Học ở Mĩ

Hôm qua, một học sinh viết cho tôi: “Em muốn lấy bằng thạc sĩ ở Mĩ, và em thấy nhiều trường trực tuyến và đại học học theo thư cung cấp các bằng cấp và cho phép em vẫn ở nước mình mà học được. Điều đó là có thể được không? Thầy nghĩ thế nào? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Lấy bằng thạc sĩ yêu cầu đầu tư lớn về thời gian, nỗ lực của bạn và tiền bạc của gia đình bạn. Theo điều tôi biết, không có chuyện kiếm bằng Mĩ bằng chương trình trực tuyến hay qua thư mà không phải đi tới Mĩ đâu. Dường như đó là “mưu đồ bất lương”. Lời khuyên của tôi: “Tránh xa ra”, nếu nó có vẻ tốt thì có thể nó là KHÔNG tốt chút nào. Đừng tin vào những “mưu đồ tiếp thị bất lương” đó như tới trường tại nhà, kiếm bằng cấp Mĩ mà không đi khỏi nước bạn, kiếm bằng cấp của Mĩ qua internet. Những trường đó chỉ muốn tiền của bạn và cho bạn “bằng cấp vô giá trị”.

Trong khi có một số chương trình sẵn có trực tuyến qua các môn học gửi theo thư mà sẽ cho bạn bằng cấp, bạn phải chắc chắn rằng bằng cấp bạn nhận được từ đại học đặc thù đó là được công nhận. Mục đích của việc công nhận là đảm bảo rằng giáo dục được cung cấp bởi những đại học đó đáp ứng được mức độ chất lượng chấp nhận được. Việc công nhận ở Mĩ bao gồm các tổ chức phi chính phủ cũng như các cơ quan chính phủ. Cơ quan công nhận là các hiệp hội giáo dục với phạm vi vùng hay quốc gia xây dựng ra các tiêu chí đánh giá và tiến hành đánh giá để thẩm định liệu các tiêu chí đó có được đáp ứng không. Các đại học đáp ứng những tiêu chí đó vậy được cơ quan đó chứng nhận. Không có công nhận đó, bạn KHÔNG có bằng cấp; bạn CHỈ có “mẩu giấy” rất đắt.

Mọi đại học Mĩ sẽ nói cho bạn liệu họ có được chính thức công nhận hay không, họ được công nhận ở bang nào, và cơ quan giám quản giáo dục nào công nhận họ. Để chắc chắn, bạn có thể kiểm tra cả cơ quan đã công nhận họ nữa. Nhiều “trường ma” cũng quảng cáo về “công nhận” của họ vì họ chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn để lấy tiền của bạn rồi biến mất trước khi cảnh sát tới và đóng cửa trường. Mọi đại học được công nhân đều được thừa nhận bởi Hội đồng công nhận giáo dục cao hơn Council on Higher Education Accreditation (CHEA) và sẽ được liệt kê trên website của họ tại  www.chea.org. cho nên bạn có thể kiểm tra họ được. Có cách khác để thẩm tra bằng việc kiểm với Văn phòng kinh doanh tốt hơn Better Business Bureau về bất kì phàn nàn nào đã được liệt kê đối với bất kì đại học nào tại www.bbb.org. Bạn có thể tìm được các giấy phép đang có hiệu lực bởi vì mọi đại học đều phải có hiến chương hoạt động trong một bang đặc thù. Ngay cả các trường hàng đầu như Harvard, Stanford, Yale, Princeton cũng cần giấy phép và bằng để hoạt động nữa. Nếu đại học mà bạn muốn xin vào KHÔNG có giấy phép hoạt động, thì họ đang hoạt động bất hợp pháp, và bạn cần tránh xa họ. Nếu bạn định dành thời gian, công sức và tiền bạc cho giáo dục của mình thì bạn phải chắc rằng bạn không phí tiền cho họ vào “mưu đồ bất lương”. Kiểm tra về trường và đảm bảo rằng nó được công nhận trước khi bạn xin vào.

