Học ở việc làm mới

Một người mới tốt nghiệp viết cho tôi: “Em mới tốt nghiệp và nhận được đề nghị việc làm ở một công ti phần mềm. Em muốn có năng suất sớm nhất có thể được nhưng công ti đưa cho em nhiều sách để đọc và em rất thất vọng. Em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Không ai có thể bắt đầu việc làm mới và có năng suất ngay lập tức được, kể cả những người có nhiều kinh nghiệm. Mọi công ti đều có qui trình riêng của nó và các cách thức khác nhau để làm mọi thứ và điều đó cần thời gian để học. Là người mới tốt nghiệp, tôi sẽ mong đợi rằng bạn chưa thể có năng suất trong ít nhất ba tới năm tháng. Bất kì ai mong đợi nhiều hơn sẽ bị thất vọng. Bất kì ai bắt đầu việc làm mới sẽ kinh qua một số căng thẳng và thất vọng và điều đó là bình thường. Tất nhiên, bạn không muốn ở lì một chỗ trong vài tháng trong việc làm đầu tiên của bạn cho nên lời khuyên của tôi là nói chuyện với người quản lí của bạn và đi tiên phong vào học tập cách công ti vận hành sớm nhất có thể được.

Điều tốt nhất là dành một số thời gian với những người trong tổ của bạn để cho bạn sẽ cảm thấy thoải mái như một phần của tổ. Không gì tệ hơn là ngồi ở bàn của bạn với nhiều tài liệu để đọc khi mọi người quanh bạn đang bận rộn làm việc. Đề nghị người quản lí phân cho bạn một người kèm, ai đó sẽ cho phép bạn quan sát họ làm việc để cho bạn có thể có ý tưởng nào đó về cách công ti vận hành. Bạn nên tham gia vào các cuộc họp tổ nơi bạn có thể lắng nghe mọi người thảo luận, giải quyết vấn đề và xem cách nhóm vận hành để xây dựng mối quan hệ với mọi người trong nhóm. Là người mới, bạn nên nghe nhiều hơn nói; bạn không biết mọi thứ cho nên cứ khiêm tốn đã. Bạn có thể hỏi các câu hỏi để làm sáng tỏ mọi thứ mà bạn không hiểu vì đây cũng là quá trình học cho bạn để học nhiều về môi trường làm việc.

Đọc thêm  Học bằng cách viết ra

Bạn cần biết thành viên tổ của bạn là ai cũng như vai trò và trách nhiệm của họ. Bằng việc biết điều đó, bạn có thể hỏi những câu hỏi đúng với người đúng để đảm bảo rằng bạn hiểu công việc của bạn và mong đợi của họ với bạn. Không lâu lắm đâu cho người tiên phong học tập như bạn quen thuộc với công việc và có ý tưởng tốt về điều họ muốn bạn làm. Bạn càng tham gia và học tập nhiều, bạn càng có thể có năng suất nhanh hơn cho công ti của bạn.

Đọc thêm  Việc công nghệ cho phụ nữ

 

—-English version—-

 

Learning on the new job

A new graduate wrote to me: “I just graduate and get offered a job in a software company. I would like to be productive as soon as possible but the company gives me a lot of books to read and I am very frustrated. What can I do? Please advice.”

Answer: No one could start a new job and be productive immediately, including people with a lot of experience. Every company has its own processes and different ways to do thing and it takes time to learn. As newly graduate, I would expect that you may not be able to be productive for at least three to five months. Anyone who expects more would be disappointed. Anyone who starts a new job will experience some stresses and frustrations and it is normal. Of course, you do not want to stay idle for few months in your first job so my advice is to talk to your manager and be pro-active in learning on how the company operates as soon as possible.

The best thing is to spend some time with people on your team so you would feel comfortable as being part of the team. Nothing worse than sit in your desk with a lot of materials to read when people around you are busy doing thing. Ask your manager to assign you a mentor, someone who will allow you to watch them work so you can get some idea how the company operates. You should participate in team meetings where you can listen to people discuss, solve problems and see how the group operates to build relationship with people in the group. As a new person, you should listen more than talk; you do not know everything yet so be humble. You may ask questions to clarify things that you do not understand as this is also a learning process for you to learn more about the work environment.

Đọc thêm  Lời khuyên khác cho sinh viên

You need to know who your team members are as well as their roles and responsibilities. By knowing that, you can ask the right questions to the right persons to ensure that you understand your work and their expectations of you. It does not take long for pro-active person like you to be familiar with the work and have good idea about what they want you to do. The more you participate and learn, the faster you can be productive to your company.

Nguồn: science-technology.vn/?p=425 (science-technology.vn)