Học kĩ năng hiện thời

Một sinh viên viết cho tôi: “Em thích lời khuyên của thầy, cả trong blog lẫn trong sách của thầy. Tuy nhiên, ở nước em, giáo trình của đại học đi sau các nước khác từ mười tới hai mươi năm. Nhiều giáo sư chỉ có thể dạy điều họ biết, mà ít nhất cũng cũ mười tới hai mươi năm, thay vì cái gì đó mới. Nhiều sinh viên chỉ muốn qua được các kì thi, có được bằng cấp để làm hài lòng bố mẹ họ, thay vì xây dựng nghề nghiệp. Đó là lí do tại sao nhiều người không thể tìm được việc làm. Em là sinh viên năm thứ nhất về Khoa học máy tính; em muốn học nhiều hơn về những kĩ năng công nghệ mới nhất mà thầy đã nhắc tới như Dữ liệu lớn, Internet mọi vật, và An ninh máy tính nhưng trường em không dạy chúng. Em đã tìm ở các trường khác, nhưng không trường nào dạy những kĩ năng này. Em thất vọng không tìm ra cách thoát khỏi tình huống này nhưng không biết làm sao. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Tôi hoan nghênh bạn trên cuộc truy tìm về tri thức hiện thời. Vì không người nào được đầu tư trước để làm thăng tiến nghề nghiệp của bạn ngoài bạn, bạn cần nắm vai trò tích cực trong lập kế hoạch và chỉ đạo định mệnh riêng của bạn. Nếu bạn muốn học nhiều hơn, kiểm với Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng Massive Open Online Courses (MOOCs) nơi bạn có thể truy nhập vào mọi môn học tốt nhất trong công nghệ mới nhất, được dạy bởi những giáo sư đại học giỏi nhất, từ các đại học hàng đầu. Tôi biết rằng phần lớn các môn học này đều được dạy bằng tiếng Anh, cho nên bạn cần cải thiện kĩ năng ngôn ngữ của bạn để học từ những môn học này. Bằng việc làm điều này, nó giúp cho bạn xác định bạn giỏi mức nào, bạn cam kết với nghề nghiệp của bạn thế nào. Ngày nay có thiếu hụt người có kĩ năng trên khắp thế giới, nếu bạn có những kĩ năng này bạn có thể xây dựng nghề nghiệp tốt bất kể nơi bạn sống.

Ngày nay sinh viên phải học để chăm nom tới tương lai của họ vì có nhiều cơ hội nếu họ biết cách nắm lấy chúng. Chờ đợi để trường cập nhật giáo trình của họ hay thầy giáo học những thứ mới có thể làm nản lòng. Bạn phải có dũng cảm để học theo cách riêng của bạn và xây dựng nghề nghiệp riêng của bạn dù có hay không có ai đó giúp đỡ. Phải độc lập vì bạn chịu trách nhiệm cho nghề nghiệp của bạn và tương lai của bạn. Bạn sẽ thấy rằng cần nhiều dũng cảm hơn để lấy bước đầu tiên cho việc đào tạo thêm, nhưng ít nhất bạn có được đào tạo bạn cần cho nên bạn sẵn sàng trong tương lai. Không cái gì giúp cho bạn tiến lên tốt hơn là bắt đầu từ BÂY GIỜ. Cho nên tìm các môn học mà bạn muốn học trong MOOC đi và lấy bước đầu tiên hướng tới tương lai của bạn.  Đừng chờ đợi bất kì ai mời bạn mà cứ giữ việc học đều. Đây là một số môn học tôi khuyên bạn:

https://www.edx.org/course/subject/data-analysis-statistics/big-data

https://www.edx.org/course/introduction-apache-spark-uc-berkeleyx-cs105x

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x-1

 

—English version—

 

Learning current skills

A student wrote to me: “I like your advice, both in your blog and in your books. However, in my country, university’s curriculum is ten to twenty years behind other countries. Many professors can only teach what they know, which is at least ten to twenty years old, instead of something new. Many students only want to pass exams, get a degree to please their parents, instead of building a career. That is why many cannot find a job. I am a first-year college student in Computer Science; I want to learn more about the latest technology skills that you mentioned such as Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, and Computer Security but my school does not teach them. I have searched others, but no school is teaching these skills. I am desperate to find a way out of this situation but do not know how. Please advise.”

 

Answer: I applause you on your quest for current knowledge. Since no one is invested in advancing your career but you, you need to take an active role in planning and directing your own destiny. If you want to learn more, check out Massive Open Online Courses (MOOCs) where you can access to all the best courses in the latest technology, teach by the best university professors, from the top universities. I understand that most of these courses are taught in English, so you need to improve your language skills to learn from these courses. By doing this, it helps you to determine how strong you are, how commit you are to your career. Today there is a shortage of skilled people all over the world if you have these skills you can build a good career regardless where you live.

Today students must learn to take care of their future because there are many opportunities if they know how to seize them. Waiting for the school to update their curriculum or the teachers to learn new thing can be discouraging. You should take the courage to learn on your own and build your own career with or without someone to help. Be independent because you are responsible for your career and your future. You will find out that it takes more courage to the first step for additional training, but then at least you get the training you need so you are ready in the future. Nothing helps you move forward better than starting NOW. So search for the course that you want to learn in MOOCs and take the first step toward your future.  Do not wait for anyone to invite you but keep on learning. Here are some of the courses that I recommend:

https://www.edx.org/course/subject/data-analysis-statistics/big-data

https://www.edx.org/course/introduction-apache-spark-uc-berkeleyx-cs105x

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x-1

Nguồn: science-technology.vn/?p=5043 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.