Học kĩ năng mới

Những người phát triển phần mềm thường tin rằng bằng việc biết các ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java, PHP, Python, hay Ruby thì họ có thể xây dựng nghề nghiệp trong công nghiệp phần mềm. Mặc dầu một số người có thể kiếm được việc làm chỉ bằng kĩ năng lập trình nhưng nếu họ muốn đi xa hơn tới những vị trí tốt hơn, họ sẽ cần nhiều hơn.

Người phát triển phần mềm phải giữ các kĩ năng kĩ thuật của họ được hiện thời. Điều này nghĩa là họ cần đi theo xu hướng kĩ thuật để biết cái gì đang thay đổi trong công nghiệp để cho họ có thể học được những điều mới. Vài năm trước đây, các sách kĩ thuật rất đắt và khó kiếm nhưng ngày nay với internet, có nhiều website với các chỉ dẫn, bài học và tin tức công nghệ. Điều quan trọng cho người phát triển là học thói quen tốt bằng việc theo các website này để cho họ có thể tiếp tục học và cải tiến kĩ năng của họ.

Cách khác để cải tiến kĩ năng kĩ thuật là làm bạn với những người phát triển cấp cao, những người có nhiều kinh nghiệm hơn họ. Những người này có thể dạy bạn tri thức chuyên sâu hơn là bạn có thể hình dung. Thay vì mất nhiều năm học cái gì đó bằng việc đọc sách, bạn có thể học từ kinh nghiệm của họ nhanh hơn nhiều. Bạn bao giờ cũng có thể hỏi họ cái gì đó mà bạn không biết. Chừng nào bạn còn muốn học, chừng nào bạn còn chân thành và kính trọng, bao giờ cũng có những người sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của họ với bạn.

Có cách khác mang tên “Học khi Làm”. Nếu bạn muốn học công nghệ mới, kiếm một việc làm hay làm người tình nguyện cho một công ti đang dùng công nghệ đó. Không thành vấn đề họ trả bao nhiêu cho bạn, bạn ở đó để học và bạn sẽ học nhiều điều hơn trong một thời gian ngắn trong việc làm hơn là bạn tự học, đọc sách hay đến lớp. Nhiều sinh viên không biết cách làm tình nguyện vì họ bao giờ cũng cân nhắc được trả bao nhiêu cho điều họ làm. Người tình nguyện hay làm việc không lương là cách khác để đem cho bạn kinh nghiệm nào đó và là tốt cho bản lí lịch của bạn, khi bạn đi tìm việc. Không có cách nào tốt hơn học cái gì đó bằng việc thực tế làm nó.

Đọc thêm  Tìm việc làm

Cách khác là tham gia vào các cuộc hội nghị kĩ thuật để học cái gì đó mới. Nhiều sinh viên không quen thuộc với loại học này. Họ tới mà không được chuẩn bị và thường lạc trong nhóm lớn mọi người. Một số sẽ đi các cuộc hội nghị để gặp gỡ bạn bè, để tham gia xã hội hoá thay vì để học. Phần lớn các cuộc hội nghị đều có nhiều chủ đề, bạn phải chọn lọc chủ đề bạn quan tâm và chuẩn bị câu hỏi về cái gì đó bạn muốn biết. Tự mình viết ra một loạt câu hỏi hay hỏi diễn giả và nghe câu trả lời của họ một cách chăm chú. Phần lớn các diễn giả hội nghị đều là các chuyên gia trong lĩnh vực của họ và họ sẽ chia sẻ với bạn nhiều điều hơn bạn có thể tìm thấy trong sách vở. Khi bạn quen thuộc với loại học tập này, bạn biết những diễn giả giỏi nhất, có kinh nghiệm nhất trong một lĩnh vực và bạn tìm kiếm họ và học từ họ. Nhiều diễn giả sẽ ở lại sau bài nói của họ để trả lời các câu hỏi. Hỏi họ liệu bạn có thể có emails của họ không để cho bạn có thể liên hệ với họ về các câu hỏi thêm. Gửi thư tới các chuyên gia là cách hiệu quả nhất để học những điều mới.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên tốt nghiệp

 

—-English version—-

 

Learning new skills

Software developers often believe that by knowing programming languages such as C, C++, Java, PHP, Python, or Ruby than they can build a career in the software industry. Although some can get jobs with just programming skill but if they want to go further to better positions, they will need more.

A software developer must keep their technical skills current. This means they need to follow technical trends to know what is changing in the industry so they can learn new things. Few years ago, technical books were expensive and difficult to get but today with the internet, there are many websites with instructions, tutorials and technology news. It is important for developers to learn good habit by following these websites so they can continue to learn and improve their skills.

Another way to improve technical skills is to befriend with senior developers, people with more experiences than them. These people can teach you more in-depth knowledge than you can imagine. Instead of take years to learn something by reading books, you can learn from their experience much faster. You can always ask them something that you do not know. As long as you want to learn, as long as you are sincere and respectful, there are always people who are willing to share their experiences with you.

Đọc thêm  Giữ khách hàng

There is another way called “Learning while Doing”. If you want to learn a new technology, get a job or volunteer for a company that is using that technology. It does not matter how much they pay you or not paying you, You are there to learn and you will learn much more in a short time in a job than you will learn by yourself, reading books or take a class. Many students do not know how to volunteer as they always consider to get paid for what they do. Volunteer or work without salary is another way to get yourself some experience and good for your resume, when you looking for job. There is no better way than to learn something by actually doing it.

Another way is to participate in technical conference to learn something new. Many students are not familiar with this kind of learning. They come unprepared and often lost in a large group of people. Some will go to conference to meet friends, to socialize rather than to learn. Most conferences have many topics, you must select the topic that you are interested in and prepare to ask questions on something that you do not know. Write yourself a series of questions o ask the speakers and listen to their answer carefully. Most conference speakers are experts in their field and they will share with you much more than things you can find in books. As you are familiar with this kind of learning, you know the best speakers, the most experienced in a field and you seek them out and learn from them. Many speakers will stay after their talks to answer questions. Ask them whether if you can have their emails so you can contact them for additional questions. Correspondent with experts is the most effective way to learn new things.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2200 (science-technology.vn)

Leave a Reply