Định hình cho Học sinh của tương lai – Phần 1

gs_john_vu-hoc-sinh-cua-tuong-lai
GS John Vũ

Định hình cho Học sinh của tương lai – Phần 1

Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, mọi học sinh đều phải sở hữu tri thức và kĩ năng nào đó dựa trên hệ thống giáo dục có thúc đẩy học sâu hơn chứ KHÔNG ghi nhớ. Nền tảng của học sâu hơn là việc làm chủ nội dung hàn lâm cơ bản về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển các kĩ năng trong lĩnh vực liên ngành, nơi gộp lại nhiều lĩnh vực học tập then chốt thành một lĩnh vực mới đặc biệt. (tức là, Công nghệ sinh học là tổ hợp của Khoa học máy tính và Sinh học. Khoa học dữ liệu là tổ hợp của Khoa học máy tính và Thống kê v.v.)

Bên cạnh tri thức kĩ thuật, học sinh phải là người tham gia chủ động trong giáo dục của họ hay là người học chủ động. Vì hệ thống giáo dục đang thay đổi, phương pháp giảng dạy đang thay đổi, học sinh sẽ được yêu cầu tham gia vào chương trình đào tạo mới và thách thức, điều đòi hỏi họ đi xa hơn điều được dạy trong trường và liên tục thăm dò và khám phá tri thức mới theo cách riêng của họ, và áp dụng điều họ đã học để tạo ra tri thức riêng của họ. Nói cách khác, họ phải học là người tự học và là người học cả đời để thịnh vượng trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này.

Để chuẩn bị cho “học sinh của tương lai”, sau đây là những yếu tố bản chất mà họ sẽ cần để thịnh vượng trong thị trường việc làm được dẫn lái bởi công nghệ:

Đọc thêm  Giáo dục và việc làm

1. Làm chủ mọi nội dung hàn lâm cơ bản được dạy trong nhà trường.

2. Thăm dò, khám phá và học tri thức thêm từ các nguồn khác (tức là, MOOCs, bài học trực tuyến, bài báo, nghiên cứu v.v.)

3. Phát triển khả năng tư duy độc lập và phê phán để giải quyết những vấn đề phức tạp.

4. Trao đổi hiệu quả thông qua ngoại ngữ và biết cách làm việc cộng tác

5. Biết cách học và liên tục học hiệu quả (tức là, là người tự học và người học cả đời)

6. Phát triển tâm tính đạo đức để hướng dẫn hành vi làm việc và trở thành người tử tế trong xã hội.

Học sinh phải có bản kế hoạch nghề nghiệp để hướng dẫn họ trong việc học của họ. Thầy cô giáo phải tạo điều kiện cho học sinh học bằng việc giải thích lí do (TẠI SAO) họ cần học tài liệu vì học sinh sẽ học nhiều hơn khi họ hiểu rằng điều họ học là có giá trị cho tương lai của họ. Học sinh cần mở tâm trí để nhìn vào bức tranh lớn hơn của việc học của họ vì nhiều lĩnh vực trong tương lai sẽ không phải là lĩnh vực biệt lập mà là tổ hợp của nhiều lĩnh vực học tập cùng nhau. Học sinh không thể giỏi chỉ trong một lĩnh vực học tập (tức là, toán, lí, hoá, sinh v.v.) mà họ cần phát triển hiểu biết sâu hơn nơi nhiều lĩnh vực có liên quan lẫn nhau được kết nối lại để giải quyết những vấn đề phức tạp.

Trong tương lai gần, sẽ có nhiều môn liên ngành hay lĩnh vực học tập tích hợp yêu cầu học sinh có tri thức về nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, học Trí tuệ nhân tạo – học sinh cần có tri thức và kĩ năng trong toán, thống kê, khoa học máy tính. Để học Công nghệ sinh học, học sinh cần có tri thức và kĩ năng trong Sinh học, hoá học, khoa học máy tính và toán học v.v.

Đọc thêm  Học kĩ năng CNTT trực tuyến

—English version—

The future students part 1

To succeed in the Fourth Industrial Revolution era, every college student must possess certain knowledge and skills based on an education system that promotes deeper learning NOT memorization. The foundation of deeper learning is the mastery of the basic academic content of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) to develop skills in an interdisciplinary field that merging several key fields of study into a specific new field. (i.e., Biotechnology is a combination of Computer science and Biology. Data Science is a combination of Computer science and Statistics etc.)

Besides the technical knowledge, students must learn to be active participants in their education or active learners. As the education system is changing, the teaching method is changing, students will be asked to participate in a new and challenging curriculum that requires them to go further than what is taught in school and continue to explore and discover new knowledge on their own, and apply what they have learned to create their own knowledge. In another word, they must learn to be self-learner and lifelong learner in order to thrive in this fast-changing world.

To prepare the “students of the future”, the following are the essential factors that they will need to thrive in this technology-driven job market:

1. Master all basics academic content that is taught in school.

Đọc thêm  Khi bạn vào đại học

2. Exploring, discovering and learning additional knowledge from other sources (i.e., MOOCs, Online tutorials, articles, research etc.)

3. Develop the ability to think independently and critically to solve complex problems.

4. Communicate effectively in a foreign language and know how to work collaboratively

5. Know how to learn and continue to learn effectively (i.e. Be self-learner and lifelong learner)

6. Develop ethical mindsets to guide their working and proper behaviors in society.

Students must have a career plan to guide them in their studying. Teachers must facilitate students learning by explaining the reason (WHY) they need to learn the  materials because students will learn more when they understand that what they learn is valuable for their future. Students need to open their mind to a bigger picture of their learning because many fields in the future will not be an isolated field but a combination of several fields of study together. Students cannot be good only in one field of study (i.e.math, physics, chemistry, biology etc.) but they need to develop a deeper understanding where many fields that relate to one another are connected to solve complex problems.

In the near future, there will be many crossed-disciplines or integrated-fields of study that require students to have knowledge of multiple fields. For example, to study Artificial Intelligence, students need to have knowledge and skills in mathematics, statistics, computer science. To study Biotechnology, students need to have knowledge and skills in Biology, chemistry, computer science, and mathematics etc.

Nguồn: science-technology.vn/?p=6105 (science-technology.vn)

-VNEconomics tổng hợp những lời khuyên hữu ích từ GS John Vũ

# Học sinh của tương lai

VNEconomics – Chúng tôi mong muốn đem tri thức khoa họccông nghệkinh tế đến với nhiều người Việt Nam. Đặc biệt là kiến thức về Blockchain & tiền mã hóa

Leave a Reply