Học liên tục

Công nghệ thông tin (CNTT) đang liên tục thay đổi và điều quan trong đối với công nhân công nghệ ngày nay là bắt kịp với những thay đổi này. Ngày nay học liên tục KHÔNG phải là tuỳ chọn MÀ là cần thiết để duy trì việc làm và tăng trưởng nghề nghiệp. Để giữ việc làm của mình trong công nghiệp công nghệ, công nhân phải có tri thức rộng về các xu hướng công nghiệp, xu hướng thị trường, xu hướng công nghệ, và xu hướng xã hội để chọn đào tạo đúng cho việc học cả đời của họ. Phần lớn các công ti bao giờ cũng khuyến khích công nhân cải tiến kĩ năng của họ và thường trả tiền cho những đào tạo này. Về trung bình, các công ti ở Scandinavia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore chi 8% ngân sách hàng năng của họ vào đào tạo nhân viên. Các công ti Mĩ chi quãng 6%; và các nước Tây Âu chi 3% vào đào tạo. Ở những chỗ cung cấp đào tạo như trường và đại học, việc học liên tục được coi là ưu tiên cao. Phần lớn các giáo sư đại học thường đi tới các hội nghị và xê mi na họ quan tâm để học những điều mới. Điều thông thường cho các giáo sư đại học là đi dự xê mi na hay hội thảo tại các đại học khác để cải tiến kĩ năng của họ. Mỗi mùa hè, tôi thường đi tới Stanford và Georgia Tech. để lấy đào tạo thêm và nhiều giáo sư từ các trường khác cũng dự xê mi na của tôi tại CMU.

Ngày nay có nhiều cơ hội học tập được cung cấp trong các môn học ngắn, các đào tạo cấp chứng chỉ, các hội thảo, xê mi na, và hội nghị kĩ thuật v.v. Bằng việc thường xuyên tham gia vào những đào tạo này, công nhân có thể giữ cho kĩ năng của họ hiện thời với thay đổi công nghệ và duy trì đà cho việc học cả đời của họ. Về căn bản, tri thức mới được thu nhận qua ba bước: nhận biết, hiểu và giữ lại. NHƯNG kĩ năng chỉ có thể được phát triển khi tri thức mới được áp dụng và được tích hợp vào trong các kĩ năng hiện có. Có nhiều phương pháp học tập liên kết với việc giữ lại tri thức và phát triển kĩ năng. Kiểu học nghe bài giảng chỉ giữ lại được 5% tới 10% tri thức nhưng 0% về phát triển kĩ năng vì mọi người có thể không chú ý tới điều họ nghe trong bài giảng và có thể không nhớ điều được dạy sau khi rời môn học. Đọc sách và tạp chí giữ lại 10% tới 20% những cũng giữ 0% về phát triển kĩ năng vì mọi người có thể đọc nhiều thứ NHƯNG chỉ hiểu và giữ lại cái gì đó họ quan tâm. Thảo luận nhóm và làm việc tổ giữ được 30% tới 50% tri thức và 10% phát triển kĩ năng vì mọi người phải hiểu tri thức mới và có khả năng giải thích nó rõ. Phương pháp Học qua Hành giữ được 50% tới 80% tri thức VÀ 50% tới 80% phát triển kĩ năng vì mọi người phải biết rõ nó để áp dụng nó vào cái gì đó. Thực hành làm trực tiếp giữ được 80% tới 90% tri thức và 90% phát triển kĩ năng vì mọi người phải hội tụ vào làm cái gì đó dựa trên điều họ biết rõ. Dạy người khác giữ được 95% tri thức và 95% phát triển kĩ năng vì mọi người phải biết cái gì đó thật rõ, nhưng họ phải có khả năng dạy người khác về cách làm nó.

Tôi thường khuyên các sinh viên dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày để đọc báo chí, tạp chí và blogs để mở rộng tri thức của họ. Vì họ vẫn ở trong trường, họ nên dành nhiều chú ý vào xu hướng thị trường, xu hướng doanh nghiệp, và xu hướng xã hội để mở rộng tri thức tổng thể của họ. Với người tốt nghiệp đang làm việc trong công nghiệp, tôi khuyên họ hội tụ vào xu hướng kĩ thuật, xu hướng toàn cầu, và xu hướng thị trường để lập kế hoạch thăng tiến nghề nghiệp của họ tương ứng. Họ phải tiếp tục học bằng việc học các môn đào tạo, các xê mi na hay dự các hội nghị ít nhất một năm một lần để giữ cho đà học tập của họ được tích cực. Nếu họ đi làm nhưng không tích cực học cái gì đó mới, họ sẽ trở nên lười và cuối cùng thấy khó học những điều mới. Không giữ cho kĩ năng của họ được hiện thời với thay đổi, họ có thể không có khả năng giữ được việc làm của họ khi công nghệ mới nổi lên.

Phần lớn các đại học Mĩ đều cung cấp các môn đào tạo ngắn, các xê mi na, và hội thảo cho người đang đi làm. Mỗi năm nhiều người tốt nghiệp trở lại trường để cải tiến kĩ năng của họ. Những đào tạo này thường hội tụ vào các kĩ năng đặc thù dựa trên thực hành làm trực tiếp hay “học qua hành” để đề cập tới nhu cầu đặc biệt của công nghiệp. Mùa hè này tôi dạy một xê mi na về phân tích Big Data và việc ghi danh đã vượt quá kế hoạch. Trường mong đợi 20 tới 40 người nhưng trên 130 người ghi danh. Điều đó có nghĩa là họ hiểu nhu cầu hiện thời của công nghiệp và có hành động để cải tiến kĩ năng của họ. Các hội nghị kĩ thuật là cơ hội học tập tốt khác vì chúng cung cấp đa dạng chủ đề ở một chỗ. Phần lớn các hội nghị cũng cung cấp hội thảo cả ngày, các lớp dạy kèm để giữ cho người tham dự được thông tin về xu hướng công nghệ.

