Học theo tổ

Ngày nay sinh viên đại học đang đối diện với những thách thức về điều chỉnh tri thức và kĩ năng của họ theo công nghệ thay đổi nhanh chóng vì chương trình đào tạo của họ không có khả năng thay đổi nhanh chóng. Điều là “nóng” mấy năm trước có thể không “nóng” nữa. Nền và công nghệ họ đã học vài năm trước có thể lỗi thời bây giờ và họ phải nhanh chóng học những điều mới đang được công nghiệp cần để được thuê. Hai mươi năm trước, Pascal và C là các ngôn ngữ lập trình then chốt nhưng ngày nay chúng là Java, C++, Python và Ruby và chẳng mấy chốc có thể là cái gì đó khác. Vài năm trước, nếu bạn có thể viết mã, bạn có thể kiếm được việc làm nhưng ngày nay bạn cần nhiều hơn chỉ là kĩ năng lập trình để được thuê, bạn cũng cần kĩ năng mềm, kĩ năng ngoại ngữ, và tri thức doanh nghiệp. Những điều này đặt ra nhiều sức ép lên sinh viên nhưng nếu họ có thể vượt qua chúng, họ sẽ được thưởng lớn vì lương của người tốt nghiệp có kĩ năng đang tăng lên nhanh chóng hơn bất kì cái gì khác.

Qui tắc mới là: “Điều bạn biết là không đủ tốt nhưng bạn học nhanh thế nào khi mọi sự thay đổi.” Đó là lí do tại sao mọi sinh viên đại học đều phải thích nghi thái độ học cả đời bằng việc phát triển thói quen học tập tốt. Họ cần đọc nhiều hơn về công nghệ, phát kiến cũng như xu hướng thị trường trên thế giới để mở rộng tri thức của họ bởi vì với toàn cầu hoá, họ có thể không làm việc trong thị trường địa phương mà trong thị trường toàn cầu. Ngày nay 65% công nhân có kĩ năng công nghệ là công nhân di động, điều có nghĩa là họ không làm việc ở nước họ mà du hành và làm việc ở các chỗ khác, nơi các kĩ năng của họ được cần tới. Trong thế giới toàn cầu hoá này, nhu cầu nào đó từ chỗ này có thể được lấp vào nhanh chóng bằng “khoán ngoài” công việc cho các chỗ khác hay “nhập khẩu” công nhân để đáp ứng nhu cầu. Nhiều năm trước, khoán ngoài CNTT đã là xu hướng nhưng ngày nay nhập khẩu công nhân được ưa chuộng vì các nước chủ không “xuất khẩu việc làm” mà đem công nhân vào, người sẽ ở lại, đóng thuế, và giúp phát triển nền kinh tế.

Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, không thể nào tự mình học mọi thứ, một cách tốt hơn để phát triển tri thức mới là học theo tổ nơi các thành viên duyệt qua thị trường công nghệ theo sự quan tâm rồi chia sẻ cho những người khác. Tổ là một nhóm người chia sẻ cùng chủ định và mục đích. Khi mà mục đích là rõ ràng, tổ sẽ làm việc cùng nhau để đạt tới chúng. Tất nhiên, phải mất thời gian cho tổ hình thành vì bạn có nhiều người không biết lẫn nhau nhưng làm việc cùng nhau. Thỉnh thoảng xung đột sẽ xảy ra trước khi các thành viên có thể vượt qua chúng và trở thành tổ tốt. Ưu điểm của việc học theo tổ là ở chỗ là một phần của tổ giúp cho các thành viên của nó học những thứ mới nhanh chóng. Vì các thành viên tổ có cùng chủ định, tất cả họ đều thu được từ việc chia sẻ tri thức và tri thức chuyên gia của họ với người khác. Việc học có thể xảy ra vì tri thức và kinh nghiệm được trao đổi nhiều giữa các thành viên tổ. Bất kì điều mới nào được một thành viên học có thể nhanh chóng lan sang các thành viên khác và mọi thành viên mới gia nhập tổ có thể đem tới tri thức hay thách thức mới về cách mọi thứ được thực hiện và đem tới cảnh quan mới mà các thành viên tổ có thể bỏ sót.

Việc học theo tổ không xảy ra một cách tự nhiên nhưng nó phải được lập kế hoạch để thu được hiệu năng và kết quả. Một khi bạn đã thiết lập các qui tắc cho tổ nơi các thành viên tổ sẽ làm việc cùng nhau, phần còn lại trở nên dễ dàng hơn. Việc học theo tổ là về đặt mục đích, chia sẻ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ, cung cấp phản hồi và tiến hành kiểm điểm để dõi vết tiến bộ. Qui tắc là đạt tới hiểu biết chung giữa các thành viên để thúc đẩy cộng tác và thiết lập tin cậy. Khi được làm tốt, việc học sẽ xảy ra vì mục đích học tập của mọi thành viên là gióng thẳng với mục đích học tập của tổ. Đây là chỗ việc học đúng đang xảy ra.

 

—English version—

 

Team learning

Today college students are facing the challenges of adjusting their knowledge and skills to the rapidly changing technology as their training programs may not be able to change quickly. What was “Hot” few years ago may not be “Hot” anymore. The platform and technology that they learned few years ago may be obsolete by now and they must quickly learn new things that are needed by the industry in order to get hired. Twenty years ago, Pascal and C are the key programming languages but today they are Java, C++, Python and Ruby and soon may be something else. Few years ago, if you can code, you can get a job but today you need more than just programming skills to get hired, you also need soft-skills, foreign languages skills, and business knowledge. These things put a lot of pressure on students but if they can overcome them, they will be highly reward as the salaries of skilled graduates are increasing faster than anything else.

The new rule is: “What you know is not good enough but how fast can you learn when things change”. That is why every college student must adapt a lifelong learning attitude by developing good learning habits. They need to read more about technology, innovations as well as market trends in the world to broaden their knowledge because with globalization, they may not be working in the local market but global market. Today 65% of technology skilled workers are mobile workers, that means they do not work in their country but travel and work in other places, wherever their skills are needed. In this globalized world, certain demand from one place can be filled quickly by either “outsource” works to another places or “Import” workers to meet demand. Several years ago, IT outsourcing was the trend but today importing workers is preferred as host countries do not “Export jobs” but bringing workers who will stay, paying taxes, and help develop the economy.

Since technologies change fast, it is impossible to learn everything by yourself, a better way to develop new knowledge is to learn in team where members take turn to scan the technology market for interest then share with others. A team is a group of people who share the same purpose and goals. As long as the goals are clear, the team will work together to achieve them. Of course, it takes time for a team to form because you have many people who do not know each other but work together. Sometime conflicts will happen before members can overcome them and become a good team. The advantage of team learning is that being a part of a team helps its members to learn new things quickly. Since team members have the same purpose, they all gain from sharing their knowledge and experience with others. Learning can happen since knowledge and experiences are exchanged extensively among team members. Any new thing learned by one member can quickly propagated among others and every new member joining the team can brings some new knowledge or challenge the way things are done and bring in new perspective that team members may overlook.

Team learning does not happen naturally but it must be planned to get performance and results. Once you have established rules for the team where team members will work together, the rest becomes easier. Team learning is about setting goals, sharing responsibility, assigning tasks, providing feedback, and conducting reviews to track progress. The rules are to achieve common understanding among members to promote cooperation and establish trust. When done well, learning will take place as every member’s learning goal is align with the team’s learning goals. This is where true learning is happening.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3974 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.