept that your high school teacher is right as you are “stupid” or you can prove that your high school teacher is wrong by put in the effort to study hard. Learning is 10% intelligent and 90% hard work, so if you are willing, I will help.” He accepted and put in the efforts, every day he came to my office for 30 minutes of study. He graduated with honor and now works at Microsoft as a senior developer. He often came back to my class to give advices to students. He told the class: “I am very good at math because I have spent a lot of time doing it. I am one of the best software developers because I work hard at it. Learning is 10% intelligent and 90% hard work and I am the proof of it.”

For many years of teaching, I know that most young students, especially those in the 18-22 age range, do not believe what their teachers tell them so I invite graduates to come back to school and share experience with them. The evidence offered by a “real person” with real life experience is difficult to ignore. A good learning begins with a proper mid set, to help students to learn, teachers need not only lectures and advices but also whatever means to educate them. Using real life example and real story are another best way to motivate students to learn.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4075 (science-technology.vn)

Leave a Reply