Đào tạo có chứng chỉ là cơ hội học tập có giá trị khác trong miền rộng các chủ đề. Tuy nhiên, một số chương trình đào tạo đã bị công nghiệp nghi vấn vì có những công ti đào tạo tốt và “công ti vô đạo đức” nơi họ không dạy gì mà cứ cấp chứng chỉ, không giúp cho công nhân có phẩm chất để làm được cái gì. Như với mọi cơ hội học tập, khi xem xét các đào tạo chứng chỉ, công nhân phải đánh giá việc đào tạo này có hiệu quả thế nào trong việc cải tiến kĩ năng của họ. Đó là tiền của bạn, thời gian của bạn, và tương lai của bạn, cho nên bạn phải lựa chọn công ti đào tạo cho cẩn thận.

Bên cạnh đào tạo chính thức, có nhiều đào tạo không chính thức như sách, tạp chí, websites, blogs, wiki, và bài học trực tuyến v.v. mà có thể mở rộng tri thức của công nhân. Vấn đề là bao nhiêu công nhân đang tận dụng ưu thế của những nguồn đọc này? Bao nhiêu công nhân đang đọc thông tin này trên cơ sở đều đặn?

 

—English version—

 

Continuous learning

Information Technology (IT) is constantly changing and it is important for technology workers to keep up with these changes. Today continuous learning is NOT an option BUT a necessity to maintain employment and career growth. To keep their jobs in technology industry, workers must have a broad knowledge of industry trends, market trends, technology trends, and social trends to select the right trainings for their lifelong learning. Most companies always encourage workers to improve their skills and often pay for these trainings. On the average, companies in Scandinavia, Japan, S. Korea and Singapore spend 8% of their annual budget on employees training. U.S. companies spend about 6%; and Western European countries spend 3% on training. In places that provide trainings like schools and universities, continuous training is considered a high priority. Most university professors often go to conferences and seminars of their interests to learn new things. It is common for university professors to go to seminars or workshops at other universities to improve their skills. Each summer, I often go to Stanford and Georgia Tech. for additional trainings and many professors from other schools also attend my seminars at CMU.

Today there are many learning opportunities provided in short courses, certificate trainings, workshops, seminars, and technical conferences etc. By frequently participate in these trainings, workers can keep their skills current with technology changes and maintain a momentum to their lifelong learning. Basically, new knowledge is acquired via three steps: aware, understand, and retain. BUT skills can only be developed when new knowledge is applied and integrated into existing skills. There are several learning methods associated with knowledge retention and skills development. Lecture type of learning only has a retention of 5% to 10% but 0% of skills development as people may not pay attention to what they hear during lecture and may not remember what was taught after leaving the courses. Reading books and magazines have a retention of 10% to 20% but also 0% skills development as people may read many things BUT only understand and retain something that interest them. Group discussion and teamwork have retention of 30% to 50% and 10% skill development as people must understand the new knowledge and be able to explain it well. Learning by Doing method have retention of 50% to 80% AND 50% to 80% skills development as people must know it well in order to apply it to something. Hand-on practices have retention of 80% to 90% and 90% skills development as people must focus on doing something based on what they know well. Teaching others has retention of 95% and 95% of skills development as people must know something well, but they must be able to teach others on how to do it.

I often advise students to spend at least half an hour each day to read newspapers, magazines and blogs to broaden their knowledge. Since they are still in school, they should pay more attention to market trends, business trends, and social trends to broaden their overall knowledge. To graduates who are working in the industry, I advise them to focus on technology trends, global trends, and market trends to plan and advance their career accordingly. They should continue to learn by taking training courses, seminars or attend conference at least once a year to keep their learning momentum active. If they go to work but not actively learning something new, they will become lazy and eventually find it difficult to learn new things. Without keeping their skills current with changes, they may not be able to keep their job when new technology emerges.

Most U.S. universities offer short training courses, seminars, and workshops for working people. Each year many graduates go back to school to improve their skills. These trainings are often focus on particular skills based on hand-on practices or “learning by doing” to address specific needs of the industry. This summer I teach a seminar on Big Data analytics and enrollment has exceeded the plan. The school expects 20 to 40 people but over 130 people enrolled. That means they understand the industry’s current need and take action to improve their skills. Technical conferences are another good learning opportunities as they offer a variety of topics in one place. Most conferences also offer full day workshops, tutorials to keep attendances informed about technology trends.

Certification trainings are another valuable learning opportunity in a wide range of topics. However, some training programs have been questioned by the industry as there are good training companies and “Not ethical company” where they do not teach anything and issue certificates without qualify workers to do anything As with all learning opportunities, when considering certification trainings, workers must assess how effectively is the training in improving their skills. It is your money, your time, and your future, so you must select training company carefully.

Beside formal trainings, there are many informal trainings such as books, magazines, websites, blogs, wiki, and online tutorials etc. that can broaden workers knowledge. The issue is how many workers are taking advantage of these reading sources? How many workers are reading this information on a regular basis?

Nguồn: science-technology.vn/?p=3459 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.