Học tập và điểm số

Có những học sinh tới lớp chỉ tập trung vào điểm số chứ không cái gì khác. Họ sẽ làm bất kì cái gì để được điểm tốt trên bài kiểm tra. Với họ, điểm số có nghĩa là mọi thứ dù họ có học cái gì hay không. Một số người thậm chí ghi nhớ cả chương sách và hi vọng qua được bài kiểm tra. Vì bài kiểm tra của tôi yêu cầu suy nghĩ và áp dụng, những học sinh này không học tốt.

Lúc bắt đầu mọi môn học tôi dạy, một số học sinh bị choáng bởi điểm trong bài kiểm tra đầu tiên của họ vì nó không phải là điều họ trông đợi. Một số người trách tôi cho bài kiểm tra khó. Để chỉ cho họ rằng việc học là quan trọng hơn điểm số và bài kiểm tra là quá trình cho học sinh kiểm lại tiến bộ học tập của họ, tôi thường yêu cầu học sinh làm bài kiểm tra như sau:

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra (tức là điểm), học sinh phải kiểm điểm lại bài kiểm tra của họ và tìm ra câu trả lời đúng cho từng câu hỏi mà bản thân họ làm không được. Đến buổi lên lớp sau, họ phải giải thích cho tôi tại sao câu trả lời nguyên gốc của họ là không đúng và tại sao họ đã làm sai câu hỏi đó. Chẳng hạn, họ có thể không đọc câu hỏi một cách đúng đắn; họ có thể dùng logic không đúng; họ đã không biết câu trả lời, hay họ hội tụ quá nhiều vào ghi nhớ nhưng không biết cách áp dụng khái niệm này. Trong khi kiểm điểm, tôi hỏi họ: “Điểm số có đo chính xác điều em biết vào lúc đó không? Họ đã chuẩn bị kĩ thế nào cho bài kiểm tra?  Tôi cũng cung cấp một số thông tin về điều họ có thể làm để cải thiện việc học của họ trước bài kiểm tra tiếp.

Tôi giải thích: “Điểm số chỉ là việc đánh giá công việc của các em. Nó là cách để cho các em, bố mẹ các em, nhà trường, và người sử dụng lao động tương lai biết về hiệu năng của em trong môn học của thầy. Bằng việc biết cách các em đang học, các em có thể cải tiến và liên tục học. Điểm cho việc nhận diện điều các em hiểu và điều các em không hiểu, và chỗ các em có thể cải tiến. Có một số người trong các em không hài lòng với điểm số của các em vì nó chỉ là bài kiểm tra nhưng sẽ có nhiều nữa. Đừng lo chỉ về một hay hai bài kiểm tra, thầy biết một số trong các em có thể cảm thấy thất vọng nhưng khi các em đi làm, điều quan trọng nhất là phẩm chất của điều em làm hay em giải quyết vấn đề tốt thế nào, không có điểm ở chỗ làm việc. Là kĩ sư phần mềm, việc của em là làm đầy đủ nhiệm vụ mà em được phân công trong lịch biểu đã cho. Điều quan trọng hơn cần học cách áp dụng quan niệm vào giải quyết vấn đề, do đó, các em phải nghĩ sâu và logic về điều các em đã học. Mọi bài kiểm tra của thầy đều được thiết kế để giúp các em phát triển những kĩ năng này. Các em phải học cách áp dụng, cách giải quyết vấn đề, và nếu các em học tốt điểm sẽ tới một cách tự nhiên. Nhưn nếu các em chỉ tập trung vào điểm số, và qua được bài kiểm tra, các em có thể mất quan tâm vào bản thân việc học. Khi các em chỉ chăm nom về điểm số, các em sẽ né tránh bất kì nhiệm vụ thách thức nào vì nó có thể không cho điểm tốt hơn mà em muốn, vậy thì em sẽ không học sâu hay không sẵn lòng nhận rủi ro. Bằng việc làm kiểm điểm bài kiểm tra, tự mình tìm ra câu trả lời đúng cho câu trả lời không đúng của các em, các em biết các em đã học được gì và các em đã không học được gì. Bằng việc biết khiếm khuyết của mình, các em sẽ có khả năng sửa lại việc học của các em thì điểm của các em sẽ phản ánh điều đó.”

Sau vài bài kiểm tra, và vào cuộc thảo luận, phần lớn học sinh học cách học đủ tốt để làm cho họ có điểm tốt hơn. Chung cuộc, họ học tốt trong lớp của tôi.

 

—English version—

 

Learning and the Grades

There are students who come to class only focus on grade but nothing else. They will do anything to get a good score on a test. To them, a grade means everything whether or not they learn anything. Some even memorize the entire chapter and hope to pass the test. Since my tests require thinking and application, these students do not do well.

At the beginning of every course that I teach, some students were shocked by the grade in their first test as it was not what they expected. Some blamed me for giving a difficult test. To show them that learning is more important than grades and test is a process for students to check their learning progress. I often require students to do a test review as follow:

After receiving the test result (i.e. the grade), students must review their test and find the correct answer for each question that they missed by themselves. For the next class, they have to explain to me why their original answer was incorrect and why they missed the question. For example, they may not read the question correctly; they may use incorrect logic; they did not know the answer, or they focus too much on memorization but not knowing how to apply the concept. During the review, I ask them: “Is the grade an accurate measure of what you knew at that time? How well prepared they are for the test?  I also provide some information on what could they do to improve their learning before the next test.

I explain: “Grade is only an evaluation of your work. It is a way to let you, your parents, the school,  and future employers know about your performance in my course. By knowing how you are doing, you can improve and continue learning. The grade identifies what you understand and what you do not, and where you can improve. There are some of you who are not happy with your grades as it is only one test but there will be more. Do not worry for just one or two tests, I know some of you may feel frustrated but when you go to work, the most important is the quality of what you do or how well you solve the problem, there is no grade at work. As software engineers, your job is to complete the task that you are assigned within the schedule given. It is more important to learn how to apply the concept to solve the problem, therefore, you must think deeply and logically about what you have learned. All of my tests are designed to help you develop these skills. You must learn how to apply, how to solve problems, and if you do well the grade will come naturally. But if you only focus only on grades, and passing the test, you may lose interest in the learning itself. When you only care about the grade, you will avoid any challenging task because it may not give a better grade that you want then you will not learn deeply or willing to take risks. By doing the test review, find the correct answer to your incorrect one by yourself, you know what you have learned and what you have not. By knowing your deficiency, you will be able to correct your learning then your grade will reflect that.”

After a few tests, and a few discussions, most students learn how to study well enough to get them better grades. Eventually, they are doing well in my class.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5937 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.