Học trên internet

Tôi đã nhận được nhiều emails hỏi về các lớp học internet nơi học sinh có thể học về các chủ đề công nghệ mà không sẵn có trong trường của họ. Có nhiều môn học trực tuyến sẵn có trên internet, một số từ các công ti tư, một số từ các nhà tư vấn, một số từ các cá nhân, và một số từ các đại học.

Trong số các website trực tuyến phổ biến là “iTunes U” do người sáng lập ra Apple, Steve Jobs tạo ra. Viễn kiến của ông ấy là cung cấp giáo dục cho thế giới mà không chi phí nào. Bất kì ai cũng có thể tải xuống các bài giảng và tài liệu bài chiếu mà không phải trả tiền gì. Bất kì ai cũng có thể đăng tuyển vào các lớp do các đại học hàng đầu cung cấp như Stanford, MIT, Berkeley, Yale v.v. qua “Đại học iTunes”. Chừng nào các bạn còn muốn học và sẵn lòng đưa nỗ lực của mình vào các lớp này, các bạn có thể được lợi rất nhiều.

Có vài lớp về phát triển ứng dụng trên IPhone mà tôi nghĩ là tuyệt vời. Khi chúng có trực tuyến vài năm trước, chúng có vài triệu tải xuống chỉ trong vài tuần. Nếu bạn quan tâm học, bạn có thể theo các móc nối sau:

http://itunes.apple.com/us/itunes-u/programming-methodology/id384232896

http://itunes.apple.com/itunes-u/programming-abstractions/id384232917

http://itunes.apple.com/us/itunes-u/ipad-iphone-application-development/id473757255

http://itunes.apple.com/us/itunes-u/developing-apps-for-ios-hd/id395605774

Có những câu chuyện về những người học trực tuyến trong báo địa phương. Một trong số họ là Zhu Yi sống ở Vân Nam, Trung Quốc. Anh ấy đã từng là sinh viên giỏi trong lớp phát triển app trực tuyến từ 2010. Anh ấy đã tạo ra nhiều ứng dụng để bán trong cửa hàng App của Apple. App của anh ấy cung cấp cho anh ấy tiền phụ thêm và anh ấy nói: “Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi có thể sống bằng việc này, bởi vì tôi thích làm nó.” Anh ấy nói với báo chí: “Bạn học nhiều bằng việc xem bài giảng trên iTunes U. Nếu bạn muốn thành công bạn cần giữ việc học cái mới. Vì tôi không thể tới đại học Stanford được, đây là điều tốt nhất có thể xảy ra cho tôi. Tôi có cùng giáo sư, cùng lớp, và cùng tài liệu như sinh viên ở Stanford mà không phải trả tiền gì.”

Đọc thêm  Ngôn ngữ lập trình

Tất nhiên, sinh viên trực tuyến nghe cùng bài giảng như sinh viên trên lớp, nhưng không có được bằng của Stanford. Zhu Yi nói: “Không thành vấn đề liệu tôi có được bằng hay không, tôi học được nhiều. Tri thức và kĩ năng sẽ ở lại cùng tôi trong cả phần còn lại của đời tôi. Có nhiều môn học trực tuyến, nhiều chủ đề tới mức bạn có thể học chừng nào bạn còn sẵn lòng đưa nỗ lực của bạn vào. Nếu bạn không thích học máy tính, bạn có thể học sinh học, địa lí, lịch sử, triết học, gần như bất kì cái gì bạn muốn học đều sẵn có trực tuyến.”

Ajay Vishnu, một sinh viên trực tuyến khác ở Ấn Độ nói rằng lớp iTunes U là “tuyệt vời” vì việc dạy chất lượng của nó và bài giảng dễ theo dõi thế.” Vì anh ấy rất nghèo, gia đình anh ấy không thể đảm đương được việc cho anh ấy tới trường, cho nên anh ấy học mọi thứ qua internet. Trong vòng vài tháng, anh ấy đã học nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, Python và Objective C trong các môn trực tuyến. Anh ấy nói: “Phần lớn các lớp lập trình máy tính đều trừu tượng, nhưng Objective-C để xây dựng ứng dụng cho thiết bị di động là dễ hơn. Tôi học cơ sở lập trình và áp dụng chúng ngay. Đó là lí do tại sao nó rất thực tiễn với ai đó như tôi.”