Đọc thêm  Trí khôn nhân tạo

Ngày nay có nhiều chương trình trực tuyến “hợp pháp” cung cấp bằng trực tuyến nhưng việc chấp nhận các bằng này vẫn còn đang được tranh cãi trong một số ngành công nghiệp. Nhiều công ti vẫn ngần ngại thuê sinh viên có bằng từ các trường trực tuyến. Năm ngoái, đã có nhiều sự vụ liên quan tới một số trường trực tuyến ở Mĩ có những sinh viên đi “thuê” người khác học và làm bài kiểm tra cho họ. Đã có phàn nàn về kĩ năng của các sinh viên từ một số chương trình trực tuyến khi công ti sau khi thuê họ đã phải đuổi họ. Có khái niệm là một số chương trình trực tuyến không tốt mà bất kì ai cũng có thể kiếm được bằng cấp không cần học hành và có vấn đề về việc chuyển tín chỉ từ trường trực tuyến sang các đại học khác. Tất cả những vấn đề này vẫn đang được tranh cãi ở Mĩ và cách nó sẽ thế nào thì vẫn còn không được biết.

Đọc thêm  Bằng cấp cao nhất

Lời khuyên của tôi cho sinh viên muốn đi học ở Mĩ để tiếp tục giáo dục là bạn phải cẩn thận về những trường bạn muốn tới, dù nó là trực tuyến hay không. Đó vẫn là giáo dục của bạn, việc học của bạn, bằng cấp của bạn, thời gian của bạn, nỗ lực của bạn và tiền bạc của bạn và quan trọng hơn đó là nghề nghiệp của bạn và tương lai của bạn. Kiểm tra về trường bạn quan tâm một cách cẩn thận, làm nghiên cứu nào đó và chuẩn bị kế hoạch giáo dục của bạn tương ứng.

 

—-English version—-

 

Study in the U.S

Yesterday, a student wrote to me: “I want to get a Master degree in the U.S. and I found many online schools and correspondent mail order universities that offer degrees and allow me to stay in my country. Is it possible? What do you think? Please advise.”

 

Answer: Getting a Master degree requires significant investment of your time, effort and your family’s money. From what I know, there is no such thing as getting an U.S degrees by a mail-order or online programs without travel to the U.S. It seems that it is a “Scam”. My advice: “Stay away”, if it sound too good then maybe it is NOT good at all. Do not believe in those “Marketing Scams” such as go to school at home, earn a U.S degrees without leaving your country, get an U.S degrees in the internet. These schools only want your money and give you a “worthless degree”.

While there are some programs available online through correspondence courses that will get you a degree, you must make sure that the degree you receive from that particular university is accredited. The goal of accreditation is to ensure that education provided by those universities meets acceptable levels of quality. Accreditation in the U.S involves non-governmental organizations as well as governmental agencies. Accrediting agencies are educational associations of regional or national scope that develop evaluation criteria and conduct evaluations to assess whether those criteria are met. Universities that meet that criteria are then accredited by that agency. Without accreditation you do NOT have a degree; you ONLY have a very expensive “piece of paper”.

Every U.S university will tell you if they are accredited, in what states they are accredited, and which educational governing agencies have accredited them. To be sure, you may want to check with the agency that accredited them too. Many “Bogus schools” also advertise about their “accreditation” since they only operate for a short time to get your money then disappear before police arrive and close their school. All accredited universities are recognized by the Council on Higher Education Accreditation (CHEA) and will be listed on their website at www.chea.org. so you can check them out. There is another way to verify by check with the Better Business Bureau for any listed complaints against any university atwww.bbb.org. You can look for the operating license because every university must have a charter for operations in a particular state. Even top schools like Harvard, Stanford, Yale, Princeton need permission and a license to operate too. If the university that you want to apply do NOT have a operating license, then they are operating illegally, and you need to stay away from them. If you are going to spend time, effort and money for your education then you must make sure that you do not waste them on a “Scam”. Check out the school and ensure that it is accredited before you apply.

Đọc thêm  Học trong dự án Capstone

Today there are many “legitimated” online programs that offers online degrees but the acceptance of these degrees is still being debated within certain industry. Many companies are still reluctant to hire students who received degrees from online schools. Last year, there were several incidents regarding some online schools in the U.S that had students who “Hired” others to study and took exams for them. There were complains about the skills of students from some online programs as companies after hired them had to fire them. There was notion that some online programs was not good that anybody could get degrees without studying and there was issues on transferring credits from online schools to other universities. All of these issues are still being debated in the U.S and how it turn out is still unknown.

My advice to student who want to go to the U.S to continue the education is you must be careful about the school that you want to go to, whether it is online or not. It is still your education, your learning, your degree, your time, your efforts and your money and more important it is your career and your future. Check out the school that you are interested in carefully, do some investigations and prepare your education plan accordingly.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2447 (science-technology.vn)

Leave a Reply