Học kĩ năng mới

Hôm qua tôi nhận được một email từ một người phát triển phần mềm: “Em tốt nghiệp trong Khoa học máy tính và đã làm việc cho một công ti lớn trong ba năm, việc của em là hỗ trợ cho Hệ thống thông tin và bảo trì mặt hậu của website của công ti em. Tuy nhiên, đọc blog của thầy làm cho em lo nghĩ về tương lai của em. Em cần lời khuyên của thầy về làm cái gì tiếp. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho người kĩ thuật là không tiếp xúc với xu hướng công nghệ. Có nhiều người thấy thoải mái với việc làm của họ và điều họ làm mà không nghĩ mấy về xu hướng hiện thời mãi cho tới khi quá muộn. Điều quan trọng cho bất kì người kĩ thuật nào là thường xuyên tìm ra các cơ hội để học điều mới, qua phân công việc mới và đào tạo mới. Nếu bạn tin việc làm hiện thời của bạn không giúp cho bạn tiến lên, đó là lúc tìm những cơ hội mới, hoặc bên trong hoặc bên ngoài công ti của bạn.

Bao nhiêu người đọc về những thứ phát kiến và ước muốn rằng họ làm việc trên điều đó? Cho dù bạn là giỏi trong việc làm của bạn, nhưng cái gì xảy ra khi kĩ năng của bạn không được cần trong tương lai gần? Trong thời đại thay đổi nhanh chóng này, bạn không thể đứng yên mà phải liên tục học để giữ cho kĩ năng của bạn được hiện thời và tìm những cơ hội mới làm lợi cho bạn. Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, bạn cần phát triển các kĩ năng mềm phụ thêm như kĩ năng cộng tác, kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng trình bày, v.v. và giúp cho công ti bạn cải tiến hiệu quả và năng suất của nó.

Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này, mọi công ti đều phải thay đổi nhanh chóng để duy trì sống động. Với việc đưa vào Trí khôn nhân tạo (AI) sẽ có nhiều thay đổi hơn trong tương lai gần cho nên hoặc bạn học những thứ mới và tạo ra tiến bộ, hoặc việc làm của bạn có thể mất đi hay bị thay thế bởi robots hay các công nghệ khác. Trong hai năm qua, tôi đã thấy nhiều việc làm bị thay thế bởi tự động hoá, và nhiều việc làm chuyển sang cho các công ti dịch vụ mây. Theo ý kiến tôi, dịch vụ tính toán mây sẽ bùng nổ ở nhiều nước và nhiều Hệ thống thông tin nội bộ sẽ sớm được chuyển ra ngoài sang các công ti tính toán mây. Nếu công ti của bạn lập kế hoạch làm điều đó, việc làm của bạn có thể sớm mất đi. Để chắc rằng việc làm của bạn là an toàn, bạn sẽ cần biết nhiều hơn về tính toán mây. Nếu việc làm của bạn là một hoạt động mà có thể bị thay thế bởi một “chương trình AI khôn” thì đó là lúc học nhiều hơn về AI và học máy. Với bạn thì cải tiến kĩ năng của bạn để là công nhân có giá trị là tốt hơn việc công ti của bạn làm quyết định để bạn ra đi.

Bạn có thể không đồng ý với tôi vì bạn có thể thấy bản thân bạn đang đối lập với thay đổi khi bạn vẫn tin rằng việc làm của bạn là an toàn trong thời gian hiện tại. Nhưng nhìn vào thay đổi nhanh chóng trên thế giới ngày nay đi. Với phát kiến công nghệ, cách tiếp cận và giá trị của nhiều doanh nghiệp đã thay đổi nhanh hơn nhiều so với trước đây. Riêng một mình nước Mĩ quãng 75% các công ti lớn đã mất đi chỉ trong vài năm vì họ quá chậm không thay đổi kịp và không thể cạnh tranh được với những công ti hội tụ vào công nghệ năng nổ như Google, Amazon, Wall-Mart, và Costco v.v. Bạn có thể biện minh rằng điều đó không xảy ra ở nơi bạn sống, nhưng nó có thể sớm xảy ra hơn là bạn nghĩ. Lời khuyên của tôi là giữ việc học những điều mới và giữ cho kĩ năng của bạn được hiện thời với xu hướng này. Tôi biết rằng việc học cả đời có thể không được dạy trong trường của bạn nhưng điều đó là cần thiết trong thế giới cạnh tranh toàn cầu này. Nếu bạn đã không học cái gì mới, thì xem xét tìm ra cách học kĩ năng mới nào đó trước khi quá muộn.

 

—English version—

 

Learning new skills

Yesterday I received an email from a software developer: “I graduated in Computer Science and have worked for a large company for three years, my job is to support the Information Systems and maintain the backend of the website of my company. However, reading your blog makes me worry about my future. I need your advice on what to do next. Please help.”

 

Answer: The worst thing can happen to a technical person is out of touch with the technological trend. There are many people who are comfortable with their job and what they do without thinking much about the current trend until it is too late. It is important for any technical people to constantly finding opportunities to learn new things, through new assignment and training. If you believe your current job is not helping you to advance, it is time to seek out new opportunities, either inside or outside your company.

How many people read about innovative things and wish that they are working on that? Even you are good at your job, but what happens when your skills are  not needed in the near future? In this fast changing time, you cannot stand still but must continue to learn to keep your skills current and look for new opportunities that benefit you. Besides technical skills, you need to develop additional soft-skills such as collaboration skills, leadership skills, presentation skills, etc. and help your company to improve its efficiency and productivity.

In this globally competitive environment, every company must change quickly to stay alive. With the introduction of Artificial Intelligence (AI) there will be more changes in the near future so either you learn new things and make progress, else your job may go away or replace by robots or  other technologies. In the past two years, I have seen a lot of jobs get replaced by automation, and many jobs get moved to cloud-services companies. In my opinion, cloud-computing services will explode in many countries and soon many in-house Information Systems will be moved outside to the cloud computing companies. If your company is planning to do that, your job could be gone soon. To make sure that your job is safe, you will need to learn more about cloud computing. If your job is an activity that can be replaced by a “smart AI program then it is time to learn more about AI and Machine Learning. It is better for you to improve your skills to be valuable worker than for your company to make a decision of letting you go.

You may not agree with me as you may find yourself in opposition to a change as you still believe that your job is safe for the time being. But take a look at the rapid changes in the world today. With new technology innovations, many business approaches and values have changed much faster than ever before. In the U.S. alone about 75% of big companies are gone in just a few years because they are too slow to change and cannot compete with more aggressive technological focused companies like Google, Amazon, Wall-Mart, and Costco etc. You may argue that it has not happened where you live, but it could happen sooner than you think. My advice is to keep learning new things and keep your skills current with the trend. I know that lifelong learning may not be taught in your school but it is a necessity in this globally competitive world. If you have not learned anything new, then consider finding ways to learn some new skills before it is too late.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5754 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.