Học toán (tt)

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đang xin học ở Mĩ. Em thích toán học nhưng bố mẹ em muốn em học Khoa học máy tính vì dễ tìm được việc làm ở đây hơn. Mọi người có thể làm gì với bằng toán học ở Mĩ? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Toán học dạy cho bạn các kĩ năng tuyệt vời như tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, và phân tích định lượng điều là bản chất trong hầu hết mọi việc làm.  Nếu bạn học toán ở Mĩ bạn sẽ học lập trình máy tính vì nó là một phần của yêu cầu của chương trình giảng dạy. Quãng một phần ba sinh viên trong các lớp khoa học máy tính phần lớn đều ở trong toán học. Nếu bạn chọn học toán, bạn nên học thêm các môn phụ trong máy tính, kinh doanh và thống kê để làm tăng cơ hội của bạn có được đề nghị việc làm tốt hơn. Nếu bạn có cả các kĩ năng trong toán và máy tính, bạn có thể làm việc ở bất kì công ti nào, bất kì ngành công nghiệp và bất kì chỗ nào.

Có hai chương trình toán học được dạy trong hầu hết các đại học Mĩ: Toán học lí thuyết và Toán học ứng dụng. Toán học lí thuyết hội tụ vào việc phát triển các nguyên lí mới và mối quan hệ giữa các nguyên lí hiện tại của toán học. Nếu bạn học toán học lí thuyết, bạn cần bằng tiến sĩ để làm việc như giáo sư đại học hay người nghiên cứu toán học. Toán học ứng dụng dùng các phương pháp mô hình hoá và tính toán toán học trong khoa học, kinh doanh, kĩ nghệ và công nghệ. Mặc dầu bằng cử nhân là đủ cho vị trí mức vào nghề, nhưng bằng cấp chuyên sâu có thể mở ra cánh cửa cho các cơ hội tốt hơn. Có nhiều việc làm tốt cho người tốt nghiệp toán tuỳ theo chuyên môn của bạn.

Nhiều người tốt nghiệp toán làm việc như chuyên viên thống kê. Chức năng của chuyên viên thống kê là giúp doanh nghiệp đánh giá rủi ro của những biến cố nào đó và hình thành chính sách giảm thiểu chi phí cho rủi ro đó. Với lí do này, nghề chuyên viên thống kê đang là việc làm có nhu cầu cao trong ngành công nghiệp bảo hiểm. Chuyên viên thống kê thu thập và phân tích dữ liệu để ước lượng xác suất và chi phí có thể của việc xuất hiện một biến cố và đề cập tới vấn đề tài chính theo đó công ti phải đầu tư để làm cực đại thu hồi đầu tư của nó bên trong rủi ro tiềm năng.

Việc làm phổ biến khác cho người tốt nghiệp toán học là nhà thống kê người có thể làm việc trong đa dạng lĩnh vực bên trong khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, y tế, và khoa học xã hội. Chẳng hạn, trong công ti xe hơi, họ thiết kế các thực nghiệm để xác định thời gian hỏng của động cơ để cải tiến chất lượng của xe. Trong công ti dược, họ phát triển và đánh giá kết quả của kiển thử phòng thí nghiệm để xác định sự an toàn và tính hiệu quả của thuốc mới. Trong công nghiệp phần mềm, họ xây dựng gói phần mềm thống kê mới để phân tích dữ liệu chính xác và hiệu quả hơn. Phần lớn việc làm của nhà thống kê sẽ yêu cầu bằng thạc sĩ. Bên cạnh kĩ năng toán học, công việc thống kê yêu cầu kĩ năng trao đổi tốt để giải thích thông tin thống kê rõ ràng cho những người không có nền tảng kĩ thuật.

Theo chính phủ Mĩ, việc làm của nhà toán học được mong đợi tăng lên tới 22 phần trăm trong thập kỉ 2010–2020, nhanh hơn nhiều so với các nghề khác. Tiến bộ trong công nghệ thường dẫn tới nhiều ứng dụng của toán học, và nhiều công nhân có tri thức về toán sẽ được cần tới trong tương lai.

 

—English version—

 

Study mathematics

A student wrote to me: “I am applying for admission to study in the U.S. I like Mathematics but my parents want me to study Computer Science because it is easier to find a job there. What can people do with a Math degree in the U.S? Please advise.”

 

Answer: Mathematics teaches you excellent skills such as critical thinking, problem solving, and quantitative analysis which are essential in almost every jobs.  If you study Mathematics in the U.S. you will learn computer programming because it is part of the curriculum requirements. About a third of students in my computer classes are majoring in mathematics. If you choose to study Mathematics, you should take additional courses in computer, business and statistics to increase your chance to get better job offers. If you have both skills in  mathematics and computer, you can work in any company, any industry and anywhere.

There are two mathematics programs taught in most U.S. university: Theoretical math and Applied Math. Theoretical mathematical focuses in the developing new principles and relationships between existing principles of mathematics. If you study theoretical mathematics, you need a Ph.D to work as an university professor or math researcher. Applied mathematicians use mathematical modeling and computational methods to solve problems in science, business, engineering, and technology. Although a Bachelor’s degree is sufficient for entry-level positions, but an advanced degree may open the door to better opportunities. There are several good jobs for Math graduates depending on your specialization.

Many Math graduates work as Actuaries. The functions of actuaries is to help businesses assess the risk of certain events and formulate policies that minimize the cost of that risk. For this reason, actuaries are a high demand job in the insurance industry. Actuaries collect and analyze data to estimate the probability and likely cost of the occurrence of an event and address financial issue in which a company should invest to maximize its return on investments within a potential risk.

Another popular job for math graduates is Statisticians who can work in a variety of fields within science, technology, business, health, and social sciences. For example, in an automobile company, they design experiments to determine the failure time of engines to improve quality of the cars. In pharmaceutical company, they develop and evaluate the results of laboratory tests to determine the safety and effectiveness of new medications. In software industry, they construct new statistical software packages to analyze data more accurately and efficiently. Most statistician jobs will require a master’s degree. Beside math skills, statistics works require good communication skills to explain statistical information clearly to people who do not have technical backgrounds.

According to the U.S. government, employment of mathematicians is expected to increase by 22 percent during the 2010–2020 decade, which is much faster than other occupations. Advancements in technology usually lead to more applications of mathematics, and more workers with knowledge of mathematics will be required in the future.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5114 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.