Ajay hiện đang làm việc như người lập trình di động cho một công ti nhỏ ở Ấn Độ. Anh ấy nói: “Tôi không có bằng cấp cho nên tôi không thể kiếm được việc làm ở công ti tốt. Tuy nhiên tôi có kĩ năng và công ti này sẵn lòng cho tôi cơ hội. Sau vài tuần, người chủ ngạc nhiên là tôi đã làm tốt hơn phần lớn mọi người trong công ti. Nhiều người có bằng cấp từ đại học. Ông ấy hỏi tôi đã đi học trường ở đâu và tôi nói: “Stanford”.

Đọc thêm  Kĩ năng máy tính

Theo một nghiên cứu mới, đa số sinh viên trực tuyến đều từ các nước đang phát triển với số lượng cao nhất tới từ Ấn Độ, châu Phi và Trung Quốc. Nhiều người không đảm đương được việc trả tiền để vào trường cho nên học trực tuyến là hi vọng duy nhất của họ để có được giáo dục. Người ta ước lượng rằng có trên 100 triệu người đăng tuyển vào các lớp trực tuyến và con số này đang tăng lên hàng năm.

 

—-English version—-

 

Learning on the internet

I have received several emails asking about internet classes where students can learn about technology subjects that are not available in their schools. There are many online courses available on the internet, some from private companies, some from consultants, some from individual, and some from universities.

Among the popular online websites is “iTunes U” created by Apple founder Steve Jobs. His vision is to provide education to the world at no cost. Anyone can download course lectures and slides materials without have to pay anything. Anyone can enroll in classes offer by top universities such a Stanford, MIT, Berkeley, Yale etc. through “iTunesUniversity”. As long as you want to learn and willing to put your effort in these class, you can benefit significantly.

There are several classes on IPhone application development that I think are excellent. When they were online few years ago, they have several million downloads in just few weeks. If you are interested to learn, you can follow these links:

http://itunes.apple.com/us/itunes-u/programming-methodology/id384232896

http://itunes.apple.com/itunes-u/programming-abstractions/id384232917

http://itunes.apple.com/us/itunes-u/ipad-iphone-application-development/id473757255

http://itunes.apple.com/us/itunes-u/developing-apps-for-ios-hd/id395605774

 

There are stories about people who learn on line in a local newspaper. One of them is Zhu Yi who lived in Yunnan, China. He has been a good student of the online app development class since 2010. He has created several applications for sale in Apple’s App Store. His apps provide him with extra money and he said: “I hope someday I can live off this, because I love doing it,” He told the newspaper: “You learn a lot by watching the lectures on iTunesU. If you want to have success you need to keep on learning new things. Since I cannot go to StanfordUniversity, this is the best thing that can happen to me. I have the same professor, the same class, and the same materials with students at Stanford without paying anything.”

Đọc thêm  Dạy và học

Of course, online students hear the same lectures as classroom students, but do not get Stanford degree. Zhu Yi said: “It does not matter whether I get the degree or not, I learned a lot. The knowledge and the skills will stay with me for the rest of my life. There are so many online courses, so many subjects that you can learn as long as you are willing to put in your efforts. If you do not like to study computer, you can learn Biology, Geography, History, Philosophy, almost whatever you want to learn is available online.”

Ajay Vishnu, another online student from India said that the iTunes U class is “excellent” because of its quality teaching and the lectures are so easy to follow”. Since he is very poor, his family cannot afford to send him to school, so he learns everything through the internet. Within few months, he has learned several programming languages such as C++, Python and Objective C in the online courses. He said: “Most computer programming classes are abstract, but Objective-C to build applications for mobile devices is more easier. I learn the programming basics and apply them right away. That is why it is very practical for someone like me.”

Ajay is currently working as mobile programmer for a small software company in India. He said: “I do not have a degree so I cannot get job at good company. However I have the skills and this company is willing to give me a chance. After few weeks, the owner was surprised that I did better than most people in the company. Many have degrees from university. He asked me where did I go to school and I said: “Stanford”.

According to a new research, a majority of online students are from developing countries with the highest number come from India, Africa and China. Many could not afford to pay for schools so online is their only hope to get a education. It is estimated that there are over 100 million people enroll in online classes and the number is increasing each year.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1866 (science-technology.vn)