Học sinh của tương lai – Phần 2

Ngày nay một số học sinh chỉ hội tụ vào việc có bằng cấp và có việc làm. Nhưng để thành công trong tương lai gần, họ cần có tri thức và kĩ năng đặc biệt đáp ứng cho nhu cầu của thị trường việc làm toàn cầ. Bên cạnh làm chủ tri thức và kĩ năng kĩ thuật được dạy trong trường, họ phải có khả năng áp dụng chúng để giải quyết những vấn đề phức tạp và hiểu mối quan hệ giữa khía cạnh kĩ thuật và vận hành doanh nghiệp của nền kinh tế toàn cầu. Sau đây là điều tôi nghĩ học sinh của tương lai nên là vậy.

Học sinh của ngày nay học, ghi nhớ, và nhớ lại thông tin liên quan tới khu vực môn học.

Học sinh của tương lai học “cách học”, giám sát việc học riêng của họ, và hiểu cách áp dụng chúng để giải quyết vấn đề.

Học sinh của ngày nay tuân theo chỉ dẫn để học một khu vực môn học đặc biệt.

Học sinh của tương lai mở rộng tri thức được dạy trong trường bằng việc thăm dò, khám phá tri thức mới trong đa dạng môn học.

Học sinh của ngày nay học cách áp dụng các lí thuyết liên quan tới một khu vực môn học.

Học sinh của tương lai có khả năng vươn tới những thách thức yêu cầu họ áp dụng tri thức của họ vào bất kì khu vực môn học nào.

Học sinh của ngày nay áp dụng lí thuyết, sự kiện và công thức để giải các bài toán hàn lâm.

Học sinh của tương lai dùng tri thức học sâu hơn mà họ đã thu được để giải quyết vấn đề thế giới thực.

Học sinh của ngày nay ghi nhớ các lí thuyết, sự kiện, công thức để đỗ kì thi.

Học sinh của tương lai phát triển tri thức sáng suốt cần để xử lí thông tin một cách hiệu quả trong bất kì tình huống nào.

Học sinh của ngày nay có tri thức xác định tạo khả năng cho họ xin việc làm có liên quan tới học tập của họ.

Học sinh của tương lai có tri thức học sâu hơn điều cho phép họ làm việc trong nhiều cơ hội việc làm.

Bên cạnh điều họ được dạy ở trường, học sinh của tương lai phát triển năng lực tư duy phê phán và giải quyết những vấn đề phức tạp bằng việc áp dụng các công cụ như phân tích dữ liệu, suy luận thống kê, truy hỏi khoa học cũng như tính sáng tạo, và tư duy phi tuyến. Họ biết cách làm việc theo kiểu cộng tác và có tính cộng tác với người khác để hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề một cách thành công. Họ biết ít nhất một ngoại ngữ để trao đổi với người khác một cách hiệu quả. Họ lắng nghe chăm chú ý kiến của người khác và tổ hợp phản hồi và ý tưởng từ người khác.

Nếu hệ thống giáo dục có thể tạo ra kiểu học sinh này, xã hội của họ sẽ thịnh vượng lớn vì đây là những kĩ năng được cần cho cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư.

 

—English version—

 

The future’s students – part 2

Today some students only focus on having a degree and get a job. But to succeed in the near future, they need to have specific knowledge and skills that meet the needs of the global job market. Besides master the technical knowledge and skills taught in school, they must be able to apply them to solve complex problems and understand the relationships between the technical aspect and the business operation of a globalized economy. The following is what I think future’s students should be.

Today’s students learn, remember, and recall information relevant to a subject area.

Future’s students learn “how to learn”, monitor their own learning, and understand how to apply them to solve problems.

Today’s students follow instructions to learn a specific subject area.

Future’s students extend their knowledge taught in school by exploring, discovering new knowledge in a variety of subjects.

Today’s students learn how to apply theories relevant to a subject area.

Future’s students are able to rise to challenges that require them to apply their knowledge in any subject area.

Today’s students apply theories, facts, and formulas to solve academic problems.

Future’s students use their deeper learning knowledge that they have acquired to solve real-world problems.

Today’s students memorize  theories, facts, formulas to pass exams.

Future’s students develop the insight knowledge necessary to process information efficiently in any situations.

Today’s students have specific knowledge that enables them to apply for a job relevant to their study.

Future’s students have a deeper learning knowledge that allows them to work in multiple job opportunities.

Besides what they are taught in school, future’s students develop the ability to think critically and solve complex problems by apply tools such as data analysis, statistical reasoning, scientific inquiry as well as creativity, and nonlinear thinking. They know how to work collaboratively and cooperatively with others to complete tasks and solve problems successfully. They know at least one foreign language to communicate with others effectively. They listen attentively to others’ opinions and incorporate feedback and ideas from others.

If an education system can produce this type of students, their society will prosper significantly because these are the skills needed for the Fourth Industrial Revolution.

Nguồn: science-technology.vn/?p=6107 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.