Học sinh dự ứng

Ngày nay, học sinh phải có tính dự ứng trong việc học của mình để phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp thứ tư. Học sinh dự ứng là người quyết đoán, người làm cho mọi thứ xảy ra thay vì chờ đợi mọi thứ xảy ra. Học sinh dự ứng nhận trách nhiệm về giáo dục của họ bằng việc đầu tư nỗ lực và thời gian của họ vào việc học theo cách của họ thay vì bị người khác bảo.

Để có tính dự ứng, học sinh cần dự lớp đều đặn, tham gia vào thảo luận, ghi chép, hỏi câu hỏi và làm đều các phân công bài làm của môn học. Đôi khi nếu họ không thể tìm được điều họ cần trong lớp truyền thống, họ phải chủ động tìm cách học khác bằng việc nghiên cứu các môn học khác như Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs).

Hiện thời, có nhiều môn học trực tuyến mà học sinh có thể xem xét:

Học viện về học trực tuyến nguyên thuỷ, với các bài học video từng bước một trong nhiều môn học, kể cả lập trình, là Khan Academy. Đây là trạm tốt cho các thầy cô giáo, phụ huynh và trẻ em.

https://www.khanacademy.org/

 

Một trong những học viện phổ biến nhất dạy viết mã là CodeAcademy. Bạn có thể học mọi thứ từ HTML & CSS, Java, JavaScript, jQuery, PHP, Python, và Ruby.

https://www.codecademy.com/

 

Coursera là công ti công nghệ giáo dục đã cung cấp hàng nghìn môn học. Có nhiều môn học lập trình nhập môn về học máy, trí tuệ nhân tạo mà bạn có thể học mà không phải trả tiền. Nếu bạn muốn nhận được chứng chỉ, bạn có thể phải trả một phí nhỏ.

https://www.coursera.org/

 

EdX là học viện học trực tuyến hàng đầu được thành lập bởi Harvard University và MIT nhưng ngày nay nó bao gồm nhiều đại học khác nữa. Một số trong những môn học tốt nhất mà tôi đã thấy là ở đây:

https://www.edx.org/

 

Udemy là học viện học trực tuyến với nhiều môn học mà bạn không phải trả tiền nhưng một số môn cũng có yêu cầu trả tiền nào đó.

https://www.udemy.com/

 

—English version—

 

Proactive students

Today, students have to be proactively in their studies to thrive in the Fourth Industrial Revolution age. A proactive student is an assertive person who makes things happen rather than waits for things to happen. Proactive students take responsibility for their education by investing their efforts and time to learn on their own instead of being told by others.

To be proactive, students need to attend class regularly, participate in the discussion, take notes, ask questions and stay current with the course’s assignments. Sometimes if they cannot find what they need in traditional classes, they should actively find another way to learn by investigating other sources such as Massive Open Online Courses (MOOCs).

Currently, there are several online courses that students may want to consider:

The original online-learning institutions with many step-by-step video tutorials on several subjects, including programming are Khan Academy. This site is great for teachers, parents, and children.

https://www.khanacademy.org/

 

One of the most popular online institutions that teach coding is CodeAcademy. You can learn everything from HTML & CSS, Java, JavaScript, jQuery, PHP, Python, and Ruby.

https://www.codecademy.com/

 

Coursera is a major educational-technology company that has offered thousands of courses. There are many introductory programming courses in machine learning, artificial intelligence that you can take without paying. If you want to receive a certificate, you may have to pay a small fee.

https://www.coursera.org/

 

EdX is another leading online-learning institution founded by Harvard University and MIT but today it includes many other universities too. Some of the best courses that I have seen are here:

https://www.edx.org/

 

Udemy is an online learning institution with many courses that you do not have to pay but some courses that require some payment.

https://www.udemy.com/

Nguồn: science-technology.vn/?p=6072 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.